ساعت فلش برای وبلاگ و سایت

کد ثانيه شمار

کد دعای فرج برای وبلاگ

دانلودستان کتاب نرم افزار فیلم مستند - دین وزندگی دوم دبیرستان

یکشنبه پانزدهم آبان 1390

اندیشه وتحقییق دوم وسوم متوسطه

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برای دانش آموزان سال سوم و پشت کنکوی ها می باشد .

در ضمن این جزوه به صورت حفاظت شده است و فقط قابل پرینت می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۲ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برای دانش آموزان سال دوم و پشت کنکوی ها می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

http://www.majma14.com

 

پاسخ اتديشه وتحقيق دين وزندگي 3

انديشه وتحقيق درس اول صفحة 13

پاسخ سؤال اول : سليقه ها تا آنجا قابل استفاده است كه به راه تكامل انسان ضربه وارد نكنند ودر چارچوب آن قرار گيرند .واگر كسي سليقه اي داشت كه با قانون مندي رشد انسان وابعاد معنوي او در تضاد بود بايد به نتايج آن تن دردهد و آمادة مضرات آن باشد .

پاسخ سؤال دوم : علم با همة پيشرفت خود نمي تواند پاسخ سؤالهايي را بدهد كه نيازمند آگاهي كامل بر جهان هستي(دنيا وآخرت)و وي‍‍ژگيهاي كامل انسان است.در حقيقت علم ابزار زندگي كردن را براي ما فراهم مي كند  .اما نمي تواند دقيقاً مسير سعادت را نشان دهد .

پاسخ سؤال سوم:خير  با توجه به اينكه پيدا كردن پاسخ مناسب به اين نيازها سعادت وخوشبختي جاودانه وبي نهايتي را براي انسان در پي دارد واز طرف ديگر بي توجهي به آن شقاوت و بدبختي را در پي دارد انسان نمي تواند به اين نيازهاي دروني خود پاسخ منفي بدهد .

انديشه وتحقيق درس دوم صفحة 25

پاسخ سؤال اول : هدايت پيامبر كه حجت ظاهر است وقتي مؤثر واقع مي شود كه عقل يعني حجت باطني سر كوب نشده وقدرت عمل داشته  باشد.

 پاسخ سؤال دوم

آيه

نياز

پاسخ

9اسراء

راه درست زندگي

خداوند برنامة صحيح زندگي را در اختيار انسان قرار داده است.

97نحل

نياز به تعالي  رشد بالندگي

احساس امنيت خاطر و شادكامي

ايمان وعمل صالح حيات پاك  همراه با رشد وشادكامي را در پي دارد و آينده اي روشن كه پاداش اخروي است را به  ارمغان مي اورد .

28و29رعد

نياز به امنيت خاطر وشادكامي نياز به رشد وبالندگي

ياد خداوند امنيت خاطر مي آورد .ايمان وعمل صالح آيندة روشن وسرانجام نيكو دارد.

 

انديشه وتحقيق درس سوم صفحة46

پاسخ : در آية 6 سورة حمد از خداوند مي خواهيم كه ((صراط مستقيم ))را به ما نشان دهد .در آية  101آل عمران مي فرمايد: كسي مي تواند به صراط مستقيم هدايت شود كه به دين  وكتاب خدا چنگ زند و به خداتمسك جويد.يعني راه رسيدن به صراط مستقيم پيروي از خداوند و تمسك به اوست.

انديشه وتحقيق درس چهارم صفحة 63

پاسخ سؤال اول :درمتن درس صفحة 53 از عبارت هر يك از پيامبران................................   تا راستگو وصادق اند .

پاسخ سؤال دوم :اگر اين اعجاز جاودانه نبود پذيرش دين اسلام در هر عصر وزماني مشكل مي شدو مردم نمي توانستند

جاودانه بودن تعاليم اسلام را بپذيرند.

پاسخ سؤال سوم :اگر قرآن كريم از جانب خداوند نمي آمد وبه تدريج توسط شخص پيامبر يا هر فرد ديگري در مدت 23سال تنظيم مي شد اختلافات زيادي درآن پديد مي امد چون پيامبر  روز به روز پخته تر و كامل تر مي شد  علم ايشان افزايش مي يافت ودر مقابل رخدادها موضع گيري هاي بهتري مي داشت ونظرات بهتري ارائه مي نمود .

اندشه وتحقيق درس پنجم صفحة 77

پاسخ سؤال اول : بيانگر تشكيل حكومت اسلامي است زيرا بنا بر اين آيه پيامبر اكرم (ص)از طرف خداوند مامور اجراي عدالت ميان مردم مي گردد وانجام اين ماموريت بدون تشكيل حكومت  اسلامي ميسّر نيست.

انديشه وتحقيق درس ششم صفحه 93

پاسخ سؤال(( الف))اين كه همزماني واقعة غدير با حج مي تواند در جهت اطلاع رساني باشد تا اين انتصاب به اطلاع مردم در سرزمين هاي  مختلف برسد .

پاسخ سؤال ((ب))اين است كه ادامة كار پيامبر (ص) بستگي كامل به امامت ورهبري حضرت علي (ع) داشت و اگر اين واقعه اتفاق نمي افتاد و مردم حضرت علي (ع)را به عنوان جانشين پس از پيامبر نمي شناختند اصل دين مورد تهديد قرار مي گرفت .

