ساعت فلش برای وبلاگ و سایت

کد ثانيه شمار

کد دعای فرج برای وبلاگ

دانلودستان کتاب نرم افزار فیلم مستند - دین وزندگی سوم دبیرستان

یکشنبه پانزدهم آبان 1390

اندیشه وتحقییق دوم وسوم متوسطه

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برای دانش آموزان سال سوم و پشت کنکوی ها می باشد .

در ضمن این جزوه به صورت حفاظت شده است و فقط قابل پرینت می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۲ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برای دانش آموزان سال دوم و پشت کنکوی ها می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

http://www.majma14.com

 

پاسخ اتديشه وتحقيق دين وزندگي 3

انديشه وتحقيق درس اول صفحة 13

پاسخ سؤال اول : سليقه ها تا آنجا قابل استفاده است كه به راه تكامل انسان ضربه وارد نكنند ودر چارچوب آن قرار گيرند .واگر كسي سليقه اي داشت كه با قانون مندي رشد انسان وابعاد معنوي او در تضاد بود بايد به نتايج آن تن دردهد و آمادة مضرات آن باشد .

پاسخ سؤال دوم : علم با همة پيشرفت خود نمي تواند پاسخ سؤالهايي را بدهد كه نيازمند آگاهي كامل بر جهان هستي(دنيا وآخرت)و وي‍‍ژگيهاي كامل انسان است.در حقيقت علم ابزار زندگي كردن را براي ما فراهم مي كند  .اما نمي تواند دقيقاً مسير سعادت را نشان دهد .

پاسخ سؤال سوم:خير  با توجه به اينكه پيدا كردن پاسخ مناسب به اين نيازها سعادت وخوشبختي جاودانه وبي نهايتي را براي انسان در پي دارد واز طرف ديگر بي توجهي به آن شقاوت و بدبختي را در پي دارد انسان نمي تواند به اين نيازهاي دروني خود پاسخ منفي بدهد .

انديشه وتحقيق درس دوم صفحة 25

پاسخ سؤال اول : هدايت پيامبر كه حجت ظاهر است وقتي مؤثر واقع مي شود كه عقل يعني حجت باطني سر كوب نشده وقدرت عمل داشته  باشد.

 پاسخ سؤال دوم

آيه

نياز

پاسخ

9اسراء

راه درست زندگي

خداوند برنامة صحيح زندگي را در اختيار انسان قرار داده است.

97نحل

نياز به تعالي  رشد بالندگي

احساس امنيت خاطر و شادكامي

ايمان وعمل صالح حيات پاك  همراه با رشد وشادكامي را در پي دارد و آينده اي روشن كه پاداش اخروي است را به  ارمغان مي اورد .

28و29رعد

نياز به امنيت خاطر وشادكامي نياز به رشد وبالندگي

ياد خداوند امنيت خاطر مي آورد .ايمان وعمل صالح آيندة روشن وسرانجام نيكو دارد.

 

انديشه وتحقيق درس سوم صفحة46

پاسخ : در آية 6 سورة حمد از خداوند مي خواهيم كه ((صراط مستقيم ))را به ما نشان دهد .در آية  101آل عمران مي فرمايد: كسي مي تواند به صراط مستقيم هدايت شود كه به دين  وكتاب خدا چنگ زند و به خداتمسك جويد.يعني راه رسيدن به صراط مستقيم پيروي از خداوند و تمسك به اوست.

انديشه وتحقيق درس چهارم صفحة 63

پاسخ سؤال اول :درمتن درس صفحة 53 از عبارت هر يك از پيامبران................................   تا راستگو وصادق اند .

پاسخ سؤال دوم :اگر اين اعجاز جاودانه نبود پذيرش دين اسلام در هر عصر وزماني مشكل مي شدو مردم نمي توانستند

جاودانه بودن تعاليم اسلام را بپذيرند.

پاسخ سؤال سوم :اگر قرآن كريم از جانب خداوند نمي آمد وبه تدريج توسط شخص پيامبر يا هر فرد ديگري در مدت 23سال تنظيم مي شد اختلافات زيادي درآن پديد مي امد چون پيامبر  روز به روز پخته تر و كامل تر مي شد  علم ايشان افزايش مي يافت ودر مقابل رخدادها موضع گيري هاي بهتري مي داشت ونظرات بهتري ارائه مي نمود .

اندشه وتحقيق درس پنجم صفحة 77

پاسخ سؤال اول : بيانگر تشكيل حكومت اسلامي است زيرا بنا بر اين آيه پيامبر اكرم (ص)از طرف خداوند مامور اجراي عدالت ميان مردم مي گردد وانجام اين ماموريت بدون تشكيل حكومت  اسلامي ميسّر نيست.

انديشه وتحقيق درس ششم صفحه 93

پاسخ سؤال(( الف))اين كه همزماني واقعة غدير با حج مي تواند در جهت اطلاع رساني باشد تا اين انتصاب به اطلاع مردم در سرزمين هاي  مختلف برسد .

پاسخ سؤال ((ب))اين است كه ادامة كار پيامبر (ص) بستگي كامل به امامت ورهبري حضرت علي (ع) داشت و اگر اين واقعه اتفاق نمي افتاد و مردم حضرت علي (ع)را به عنوان جانشين پس از پيامبر نمي شناختند اصل دين مورد تهديد قرار مي گرفت .

پاسخ سؤال ((ج)):به  سه جهت نمي توان ((مولا)) را به معناي دوست گرفت 1-از آن جهت كه پيامبر اكرم (ص) قبل از آن از مردم  سؤال كرد ((من اولي الناس بالمؤمنين من انفسهم))وقتي مردم گفتند خدا وپيامبرش پيامبر فرمود ((من كنت مولاه فهذا علي مولاه))اين ((مولا))بايد متناسب با جملة قبل باشد كه خدا ورسول را از خود مؤمنان سزاوارتر در در تصرف معرفي كند.2-اين كه اگر مولي به معنا ي دوست باشد اعلام آن نمي تواند متناسب با آيه اي  باشد كه قبل از واقعه نازل شد وبه پيامبر اكرم (ص)فرمود اگر اين ماموريت  را انجام ندهي رسالت اورا انجام نداده اي .3-اين كه طراحي و انجام اين واقعة بزرگ  وتاريخي وبيان خطبه اي بسيار طولاني متناسب با اعلام  رهبري وجانشيني است .

پاسخ  سؤال((د)) اين تبريك وتهنيت  نشانة تعيين حاكم وجانشين است كه در واقع بيان نوعي بيعت وقبول ولايت از جانب مردم بود.

پاسخ انديشه وتحقيق درس هفتم صفحة 115

پاسخ سؤال اول: آشنايي با سر نوشت ملت ها وعلت آن سرنوشت است .مثلاًبدانيم عاقبت كار كساني كه آيات الهي را تكذيب كردند چه بود .اين آشنايي بايد به درس گرفتن وعبرت آموزي منجر شود .

پاسخ سؤال دوم :زمينة اول  منع نوشتن احاديث  پس از  رحلت رسول خدا  زمينة دوم نياز حاكمان جور و صاحبان قدرت توجيه موقعيت خود واقدامات مخالف اسلام آنها بود.

پاسخ سؤال سوم : 1-عادلانه بودن حكومت رسول خدا (ص)وتكيه بر ظلم  وجور در حكومت هاي بني اميه و بني عباس بود .2-گسترش انديشه هاي اصيل اسلامي توسط رسول خدا (ص) وميدان دادن به انديشه هاي غير اصيل وتحريف شده در حكومت بني اميه وبني عباس  بود.3-عمل دقيق به دستورات واحكام الهي توسط توسط رسول خدا (ص) وزير پا گذاشتن احكام الهي تو سط بني اميه وبني عباس4-مشي سادة حكومت داري رسول خدا (ص) ومشي اشرافي حكومتهاي ربني اميه وبني عباس .

پاسخ انديشه وتحقيق درس هشتم صفحة 132

پاسخ سؤال اول : به علت شرايط سخت وهولناكي بود كه از طرف حاكمان جور يعني حاكمان بني اميه وبني عباس پديد آمده بود.اين شيوة مبارزه كمك مي كرد كه دشمنان از برنامه هاي ائمه (ع) كمتر مطلع شوند جان ياران وشيعيان آنان حفظ شود  جلوي سركوب ونابودي شيعيان گرفته شود و جريان تشيع به عنوان راه ائمةاطهار (ع)و  راه اصيل اسلامي توسعه وگسترش يابد وبراي هميشه در تاريخ بماند.

پاسخ سؤال دوم:خير     متن درس صفحة 129از عبارت امامان شيوة مبارزه با......................................................تا آينده معرفي گردد.

انديشه وتحقيق درس نهم صفحة 143

پاسخ سؤال اول:اين آيه بيان مي كند كه اگر خداوند در زندگي ما تغييري پديد مي آورد با اعمال وتصميم گيري هاي ما ارتباط دارد به همين جهت علت غيبت هم به ما انسانها بر مي گردد.

پاسخ سؤال دوم : 1- همانگونه كه مردم منتظرند تا ابرها كنار روند وخورشيد آشكار شود واز نور وگرمايش بيشتر استفاده كنند شعييان مخلص او نيز هر زمان منتظر ظهور اويند .

2-هر قدر ابرها وموانع كنار روند خورشيد بيشتر ظاهر ميشود مردم نيز هر قدر موانع  معنوي را از جلوي خود بردارند بيشتر از نور هدايت امام بهره مند مي شوند.

3-ابر  هرگز وجود خورشيد را نمي پوشاند بلكه در واقع مارا از ديدن ان محروم مي كند غيبت امام نيز  مانع ديدن شناخت ايشان مي شود هرچند كه وجودشان حتمي است .

4- همان گونه كه هر كس به اندازة ارتباطي كه با خورشيد دارد از نور آن بهره مي برد استفاده از واسطة فيض الهي  به ميزان ارتباط با آن واسطه است .

انديشه وتحقيق درس دهم صفحة 160

پاسخ سؤال اول : مؤمنان صا لح ومستضعفان وارث زمين خواهند شد .

پاسخ سؤال دوم: شخص منتظر :1-براي جلب رضايت امام تلاش مي كند .2-امام را الگو قرار مي دهد   و مي كوشد تا خصلت هاي مورد توجه ايشان را در خود بوجود آورد .3- شخص را فعال وبا نشاط ميكند واميد به آيندة زيبا را در او افزايش مي دهد.

پاسخ سؤال سوم :در جهت گسترش معنويت، فضيلت هاي اخلا قي ، عدالت وخداپرستي همكاري كنند ومردم را به پيروي از فر مان هاي الهي فرا خوانند .

انديشه وتحقيق درس يازدهم  صفحة 171

پاسخ سؤال اول : همان محورهاي اصلي درس است كه در ابتداي درس مطرح مي شود.

پاسخ سؤال دوم:تقليد در احكام ديني به معناي مراجعةغير متخصص وغير كار شناس به فر د متخصص و كارشناس در احكام براي انجام دادن صحيح وظايف ديني است .

پاسخ سؤال سوم :د بركساني لازم است كه به سن تكليف رسيده ودر احكام دين كارشناس ومتخصص نباشند. تقليد به اصول اعتقادي  يعني توحيد معاد  نبوت  عدل وامامت مربوط نمي شود وبه فروع دين يعني  احكام ودستورات عملي مربوط  مي شود.

پاسخ سؤال چهارم :عا دل باشد تا مردم به او اعتماد كنند زمان شناس باشد تا بتواند احكام دين را متناسب با نيازهاي روز استخراج كند .

انديشه وتحقيق درس دوازدهم صفحة 182

پاسخ سؤال اول :از طريق مجلس خبرگان رهبري . مردم با شركت درانتخابات مجلس خبرگان رهبري نمايندگان خود را انتخاب مي كنند واين نمايندگان به انتخاب رهبر اقدام مي نمايند.

پاسخ سؤال دوم : متن كتاب صفحه 176 سؤال چهارم

پاسخ سؤال سوم : متن كتاب صفحة 178 سؤال ششم.

 

پاسخ انديشه وتحقيق در سيزدهم صفحة 199

پاسخ سؤال اول :ميان كرامت نفس وگناه رابطة معكوس برقرار است ،يعني هر قدر كرامت نفس بالا مي رود ،گناه كمتر مي شود ،زيرا تا  انسان حقير نشود وخود را كوچك نكند ، دست به گناه نمي زند ، همانطور كه هر قدر انسان خود را عزيز ببيند ، تن به ذلت وگناه نمي سپا رد .

پاسخ سؤال دوم : خير زيرا ممكن است شرايط بيروني ،زمينه ساز گناه باشند اما  عامل و تصميم  گيرنده خودِ انسان است ، زيرا در همان شرايطي  كه يك نفر تن به گناه مي دهد ، فرد ديگري خود را حفظ مي كند وپاكي وتقوا پيشه مي كند ، بنا بر اين ،دوري از گناه پيش از آنكه به شرايط بستگي داشته باشد ، به مقدار عزت نفس دروني ما واراده وهمت ما بستگي دارد . البته نبايد از اين گفته غافل بود كه محيط هاي آلوده  سبب گرايش به گناه هستند . لذا انسان با كرامت سعي مي كند خود را از چنين محيط هايي دور بدارد .

پاسخ سؤال سوم : اطاعت از خداوند است . راه بهره مندي از عزت الهي آن است كه از فرمان هاي الهي پيروي كنيم وقدم در مسيري بگذاريم كه خداوند مي پسندد.

پاسخ سؤال چهارم :خير انسان صاحب كرامت پيمان شكني نمي كند زيرا كسي پيمان خود به خصوص پيمان با خدا را مي شكند كه ابتدا در خود شكسته باشد ، يعني خود عالي او تسليم خود داني شده باشد . اما كسي كه كه صاحب كرامت است ، خود عالي خود را برتر  مي شمارد وان را عزيز مي دارد.

انديشه وتحقيق درس چهاردهم صفحة 215

پاسخ سؤا ل ا ول : اگر خانواده عامل آرامش با شد ،فرزندا ن در كانون خانواده رشد كنند وتربيت شوند وخانواده محل رشد فضايل اخلاقي  باشد ونيز اگر نياز جنسي در رابطة زنا شوئي برآورده شود ، خانواده كانون مهر وعامل گسترش مهرباني مي شود .علاوه بر اين بايد به خانوادة گسترده هم توجه كرد .وميان خويشان  ارتباط بر قرار ساخت تا مهرباني توسعه يابد.

پاسخ سؤال دوم :كسي كه خانواده را محل رفع نياز جنسي مي بيند ، با ديگران رابطة نامشروع برقرار نمي كند ، در جلسات فساد شركت نمي كند ،تلاش مي كند دختراني كه به دام مي افتند هدايت كند . كسي كه خانواده را محل تربيت فرزند  مي داند شغلش را به گونه اي انتخاب مي كند كه بتواند به تربيت فرزند رسيدگي كند . اگر مرد خانواده است مي كوشد به موقع به خانه بيايد ورابطه اش را با فرزندان حفظ كند. اگر زن خانواده است ، مي كوشد وظيفة شير دادن را خودش انجام دهد . در سنين كودكي فرزندان را از خود دور نمي كند تا از آغوش او در طول روز بهره مند شود وطعم محبت را بچشد ومتعادل رشد كند.

پاسخ سؤال سوم : زيرا زمينه هاي تشكيل آن در طبيعت ونهاد آدمي قرار داده شده است . ساختمان روحي وجسمي  زن ومرد ورشد وكمال هريك ونيز فرزندان با تشكيل خانواده هماهنگي دارد

انديشه و تحقيق درس  پانزدهم صفحة 225

پاسخ سؤال اول :معيارهاي مطرح شده در بحث معيار هاي همسر شايسته درقسمت طبقه بندي صفحة 219

پاسخ سؤال دوم : 1- عدم پاسخگويي به نياز جنسي در دوره اي كه اين نياز حضور جدي ومؤثر دارد . 2-امكان انحراف جنسي و كشيده شدن به گناه وناتواني در حفظ دين  3-لذت كافي نبردن از نشاط  دورة جواني از راه مشروع . 4- تهديد جدي  سلامت جسمي وروحي وكاهش رشد طبيعي  5-كم شدن شادابي ونشاط روحي ، رواني وجسمي 6- افزايش روابط نا مشروع ميان دختران وپسران . 7- افزايش ميزان جرم و تجاوز به عنف وفساد.

 

نوشته شده توسط معلم در 14:15 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و نهم آذر 1389

نمونه سئوال ومقاله وکتاب

 

نمونه سوال

 

عنوان

حجم(KB)

 

14/10/87 - دین و زندگی 2 نیم سال اول

76.29

 

14/10/87 - دین و زندگی 3 نیم سال اول

54.27

 

30/9/87 - سوالات پایانی ترم اول از نه درس اول دین وزندگی 1

44.03

 

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین و زندگی 2

48.13

 

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین وزندگی 3

59.90

 

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 1 كشوري همراه با پاسخنامه

2,738.18

 

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 2 كشوري همراه با پاسخنامه

5,399.89

 

دين و زندگي 1

48.64

 

دين و زندگي 2

75.78

 

دين و زندگي 3

371.20

 

دين و زندگي 3 - ادامه

121.86

 

دين و زندگي 3 درس 12

31.23

 

دین و زندگی 3 - 7 نمونه سوال و پاسخ آنها

نامعلوم

 

دین و زندگی 3 درس 5

117.76

 

دین و زندگی 3 درس 15

60.42

 

دین و زندگی 3 درس 13

91.65

 

سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4

44.54

 

معارف اسلامی (1)پیش دانشگاهی درسهای3و4

49.66

 

معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی درسهای اول ودوم

39.42

 

نمونه سؤالات تشريحي درس دين و زندگي پيش دانشگاهي

216.06

 

 

مقالات

 

 

 

عنوان

حجم(KB)

 

12/2/88 - شيعه پاسخ مي گويد

1,099.87

 

12/2/88 - علم امام

72.70

 

15/1/88 - بشارت مسیح به آمدن پیامبر اسلام (ص)

57.34

 

21/12/87 - خرافات دركتب مسيحيان

172.54

 

21/12/87 - مسلك بابيه و بهائيه به طور اجمال

53.76

 

3/12/87 - پاسخ به 10پرسش

279.55

 

3/12/87 - تهاجم فرهنگی

51.20

 

3/12/87 - حق الوالدین

98.30

 

3/12/87 - علل عقب ماندگی جوامع اسلامی

63.49

 

3/12/87 - قرآن فراتر از زمان و مکان

79.87

 

3/12/87 - مهدی انکاری و انتظار ستیزی

169.47

 

3/12/87 - نگاهی به آیه ولایت

144.90

 

5/2/88 - احوال اطفال و مجانین و اشباه ایشان

64.00

 

5/2/88 - عالم بعد از انقضای قیامت

43.01

 

89-88 - یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ بر گرفته از تفسیر نمونه

2,603.02

 

89-88 - آشنایی با اصول دین ، آیةالله وحید خراسانی

1,493.74

 

89-88 - اشتباهات در رسم الخط قرآن عثمان طه

733.18

 

89-88 - اهل بیت کلید مشکل ها ، از دکتر تیجانی

889.34

 

89-88 - پرتوی از عظمت امام حسین علیه السّلام ؛ از آیة الله صافی

1,601.54

 

89-88 - پرتوی از فضائل امیر مؤمنان علی علیه السّلام

403.36

 

89-88 - تدبّر در قرآن از دیدگاه اهل البیت علیهم السّلام

145.91

 

89-88 - توحید مراتب آن

111.10

 

89-88 - چرا قرآن در جان ما اثر نمي گذارد

142.90

 

89-88 - چرا نام ائمّه در قرآن تصریح نشده است ؟

72.70

 

89-88 - حقوق متقابل زن و شوهر بر اساس روایات رسیده از معصومین علیهمُ السَّلام

57.86

 

89-88 - سیر مطالعاتی آثار استاد شهید مطهّری

13,066.32

 

89-88 - گفتمان عاشورایی

362.86

 

89-88 - هدايت قرآن كريم از زبان قرآن

383.87

 

89-88 - وابستگی جهان به امام زمان ( علیه السّلام )

292.86

 

90 - 89 - شیعه و اتهامات ناروا

5,502.71

 

90-89 - به یاد اول مظلوم روزگار

1,045.56

 

90-89 - معاد جسماني از حضرت آية الله مكارم شيرازي

4,703.04

 

آيين پيامبر اسلام قبل از بعثت

51.71

 

جهانى شدن و مقايسه‏ى آن با حكومت واحد جهانى حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

122.88

 

دلايل عدم تحريف قرآن

51.20

 

رجعت از ديدگاه عقل ، قرآن و حديث

235.01

 

 

 

راهنماي معلم كتاب دين و زندگي(1) - سال تحصيلي 89-88

 

 

 

 

کتب

 

 

 

عنوان

حجم(KB)

 

زهرا (ع) برترین بانوی جهان ، آیة الله مکارم شیرازی

956.36

 

آئین ما (اصل الشّیعة) از آیة الله مکارم

1,614.96

 

آفریدگار جهان ؛ آیة الله مکارم

1,383.63

 

پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان ، آیة الله مکارم

927.37

 

پیام قرآن ج 9 ( تفسیر موضوعی )؛ آیة الله مکارم

1,494.27

 

جلوه حق ( بحثی پیرامون صوفیگری در گذشته و حال)

1,240.72

 

خدا را چگونه بشناسیم، از آیة الله مکارم

730.20

 

معاد و جهان پس از مرگ ؛ آیة الله مکارم

1,008.88

 

مناظرات تاریخی امام رضا علیه السّلام

1,441.61

 

 

نوشته شده توسط معلم در 14:55 |  لینک ثابت   • 

جمعه دوازدهم شهریور 1389

دانلودکتاب ومقاله مذهبی وتاریخی

تالار گفتمان مناظرات شیعه و سنی   لینک سایت                 سایت معرفی دشمنان اهل بیت (ع) لینک سایت

---------------------------------

کتاب های پایگاه

آیا رسول خدا (ص) ترور ومسموم شد(این کتاب را حتما بخوانید) لینک کتاب

آيا پايين كشيدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و حسين (ع)صحت دارد لینک مقاله

(ابوبكر، همراهي هميشه محزون ) آیا همراه رسول خدا در غار ابوبکر بود لینک کتاب

عایشه بعد از پیامبر(ص) تا زمان عثمان(نوشته شده توسط علامه عسگری (ره)) لینک کتاب

فرار ابوبكر و عمر وعثمان از جنگ ها لینک کتاب

خليفه دوم عمر بن خطاب در صحاح سته لینک کتاب

عايشه در صحاح سته لینک کتاب

أصحاب پيامبر(ص) در صحاح سته لینک کتاب

آيا عمر ، ابوبكر و عثمان و ... در ترور نافرجام پيامبر(ص) دست داشتند وپيامبر(ص) مسموم از دنيا رفت؟ لینک کتاب

مسموم كردن امام حسن عليه السلام به دستور معاويه بود ؟ لینک کتاب

رضايت دائم خداوند از صحابه ? لینک کتاب

چه كسي به ابوبكر لقب «صديق» و به عمر لقب «فاروق» را داد ؟ لینک کتاب

ازدواج دو دختر پيامبر (ص) با عثمان صحت دارد ؟ لینک کتاب

معاويه كاتب وحي بود ؟ لینک کتاب

مناظرات استاد حسيني قزويني در شبکه المستقله پيرامون شهادت حضرت زهرا (س)  لینک کتاب

اسرار آل محمد (ص) (الفبای شیعه)   لینک کتاب

ترجمه فارسی المراجعات (مناظره بین شیعه وسنی) لینک کتاب

مظلومیت برترین بانو   لینک کتاب

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله لینک کتاب

ازدواج ساختگی ام کلثوم (دختر امام علی (ع) ) با عمر  لینک کتاب

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد لینک کتاب

خواستگاری ساختگی امام علی(ع) از دختر ابوجهل  لینک کتاب

جدید داستان ترور ابوبكر وعائشه (مرگ های مشکوک  در صدر اسلام) لینک کتاب

جدید ديدگاههاى دو خليفه لینک کتاب

جدید  اهل بيت كليد مشكل ها اثری از تیجانی تونسی لینک کتاب

جدید سقیفه (نوشته شده توسط علامه عسگری (ره))  لینک کتاب

جدید آشنايي با چهره واقعي ابوهريره(راوی اهل سنت لینک کتاب

جدید یورش به خانه وحی  لینک کتاب

جدید  شعله های همیشه  لینک کتاب

 جدید عبورازتاریکی لینک کتاب

جدید  دانشنامه شهادت حضرت زهرا(س)  جلد یک

جدید مظلومی گمشده درسقیفه جلد یک   جلد دوم  جلد سوم   جلد چهارم

جدید شب های پیشاور(مناظره بین شیعه وسنی)  لینک کتاب

جدید تاریخ خلفا(امامت وسیاست) ابن قتبه دینوری   لینک کتاب

جدید دفاع از مذهب اهل بيت(ع)  لینک کتاب

آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار ابوبکر بود؟    لینک کتاب

راهى به سوى حقيقت( مناظره)   لینک کتاب

اهل سنت واقعی  اثری از تیجانی تونسی   دانلود  جلد اول  جلد دوم

آنگاه هدایت شدم  اثری از تیجانی تونسی  دانلود و یا در صورت خرابی لینک کمکی

با نورفاطمه هدایت شدم (سنی شیعه شده)  دانلود 

فریب (سنی شیعه شده) 

حقیقت گمشده  (سنی شیعه شده) 

خاطرات همفر جاسوس انگلیسی و وهابیت  دانلود

عصر ظهور (علایم ظهور و حوادث آخرالزمان)  دانلود

وهابیت از منظر عقل و شرع  دانلود

پیشگویی های نوستراداموس درباره ایران   دانلود

محاکمه اسراییل و هولوکاست  اثری از روزه گارودی  دانلود

 

تاریخ طبری جلد اول  جلد دوم جلد سوم  جلد چهارم  جلد پنجم  جلد ششم  جلد هفتم  جلد هشتم   جلد نهم  جلد دهم  جلد یازدهم 

جلد دوازدهم  جلد سیزدهم  جلد چهاردهم  جلد پانزدهم  جلد شانزدهم  جلد هفدهم

 

نوشته شده توسط معلم در 17:2 |  لینک ثابت   • 

جمعه هجدهم تیر 1389

نمونه سئوال دين وزندگي

عنوان

حجم(KB)

 

14/10/87 - دین و زندگی 2 نیم سال اول

76.29

 

14/10/87 - دین و زندگی 3 نیم سال اول

54.27

 

30/9/87 - سوالات پایانی ترم اول از نه درس اول دین وزندگی 1

44.03

 

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین و زندگی 2

48.13

 

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین وزندگی 3

59.90

 

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 1 كشوري همراه با پاسخنامه

2,738.18

 

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 2 كشوري همراه با پاسخنامه

5,399.89

 

دين و زندگي 1

48.64

 

دين و زندگي 2

75.78

 

دين و زندگي 3

371.20

 

دين و زندگي 3 - ادامه

121.86

 

دين و زندگي 3 درس 12

31.23

 

دین و زندگی 3 - 7 نمونه سوال و پاسخ آنها

نامعلوم

 

دین و زندگی 3 درس 5

117.76

 

دین و زندگی 3 درس 15

60.42

 

دین و زندگی 3 درس 13

91.65

 

سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4

44.54

 

معارف اسلامی (1)پیش دانشگاهی درسهای3و4

49.66

 

معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی درسهای اول ودوم

39.42

 

نمونه سؤالات تشريحي درس دين و زندگي پيش دانشگاهي

 

 

 

 

راهنماي معلم اول متوسطه(دين وزندگي)

عنوان

                                             حجم(KB)

 

بارم بندي دروس

46.59

 

راهنماي درس 1 و 2

657.31

 

راهنماي درس 11 و 12

102.52

 

راهنماي درس 13 و 14

89.62

 

راهنماي درس 15 و 16

70.89

 

راهنماي درس 3 و 4

350.46

 

راهنماي درس 5 و 6

90.42

 

راهنماي درس 7 و 8

84.53

 

راهنماي درس 9 و 10

 

 

نوشته شده توسط معلم در 19:27 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سیزدهم خرداد 1389

دروس دبیرستان2

بر روي هر تيتر کليک کنيد

جدول درسهاي عمومي دوره متوسطه به تفكيك شاخه تحصيلي

 

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

شاخه تحصيلي

فني و حرفه اي

كاردانش

نظري

علوم تجربي و رياضي – فيزيك

ادبيات و علوم انساني

علوم و معارف اسلامي

1

تعليمات ديني و قرآن (1)

5401

2+2

×

×

×

×

×

2

تعليمات ديني و قرآن (2)

5434

1+2

×

×

×

×

-

3

تعليمات ديني و قرآن (3)

5491

1+2

×

×

×

×

-

4

زبان فارسي (1)

5402

2

×

×

×

×

×

5

زبان فارسي (2)

5435

2

×

×

×

5436 ×

×

6

زبان فارسي (3)

5492

2

-

-

×

-

-

7

ادبيات فارسي (1)

5403

2

×

×

×

×

×

8

ادبيات فارسي (2)

5437

2

×

×

×

×

×

9

ادبيات فارسي (3)

5493

2

-

-

×

-

-

10

عربي (1)

5404

2

×

×

×

×

×

11

عربي (2) *

5438

2

×

×

×

-

-

12

عربي (3)

5496

2

-

-

×

-

-

13

زبان خارجه (1)

5405

3

×

×

×

×

×

14

زبان خارجه (2)

5440

2

×

×

×

×

×

15

زبان خارجه (3)

5500

2

-

-

×

×

×

16

مطالعات اجتماعي

5409

2

×

×

×

×

×

17

فيزيك (1) و آزمايشگاه

5406

5/2

×

×

×

×

×

18

شيمي (1) و آزمايشگاه

5407

5/2

×

×

×

×

×

19

رياضي (1)

5408

4

×

×

×

×

×

20

رياضي (2)

5443

4

×

-

×

-

-

21

آمار و مدلسازي

5447

2

-

-

×

×

×

22

علوم زيستي و بهداشت

5410

2

×

×

×

×

×

23

تاريخ معاصر ايران

5518

2

×

×

×

-

-

24

جغرافياي عمومي و استان

5446

3

×

×

×

-

-

25

تربيت بدني (1)

5411

1

×

×

×

×

×

26

تربيت بدني (2)

5435

1

×

×

×

×

×

27

تربيت بدني (3)

5526

1

×

-

×

×

×

28

آمادگي دفاعي

5461

2

×

×

×

×

×

29

درسهاي انتخابي

پرورشي (1)

1

×

×

×

×

×

پرورشي (2)

1

-

-

×

×

-

جبراني يا تكميلي

1

×

×

×

×

×

ساير درسهاي انتخابي

1

×

×

×

×

×

جــمـــــــع

58

53

69

52

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* در شاخه فني و حرفه اي و كاردانش درس عربي (2) به دو قسمت تقسيم شده و تحت عنوان درسهاي عربي 1/2 و 2/2 به ترتيب در پايه هاي دوم و سوم هر كدام به ميران يك واحد ارائه خواهد شد .

تستهاي کنکور-سئوالات آزمون ها

 

سؤالهاي امتحاني ابتدایی جدید  

بانک سؤالهاي امتحاني ابتدایی     

آزمون دبستان جوانه ها

بارم بندی ابتدایی

آزمون پنحم-صالح آباد

آزمون چهارم-صالح آباد

آزمون پنجم -ناحیه 4 مشهد

آزمون پنجم -ناحیه 4 مشهد

آزمون چهارم-ناحیه 4 مشهد

آزمون چهارم-ناحیه 4 مشهد

نمونه دولتی اصفهان-87

کلید 4دبستان جوانه ها

آزمون4 دبستان جوانه ها

آزمون2 دبستان جوانه ها

پرسش و پاسخ فارسي پنجم

نمونه دولتی خراسان-88

نمونه سوالات پنجم ابتدایی

نمونه دولتی اصفهان-86

نمونه سوالات رياضي سال سوم

نمونه سوالات سال چهارم

 رياضي سال سوم - تفکيک مفاهيم

علوم سال سوم - کمک آموزشي

سؤالهاي امتحاني راهنمايي جدید

بانک سؤالهاي امتحاني راهنمايي       

سؤالهاي امتحاني دبيرستان جدید  

بانک سؤالهاي امتحاني دبيرستان  به جز نهایی سوم

     

سوال و پاسخ امتحانات نهایی -سال سوم متوسطه

 

 

سؤالهاي امتحاني پيش دانشگاهي جدید

بانک سؤالهاي امتحاني پيش دانشگاهي

 

http://www.rasatous.com

 

 

قابل تو جه دانش آموزان سال سوم انسانی - امتحان نهایی فلسفه و منطق - شنبه هشتم خرداد 1389
کنکور سراسری 86 - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری ریاضی 87 - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور (سراسري انساني 86) - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
کنکور سراسری هنر 87 - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری – 88 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری –ریاضی 88 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
سولات کنکور سراسری 87 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری ریاضی 88 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری انسانی 86 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
قابل توجه دانش پژوهان پیش دانشگاهی - دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389
ارایه جزوات دین و زندگی دوم و سوم و پیش دانشگاهی - دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1388
معرفی سایت رسمی گروه فلسفه و منطق سازمان آموزش و پرورش فارس - شنبه بیست و دوم اسفند 1388
جدول کامل احکام قضایای حملی - دوشنبه هفدهم اسفند 1388
حل تمرینات کتاب جدید منطق سوم انسانی - دوشنبه هفدهم اسفند 1388
حل تمرینات و مسایل کتاب جدید منطق سوم انسانی - قسمت دوم - دوشنبه هفدهم اسفند 1388
نمونه سوالات تشریحی فلسفه پیش دانشگاهی قسمت دوم - سه شنبه بیست و هفتم بهمن 1388
نمونه سوالات تشریحی فلسفه پیش دانشگاهی همراه با پاسخنامه قسمت اول - سه شنبه بیست و هفتم بهمن 1388
معرفی کتاب کمک آموزشی فلسفه سوم و منطق سوم - دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388
سوالات چهار گزینه ای - سه شنبه بیست و نهم دی 1388
کلیات خمس - یکشنبه بیست و هفتم دی 1388
نمونه سوال منطق سوم انسانی 5 درس اول - یکشنبه بیست و هفتم دی 1388
اهداف آموزشی درس منطق سوم - یکشنبه بیست و هفتم دی 1388
نمونه سوال فلسفه و منطق جدید نوبت اول - یکشنبه بیست و هفتم دی 1388
تهیه حل تمرینات و جزوه کمک آموزشی منطق جدید - جمعه بیست و هفتم آذر 1388
نمونه سوالات خردادماه درس دین و زندگی دوم متوسطه - یکشنبه سوم خرداد 1388
دین وزندگی یک - پایانی نیم سال دوم – نمونه ی (1) - یکشنبه سوم خرداد 1388
نمونه سوال پایانی دوم دین و زندگی یک - یکشنبه سوم خرداد 1388
درس چهارم : در مسير اخلاص - سه شنبه هشتم بهمن 1387
سوالات مفهومی و تشريحی معارف ( ١) پيش دانشگاهی - سه شنبه هشتم بهمن 1387
درس اخلاقي که يک ستاره‌شناس آمريکايي گرفت - یکشنبه بیست و سوم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دوره ي فراگير - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دوره ي فراگير شهريور ماه 86 ـ 85 - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دانشگاه پيام نور نيم سال دوم 86 ـ 85 - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دانشگاه پيام نور نيم سال اول 86-85 - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دانشگاه پيام نور تابستان 85 - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دانشگاه پيام نور نيم سال دوم 85-84 - جمعه هفتم تیر 1387
[عنوان ندارد] - جمعه هفتم تیر 1387
ازمون انديشه اسلامي يک - جمعه هفتم تیر 1387
آزمون انديشه اسلامي 1 - جمعه هفتم تیر 1387
نمونه سوالات فراگیر پیام نور - جمعه هفتم تیر 1387
اندیشه اسلامی پیام نور - جمعه هفتم تیر 1387
قرآن مجید، حادث یا قدیم؟ - شنبه بیست و چهارم فروردین 1387
جناب آقای رئوف سبهانی از لبنان - بیروت - شنبه بیست و چهارم فروردین 1387
رئالیسم - جمعه نهم فروردین 1387
این هم یک مطلب جالب از دانش آموز گلم سعید زارع - جمعه دهم اسفند 1386
دین و زندگی 3 درس اول - شنبه بیست و هفتم بهمن 1386
دین و زندگی 3 درس 2 - شنبه بیست و هفتم بهمن 1386
قرآن و تعليمات ديني 3 درس سوم سوالات چهار گزینه ای - شنبه بیست و هفتم بهمن 1386

بانک سوال - چهارشنبه دهم بهمن 1386
بانک سوال - چهارشنبه دهم بهمن 1386
جامعترین و جذاب ترین مطالب و مقالات روان شناسی و مشاوره به دو زبان فارسی و انگلیسی - دوشنبه هشتم بهمن 1386
روش نگارش و تنظيم طرح درس روزانه - شنبه ششم بهمن 1386
یک نمونه فرم طرح درس - پنجشنبه چهارم بهمن 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه سوم بهمن 1386
خدا در انديشه سقراط - چهارشنبه سوم بهمن 1386
معنی واژه های دشوار کتاب منطق سال سوم - چهارشنبه سوم بهمن 1386
تشكيك هاي منطقي - چهارشنبه سوم بهمن 1386
كاربرد شعر در تدريس فلسفه - چهارشنبه سوم بهمن 1386
حركت جوهري ونتايج فلسفي آن - چهارشنبه سوم بهمن 1386
سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4 - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سئوالات كتاب جديد التأليف معارف اسلامي(1) پيش دانشگاهي از درسهاي سوم و چهارم ـ آبان ماه 85 - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سئوالات كتاب جديد التأليف معارف اسلامي (1) پيش دانشگاهي از درسهاي اول و دوم ـ مهر ماه 85 - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سئوال امتحانی درس قرآن و تعلیمات دینی 3 « دین وزندگی 3 » - دوشنبه یکم بهمن 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سؤال براي نسب اربعه - دوشنبه یکم بهمن 1386
سوالات نهایی درس فلسفه و منطق سال سوم دبیرستان - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سوالات امتحانی فلسفه پیش دانشگاهی - دوشنبه یکم بهمن 1386
پاسخنامه ي تمرينات - كتاب منطق سال سوم دبيرستان - دوشنبه یکم بهمن 1386
سؤالات دين و زندگي دوم دبيرستان - پنجشنبه بیست و هفتم دی 1386
بانک سوال - پنجشنبه بیست و هفتم دی 1386
نمونه سوالات مفهومی و تشریحی دین وزندگی (1) - چهارشنبه بیست و ششم دی 1386
نمونه سوال دین و زندگی سوم متوسطه - چهارشنبه بیست و ششم دی 1386
نا امیدی و تردید - دوشنبه هفدهم دی 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه هفدهم دی 1386
سنت بو - دوشنبه هفدهم دی 1386
رسول زرین کلاه - دوشنبه هفدهم دی 1386
دوست ارجمندم جناب آقای شرفی - دوشنبه هفدهم دی 1386
متافیزیک ابن سینا - شنبه هشتم دی 1386
منطق - چهارشنبه پنجم دی 1386
تعاریف مختلف فلسفه - چهارشنبه پنجم دی 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه پنجم دی 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه پنجم دی 1386
ابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز - شنبه یکم دی 1386
سفسطه چیست؟ - شنبه یکم دی 1386
فیلسوف کیست؟ - شنبه یکم دی 1386
فلسفه چیست؟ - شنبه یکم دی 1386
آشنایی با متفکران یونان باستان - شنبه یکم دی 1386
پروتاگوراس (487 تا 420 ق.م.) - شنبه یکم دی 1386
( در وسط عـکس بالا افلاطون با انگشت آسمان را نشان می دهد و ارسطو زمين را ) - شنبه یکم دی 1386
[عنوان ندارد] - شنبه یکم دی 1386
[عنوان ندارد] - شنبه یکم دی 1386
منطق - شنبه یکم دی 1386
[عنوان ندارد] - شنبه یکم دی 1386
وقتی سکوت نشانه قدرت است: - شنبه بیست و چهارم آذر 1386
لایب نیتس - شنبه بیست و چهارم آذر 1386
فیلسوف جهانی است عقلانی - شنبه بیست و چهارم آذر 1386
واژه رئالیسم - شنبه هفدهم آذر 1386
پرا گماتیسم - شنبه هفدهم آذر 1386

ایده آلیست - شنبه هفدهم آذر 1386
فلسفه منطق چیست؟ - شنبه هفدهم آذر 1386
اگزیستانس - شنبه هفدهم آذر 1386
از چه می ترسم - شنبه هفدهم آذر 1386
ابن سینا --- فارابی - جمعه شانزدهم آذر 1386
تجرد نفس - جمعه شانزدهم آذر 1386
وجوب - امكان - امتناع - جمعه شانزدهم آذر 1386
مقصود از علوم اسلامى چيست؟ - جمعه شانزدهم آذر 1386
فلسفه چيست؟ - جمعه شانزدهم آذر 1386
عينى و ذهنى - جمعه شانزدهم آذر 1386
خداوند در فلسفه فارابی - جمعه شانزدهم آذر 1386
حادث و قدیم - ثابت و متغیر - جمعه شانزدهم آذر 1386
تسلسل - جمعه شانزدهم آذر 1386
آثار و تالیفات ابن رشد - جمعه شانزدهم آذر 1386
سوالات چهار گزینه ای فلسفه پیش دانشگاهی بخش اول - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دوم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش سوم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش چهارم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش چهارم: - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش پنجم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش ششم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش ششم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش هشتم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش هفتم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش هشتم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش نهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش یاز دهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش پازدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دوازدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دوازدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دوازدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش سیزدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
میزان تاثیر ضرایب دروس در کنکور 87 اعلام شد - چهارشنبه چهاردهم آذر 1386
کمبرلند - دوشنبه دوازدهم آذر 1386
" هفت بار روح خویش را تحقیر کردم: - دوشنبه دوازدهم آذر 1386
چنان باش که... - دوشنبه دوازدهم آذر 1386
خیام - دوشنبه دوازدهم آذر 1386
تقدیر و تشکر - شنبه دهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
جملاتی از بزرگان در باره خوشبختی - جمعه نهم آذر 1386
یک شاخه گل رزسرخ برای عزیز ترینم - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
چرا بعضي مواقع - جمعه نهم آذر 1386
پروردگارا ... - جمعه نهم آذر 1386

هر مسئله اي به مسئله ديگر مي انجامد - جمعه نهم آذر 1386
موفقیت یعنی ... - جمعه نهم آذر 1386
هرچه شما بهتر مي شويد، بازي هم بزرگتر مي شود - جمعه نهم آذر 1386
خـــود را بــاور کـنــيــد - جمعه نهم آذر 1386
کداميک از عقايدمان را بايد دور بيندازيم؟ - جمعه نهم آذر 1386
+ نجات عشق - جمعه نهم آذر 1386
چهار همسری - جمعه نهم آذر 1386
یه چیزی مثل تولد ... - پنجشنبه هشتم آذر 1386
دكارت: - سه شنبه ششم آذر 1386
وین دایر - سه شنبه ششم آذر 1386
جبران خلیل جبران - سه شنبه ششم آذر 1386
[عنوان ندارد] - سه شنبه ششم آذر 1386
سخن بزرگان - سه شنبه ششم آذر 1386
جملات بزرگان - سه شنبه ششم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
سیب سرخ - دوشنبه پنجم آذر 1386
امام محمد تقی (ع) : - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
خواجه عبدالله انصاری - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
حدیث قدسی - دوشنبه پنجم آذر 1386
نامه‌ي ابراهام لينکن به آموزگار فرزندش - دوشنبه پنجم آذر 1386
دوستی دنیا - دوشنبه پنجم آذر 1386
نیایش (دکتر شریعتی ) - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
راز سیاهی و سفیدی گور خر - دوشنبه پنجم آذر 1386
هفت نصيحت مولانا - دوشنبه پنجم آذر 1386
پیام بازرگانی - یکشنبه چهارم آذر 1386
آرامگاه ابن سینا - همدان - شنبه سوم آذر 1386
استاد و شاگرد - افلاطون . و ارسطو - شنبه سوم آذر 1386
ارسطو - شنبه سوم آذر 1386
علامه طباطبایی - شنبه سوم آذر 1386
حركت جوهري ونتايج فلسفي آن - شنبه سوم آذر 1386
كاربرد شعر در تدريس فلسفه - شنبه سوم آذر 1386
واژه های دشوار کتاب منطق سوم - شنبه سوم آذر 1386
سقراط و جام شوکران - جمعه دوم آذر 1386
سقراط - جمعه دوم آذر 1386
فارابی - جمعه دوم آذر 1386
ملا صدرا - جمعه دوم آذر 1386
ملا صدرا - جمعه دوم آذر 1386
ابونصر فارابي‌ (ارسطوي‌ دوم) - جمعه دوم آذر 1386
آيا بحث مواد ثلاث ، يك بحث منطقي است يا فلسفي؟ - جمعه دوم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه دوم آذر 1386
تست گاج معارف اسلامي پيش دانشگاهي درس اول : آبشار - جمعه دوم آذر 1386
درس دوم : يگانه ي بي همتا - جمعه دوم آذر 1386
درس سوم : حقيقت بندگي - جمعه دوم آذر 1386
درس چهارم : اخلاص - جمعه دوم آذر 1386
درس پنجم : بازگشت - جمعه دوم آذر 1386

درس ششم : قدرت پرواز - جمعه دوم آذر 1386
درس هفتم : پايه هاي استوار - جمعه دوم آذر 1386
درس هشتم : عصر شكوفاي - جمعه دوم آذر 1386
درس نهم :نگاهي به تمدن جديد - جمعه دوم آذر 1386
درس دهم :‌برنامه اي براي فردا - جمعه دوم آذر 1386
ملاصدرا - دوشنبه بیست و هشتم آبان 1386
فلسفه علوم - یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386
غم‌ و شادی‌ از دیدگاه‌ مولانا - یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386
تفکر انتقادی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
سهروردی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
زندگي‌نامه و مكتب فارابی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
زندگي‌نامه و مكتب فارابی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
آثار و کتب ملاصدرا - شنبه بیست و ششم آبان 1386
ابن سینا و مکتب او - شنبه بیست و ششم آبان 1386
صدرالدین شیرازی (ملاصدرا ـ صدرالمتالهین) - شنبه بیست و ششم آبان 1386
در قلمرو تاريخ فلسفه - شنبه بیست و ششم آبان 1386
شيخ ابوسعيد و ابوعلي سينا - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
ابوريحان محمد بن احمد بيرونى - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
نگاهی کوتاه بر چهار مکتب یونان باستان - شنبه بیست و ششم آبان 1386
نگاهی کوتاه بر چهار مکتب یونان باستان - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
زندگي‌نامه و مكتب فارابی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
سخن بزرگان و فرهیختگان - شنبه بیست و ششم آبان 1386
آشنایی با افلاطون و ارسطو پدران علم سیاست - شنبه بیست و ششم آبان 1386
خواجه نصیر الدین طوسی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
مارکس و مارکسیت ها چه می گویند ؟ - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
آشنایی با اندیشمندان اندیشه سیاسی در اسلام - شنبه بیست و ششم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس شانزدهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس پانزدهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس چهارد هم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
درس سیزدهم - دین و زندگی سوم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس دوازدهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس یاز دهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس دهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس نهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس هشتم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس ششم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس پنجم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس چهارم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی 3 درس سوم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دودرس اول دین وزندگی 3 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386

نمونه سوال دین و زندگی اول دبیرستان پایانی دوم نمونه 2 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
نمونه سوال دین و زندگی سال اول دبیرستان پایانی دوم نمونه 1 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
نمونه سوال دین و زندگی اول دبیرستان پایانی اول نمونه 2 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی اول دبیرستان پایانی اول - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
سوالات تستی دین و زندگی اول دبیرستان - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
خلاصه دین و زندگی 1 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
خلاصه دین و زندگی 1 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
خلاصه دین و زندگی 1 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
مسائل فلسفه - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
زندگی نامه افلاطون - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
زندگی نامه سقراط - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
فلسفه اسلامى و فلسفه یونان - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
رویکرد انتقادی فلسفه اسلامی - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
اندیشه های سیاسی ملا صدرا - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
موازنه عقل و ایمان - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و یکم آبان 1386
سقراط سخن گوی فلسفه - دوشنبه بیست و یکم آبان 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و یکم آبان 1386
درس شانزدهم - دین و زندگی 2 - شنبه نوزدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی 2 - درس 14 - شنبه نوزدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی 2 درس 12 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی 2 درس 11 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی سال دوم دوم دبیرستان - درس 10 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی سال دوم دبیرستان - درس 9 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی سال دوم دبیرستان - درس 8 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی سال دوم دبیرستان - درس هفتم - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی دوم دبیرستان - درسس ششم - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی دوم دبیرستان درس 5 - شنبه نوزدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه نوزدهم آبان 1386
سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی دوم دبیرستان - درس سوم - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی 2 درس های اول – دوم- سوم - چهارم - شنبه نوزدهم آبان 1386
سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی پيش دانشگاهي درس اول و دوم - جمعه هجدهم آبان 1386
آزمون چهار گزینه ای از تمام کتاب درسی دین و زندگی سال اول دبیرستان - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
نمونه سوالات امتحانات نهایی درس فلسفه سال سوم انسانی - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
نمونه سوالات امتحانات نهایی درس منطق سال سوم رشته انسانی - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
نمونه سوال منطق - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
ميزان تاثير سوابق تحصيلي در كنكور ‪۸۷نهايي شد - دوشنبه چهاردهم آبان 1386
ایمیل - دوشنبه چهاردهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه دوازدهم آبان 1386
خلاصه و نکات مهم فلسفه سال سوم متوسطه - شنبه دوازدهم آبان 1386
درس چهارم: مبحث الفاظ - شنبه دوازدهم آبان 1386

درس سوم - شنبه دوازدهم آبان 1386
درس دوم : علم و اقسام آن - شنبه دوازدهم آبان 1386
درس دوم : علم و اقسام آن - شنبه دوازدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه دوازدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه دوازدهم آبان 1386
چکیده نکات درس دین و زندگی دوم دبیرستان - شنبه دوازدهم آبان 1386
چکیده نکات درس دین و زندگی دوم دبیرستان - شنبه دوازدهم آبان 1386
كتب منابع سؤالات آزمون سراسري سال 87 - پنجشنبه دهم آبان 1386
كتب منابع سؤالات آزمون سراسري سال 87 - پنجشنبه دهم آبان 1386
دین وزندگی 3 دودرس اول - چهارشنبه نهم آبان 1386
دین وزندگی 3 دودرس اول - چهارشنبه نهم آبان 1386
سوالات درس منطق سه درس اول - چهارشنبه نهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه نهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه نهم آبان 1386
دکتر علی شریعتی - یکشنبه ششم آبان 1386
يك ساعت ويژه - یکشنبه ششم آبان 1386
مادر... - یکشنبه ششم آبان 1386
پروانه و پیله - یکشنبه ششم آبان 1386
حسن زرین کلاه - جمعه چهارم آبان 1386
نمونه سوالات فلسفه - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
شیشه دل - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
خدا - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
من در زندگی آموخته ام که.......... - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
اهم مطالب در س دین و زندگی دوم - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
اهمیت حجت و استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
اهمیت حجت و استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
چگونگی استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
چگونگی استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
تعریف حجت یا استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
تعریف حجت یا استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
تعریف حجت یا استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
مقدمه مبحث حجت یا استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
حجت یا استدلال جایگاه حجت و استدلال در منطق - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
اقسام فکر--- معرِّف - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
اقسام علم - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
چکیده مطالب دین و زندگی اول دبیرستان - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
تست گاج معارف اسلامي پيش دانشگاهي درس اول : آبشار نور - پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386
چگونگی پیدایش سوفیسم - پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386
تعاریف مختلف درباره منطق - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
فایده منطق چیست؟ - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
نسبت منطق با فلسفه و علوم دیگر - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
موضوع منطق چیست؟ - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
منطق - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
به نام خدا - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386

 

 

نوشته شده توسط معلم در 15:47 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389

دروس مختلف+دانلودکتاب+نرم افزارهمراه

http://www.delaram.blogsky.com/category/cat-58/

·                                کتابهای پاسخ به شبهات (4)  

·                                سایت ووبلاگ (2)  

·                                نمونه سئوالات ازابتدایی تا دبیرستان (1)  

·                                دانلود نرم افزار (5)  

·                                دانلودنرم افزار همراه (3)  

·                                دانلود-  قرآن کریم (1)  

·                                دانلودکتاب (8)  

نوشته شده توسط معلم در 14:43 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389

نمونه سئوال امتحان نهایی وسئوالات تستی سوم دین وزندگی

نمونه سوال دین و زندگی پایه سوم سالهای 1384 تا 1386

مجموعه سوالات دین و زندگی سال سوم - گاج

درس اول: بیداری

 

درس دوم : لطف الهی

 

درس سوم : هدایت مستمر

 

درس چهارم : معجزه ای از نوع کتاب

 

درس پنجم:گستره ی رسالت پیامبراکرم(ص)

 

درس ششم : تداوم رسالت

 

درس هفتم : مبارزه ی مستمر

 

درس هشتم : مبارزه ی مستمر

 

درس نهم : خورشید پنهان

 

درس دهم : در انتظار طلوع

 

درس یازدهم : تداوم امامت در عصر غیبت

 

درس دوازدهم : ولایت فقیه، جلوه ی حکومت اسلامی در عصر غیبت

 

درس سیزدهم : کرامت نفس

 

درس چهاردهم : زمینه های پیوند مقدّس

 

درس پانزدهم : پیوند مقدّس

 

درس شانزدهم : کانون مهر

 

پاسخنامه دروس 1 الی 6

 

پاسخنامه 7 الی 11

 

پاسخنامه دروس 12 الی 16

نوشته شده توسط معلم در 14:35 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389

دین وزندگی

www.alsoal.ir

 

http://www.gozine-2.ir

 

 

سوال امتحانی دین و زندگی 3

 

سوال امتحانی دین و زندگی 2

 

سوال امتجانی دین و زندگی 1

نوشته شده توسط معلم در 14:9 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389

دروس مختلف

نمونه سوال امتحانی درس دین و زندگی 3

 

http://www.good4us.blogfa.com/

نمونه سوال دین و زندگی پایه دوم سالهای 1384 تا 1386

 

طرح درس دینی و زندگی 2و3 و پیش دانشگاهی

 

مقالات
بانک سوال دین وزندگی1
بانک سوال دین وزندگی2
بانک سوال دین وزندگی3
بانک سوال دین وزندگی پیش دانشگاهی
پرسش وپاسخ
طرح درس
نمونه سوال استاندارد
نقدوبررسی کتب

 

سایت حوزه
مرکزاطلاعات وآمارزنان
پایگاه اطلاع رسانی اسراء
سایت آموزش وپرورش استان اصفهان
وب لاك كروه اموزشي ديني و قران ناحيه2
سايت مراجع
كروه اموزشي وزارتخانه
كتب شهيد مطهرى(ره)
m
گروه معارف و فلسفه و منطق کاشان
گروه آموزشی دینی وقرآن منطقه دهاقان
گروه آموزشی دینی وقرآن شهرضا
گروه دینی و قرآن آموزش و پرورش منطقه 9 تهران
گروه دینی و قرآن آموزش و پرورش منطقه5 تهران
گروه دینی و قرآن آموزش و پرورش منطقه17تهران
گروه دینی و قرآن دامغان
وبلاگ معلمان موفق دینی
دبیر خانه کشوری درس دینی وقرآن-مشهد مقدس
معلمان فلاورجان

 

نمونه سوالات سال دوم دبيرستان

 

 

صفحه

گروه

درس

1 - 2 - 3 - 4

گروه الف

عربی 1

1 - 2 - 3 - 4

گروه ب

 

 

 

1 - 2

گروه الف

ادبیات 1

1 - 2

گروه ب

 

 

 

1 - 2 - 3

گروه الف

شیمی 1

1 - 2 -3

گروه ب

 

 

 

1

گروه الف

دین و زندگی

1

گروه ب

 

 

 

 

1 - 2 - 3 - 4

گروه الف

اجتماعی 1

1

گروه ب

 

 

 

1- 2

گروه الف

فیزیك 1

1 - 2

گروه ب

 

 

 

1

گروه الف

ریاضی 1

1 - 2

گروه ب

 

 

 

1 - 2 - 3 - 4

گروه الف

زبان 1

1 - 2 - 3 - 4

گروه ب

 

 

 

1

گروه الف

زیست 1

1

گروه ب

 

 

 

1 - 2

گروه الف

زبان فارسی 1

1 - 2 - 3

گروه ب

 

 

 

 

 

سال اول دبيرستان

 

 

نمونه سوالات ترم دوم (پایانی)

(3)

سری امتحانات ترم اول

(8)

 

نکات کلیه دروس

(3)

 

زبان اینگلیسی

(4)

 

دین وزندگی

(10)

 

زبان فارسی

(6)

 

ادبیات فارسی

(6)

 

عربی

(2)

 

ریاضی

(4)

 

تست

(6)

 

فیزیک

(14)

 

شیمی

(5)

 

زیست

(11)

 

http://www.zanjansadra.com/index.php?method=gpage&cat=2&group=4

 

 

نوشته شده توسط معلم در 13:30 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389

مجموعه سئوالات نهايي تعليمات ديني و قرآن به همراه پاسخنامه

مجموعه سئوالات نهايي تعليمات ديني و قرآن   به همراه پاسخنامه

سؤالات طبقه بندي ونهايي دين وزندگي 3-آقاي عباس احمدي - ناحيه 5 - خانم مهرآبادي - ناحيه 2

سؤالات و پاسخ‌هاي امتحان نهايي كشوري درس: قرآن و تعليمات ديني (3) دين و زندگي- آقاي عباس احمدي - ناحيه 5، خانم مهرابادي - ناحيه 2

نمونه سؤالات دین وزندگی پیش دانشگاهی بخش اول –  منطقه رضويه -آقا حاج زاهدي -مهر تا دی ماه 87

نمونه سئوالات دين و زندگي 1 - خانم طيبه مير جليلي - درگز

نمونه سئوالات دي ماه  دين و زندگي 1- فاطمه شادمان- بردسكن

نمونه سئوالات دين و زندگي 2 - فاطمه شادمان - بردسكن

نمونه سئوالات دين و زندگي 3 - فاطمه شادمان - بردسكن

نمونه سئوالات معارف اسلامي 1- پيش دانشگاهي - محمد نامور - درگز

نمونه سئوالات دين و زندگي 3 - محمد نامور - درگز

سؤالات طبقه بندي ونهايي دين وزندگي 3

سؤالات و پاسخ‌هاي امتحان نهايي كشوري درس: قرآن و تعليمات ديني (3) دين و زندگي

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط معلم در 18:41 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ششم اردیبهشت 1389

کانال رشد

کانال رشد

 

الف ) تعريف :

    گروه آموزش هاي پايه و اساسي شبکه آموزش سيما گروهي است که به منظور آموزش مواد درسي از دبستان تا دبيرستان و نيز شيوه تدريس مطلوب بري معلمان با رويکرد اطلاعاتي آموزش برنامه توليد مي کند .

 

ب ) اهداف

  اهداف شناختي :

    1- افزيش آگاهي و اطلاعات مخاطبان در زمينه مواد درسي مربوط به دوره هاي مختلف از ابتدايي تا دبيرستان

    2- افزيش شناخت و آگاهي معلمان در مورد شيوه هاي علمي و موثر آموزش

 

اهداف گرايشي :

   ايجاد علاقه و انگيزه فراگيري و تحقيق در بين دانش آموزان

 

اهداف رفتاري :

   1- افزيش سلامت رواني و جسماني در مخاطبان

   2 - جامعه پذيري در نتيجه رشد فرهنگ و بهداشت و سلامت فردي و اجتماعي

   3 - نهادينه کردن آموزش علمي و عملي در نزد دانش آموزان

   4 - نهادينه شدن امور در خانه به ويژه براي خانمها و دختران

   5 - نهادينه شدن اختصاص ساعاتي از شبانه روز به علم آموزي در ميان عموم مخاطبان

 

د ) موضوعات برنامه سازي در گروه آموزش هي پيه و اساسي شبکه آموزش سيما :

  1- آموزش دروس مقطع ابتدايي

  2 - آموزش دروس راهنمايي

  3 - آموزش دروس دبيرستان

  4 - آموزش دروس دوره پيش دانشگاهي

  5 - آموزش روش تدريس علمي

 

 

 

 


 

 

 

دوره راهنمايي ( كانال رشد)

پايه تحصيلي

دروس

 

 

 


 

 

 

دوره متوسطه (نظري)( كانال رشد)

پايه تحصيلي

دروس

 

 

سوم

 

نکات ادبيات فارسي سوم(علوم انساني )

جغرافيا - بجز ادبيات و علوم انساني

سوالات تستي زيست شناسي و آزمايشگاه

روانشناسي (علوم انساني)

 جامعه شناسي 2 (علوم انساني)

زبان فارسي (علوم انساني )

مجموعه سوالات زير در قالب Pdf ارايه گرديده و براي مشاهده نياز به
نرم افزار Acrobat Reader مي باشد
 

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهريور86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهريور 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دي 86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دي 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي رشته ادبيات و علوم انساني
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورخرداد86
1 - عربي 3
2 - جغرافيا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرايه هاي ادبي
5 - زبان انگليسي 3
6 - جامعه شناسي 2
7 - زبان فارسي تخصصي
8 - ادبيات فارسي تخصصي
9 - تاريخ ايران و جهان 2
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي رشته ادبيات و علوم انساني
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورشهريور86
1 - عربي 3
2 - جغرافيا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرايه هاي ادبي
5 - زبان انگليسي 3
6 - جامعه شناسي 2
7 - زبان فارسي تخصصي
8 - ادبيات فارسي تخصصي
9 - تاريخ ايران و جهان 2
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

 

 

 

 

 

دوره متوسطه ((فني و حرفه اي)( كانال رشد)

گروه تحصيلي

رشته تحصيلي

دروس

كشاورزي

ماشين هاي كشاورزي

آب و خاک و گياه

صنايع غذايي , امور دامي

صنايع غذايي

امور زراعي و باغي

ماشين هاي كشاورزي

دامپروري

 

هنر

كليه رشته ها

 مباني هنرهاي تجسمي

نقشه كشي معماري

ترسيم فني و نقشه کشي

گرافيك , صنايع دستي  , نقاشي

تاريخ هنر ايران

 

 

صنايع غذايي

عمليات ميکروبيولوژي

 

 

امور زراعي وباغي

آب خاک

 

 

صنايع دستي

آشنايي با صنايع دستي ايران

 

 

مديريت خانواده

روانشناسي رشد

بهداشت خانواده

تدارک و تهيه غذا

 

 

مكانيك خودرو

کارگاه مولد قدرت 1

 

 

 

دوره پيش دانشگاهي ( كانال رشد)

رشته

دروس

هنر

منابع کنکور هنر - طراحي

انسان فضا طراحي

سير هنر در تاريخ (1)

 کارگاه هنر 1 و 2

مباني هنرهاي تجسمي 1 و 2

هنر و ادبيات فارسي

 

رياضي

فيزيک 1 پيش دانشگاهي

فيزيک 2 پيش دانشگاهي

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات شيمي - پيش دانشگاهي

 

تجربي

تست هاي زيست شناسي

علوم زمين

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات شيمي - پيش دانشگاهي

 

علوم انساني

تاريخ شناسي پيش دانشگاهي

علوم اجتماعي - جامعه شناسي نظام جهاني

مجموعه سوالات پيش دانشگاهي

ادبيات فارسي 1( قافيه،عروض و نقد ادبي)

جغرافياي پيش دانشگاهي

 

عمومي

مجموعه تست زبان انگليسي دوره متوسطه

زبان و ادبيات فارسي - كنكور

مجموعه سوالات زبان انگليسي

عربي پيش دانشگاهي

زبان انگليسي 1 و 2 پيش دانشگاهي

گرامر زبان انگليسي

نمونه سوالات معارف اسلامي سال اول و دوم

منابع آزمون سراسري سال 1387 دانشگاه هاي دولتي

بينش اسلامي سال دوم به همراه نمونه سوالات

سوالات دين و زندگي پيش دانشگاهي - گاج

 

فرصت برابر

 

معرفي رشته هاي دانشگاهي

 


 

 

 

 

نوشته شده توسط معلم در 21:26 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ششم اردیبهشت 1389

دین وزندگی وفلسفه ومنطق

منطق سوم دبیرستان
فلسفه سوم دبیرستان
فلسفه پیش دانشگاهی
دین و زندگی سوم دبیرستان
دین و زندگی دوم دبیرستان
دین و زندگی اول دبیرستان
دین و زندگی پیش دانشگاهی
مطالب متنوع و کوتاه
بانک نمونه سوالات امتحانات نهایی منطق سوم انسانی
بانک سوالات امتحانی درس فلسفه سوم انسانی
تست منطق سوم
تست فلسفه سوم انسانی
تست فلسفه پیش دانشگاهی
تست دین و زندگی اول دبیرستان
تست دین و زندگی دوم دبیرستان
تست دین و زندگی سوم دبیرستان
تست دین و زندگی پیش دانشگاهی
کتابچه راهنمای معلم درس منطق
آلبوم تصاویر
فلسفه اشراق
فلسفه مشاء
حکمت متعالیه
ابن سینا
ملا صدرا - صدر المتالهین
شیخ اشراق - شیخ شهاب الدین سهروردی
فلسفه اسلامی
خواجه نصیر
افلاطون
ارسطو
سقراط
ابوریحان بیرونی
فارابی
خواجه نصیر الدین طوسی
فلسفه یونانی
کلام اسلامی
فلسفه حقوق
فلسفه هنر
فلسفه روانشناسی
سخن بزرگان
اگزیستانسیالیسم
ر’الیسیم
پراگماتیسم
ایده الیسم
فلسفه غرب
کانت
کنفوسیوس
اسپینوزا
اپیکور
آریستیپوس
امپدوکلس
آناکساگوراس
آنتیستنس
پارمنیدس
پیرهون بنیانگذار مکتب شک گرایی
توماس هابز
دموکریتوس
دیوجنس
زنوفان
زنون
طالس
نیوتن
کلبیان
هیپارچیا
بانک سوال دین و زندگی 1
بانک سوال دین و زندگی 2
بانک سوال دین و زندگی 3
بانک سوالات دین و زندگی پیش دانشگاهی
شیوه نوشتن طرح درس
اندیشه اسلامی 1- نمونه سوالات امتحانی دوره های قبل
اندیشه اسلامی 1 فراگیر پیام نور - نمونه سوالات
منطق 1 - دکتر قراملکی - نمونه سوالات دوره های قبل
منطق 1 - دکتر قراملکی - نمونه سوالات پیام نور
گروه آموزشي

نوشته شده توسط معلم در 21:9 |  لینک ثابت   • 
 

Powered By : P00ZHAN