پاسخ سؤال ((ج)):به  سه جهت نمي توان ((مولا)) را به معناي دوست گرفت 1-از آن جهت كه پيامبر اكرم (ص) قبل از آن از مردم  سؤال كرد ((من اولي الناس بالمؤمنين من انفسهم))وقتي مردم گفتند خدا وپيامبرش پيامبر فرمود ((من كنت مولاه فهذا علي مولاه))اين ((مولا))بايد متناسب با جملة قبل باشد كه خدا ورسول را از خود مؤمنان سزاوارتر در در تصرف معرفي كند.2-اين كه اگر مولي به معنا ي دوست باشد اعلام آن نمي تواند متناسب با آيه اي  باشد كه قبل از واقعه نازل شد وبه پيامبر اكرم (ص)فرمود اگر اين ماموريت  را انجام ندهي رسالت اورا انجام نداده اي .3-اين كه طراحي و انجام اين واقعة بزرگ  وتاريخي وبيان خطبه اي بسيار طولاني متناسب با اعلام  رهبري وجانشيني است .

پاسخ  سؤال((د)) اين تبريك وتهنيت  نشانة تعيين حاكم وجانشين است كه در واقع بيان نوعي بيعت وقبول ولايت از جانب مردم بود.

پاسخ انديشه وتحقيق درس هفتم صفحة 115

پاسخ سؤال اول: آشنايي با سر نوشت ملت ها وعلت آن سرنوشت است .مثلاًبدانيم عاقبت كار كساني كه آيات الهي را تكذيب كردند چه بود .اين آشنايي بايد به درس گرفتن وعبرت آموزي منجر شود .

پاسخ سؤال دوم :زمينة اول  منع نوشتن احاديث  پس از  رحلت رسول خدا  زمينة دوم نياز حاكمان جور و صاحبان قدرت توجيه موقعيت خود واقدامات مخالف اسلام آنها بود.

پاسخ سؤال سوم : 1-عادلانه بودن حكومت رسول خدا (ص)وتكيه بر ظلم  وجور در حكومت هاي بني اميه و بني عباس بود .2-گسترش انديشه هاي اصيل اسلامي توسط رسول خدا (ص) وميدان دادن به انديشه هاي غير اصيل وتحريف شده در حكومت بني اميه وبني عباس  بود.3-عمل دقيق به دستورات واحكام الهي توسط توسط رسول خدا (ص) وزير پا گذاشتن احكام الهي تو سط بني اميه وبني عباس4-مشي سادة حكومت داري رسول خدا (ص) ومشي اشرافي حكومتهاي ربني اميه وبني عباس .

پاسخ انديشه وتحقيق درس هشتم صفحة 132

پاسخ سؤال اول : به علت شرايط سخت وهولناكي بود كه از طرف حاكمان جور يعني حاكمان بني اميه وبني عباس پديد آمده بود.اين شيوة مبارزه كمك مي كرد كه دشمنان از برنامه هاي ائمه (ع) كمتر مطلع شوند جان ياران وشيعيان آنان حفظ شود  جلوي سركوب ونابودي شيعيان گرفته شود و جريان تشيع به عنوان راه ائمةاطهار (ع)و  راه اصيل اسلامي توسعه وگسترش يابد وبراي هميشه در تاريخ بماند.

پاسخ سؤال دوم:خير     متن درس صفحة 129از عبارت امامان شيوة مبارزه با......................................................تا آينده معرفي گردد.

انديشه وتحقيق درس نهم صفحة 143

پاسخ سؤال اول:اين آيه بيان مي كند كه اگر خداوند در زندگي ما تغييري پديد مي آورد با اعمال وتصميم گيري هاي ما ارتباط دارد به همين جهت علت غيبت هم به ما انسانها بر مي گردد.

پاسخ سؤال دوم : 1- همانگونه كه مردم منتظرند تا ابرها كنار روند وخورشيد آشكار شود واز نور وگرمايش بيشتر استفاده كنند شعييان مخلص او نيز هر زمان منتظر ظهور اويند .

2-هر قدر ابرها وموانع كنار روند خورشيد بيشتر ظاهر ميشود مردم نيز هر قدر موانع  معنوي را از جلوي خود بردارند بيشتر از نور هدايت امام بهره مند مي شوند.

3-ابر  هرگز وجود خورشيد را نمي پوشاند بلكه در واقع مارا از ديدن ان محروم مي كند غيبت امام نيز  مانع ديدن شناخت ايشان مي شود هرچند كه وجودشان حتمي است .

4- همان گونه كه هر كس به اندازة ارتباطي كه با خورشيد دارد از نور آن بهره مي برد استفاده از واسطة فيض الهي  به ميزان ارتباط با آن واسطه است .

انديشه وتحقيق درس دهم صفحة 160

پاسخ سؤال اول : مؤمنان صا لح ومستضعفان وارث زمين خواهند شد .

پاسخ سؤال دوم: شخص منتظر :1-براي جلب رضايت امام تلاش مي كند .2-امام را الگو قرار مي دهد   و مي كوشد تا خصلت هاي مورد توجه ايشان را در خود بوجود آورد .3- شخص را فعال وبا نشاط ميكند واميد به آيندة زيبا را در او افزايش مي دهد.

پاسخ سؤال سوم :در جهت گسترش معنويت، فضيلت هاي اخلا قي ، عدالت وخداپرستي همكاري كنند ومردم را به پيروي از فر مان هاي الهي فرا خوانند .

انديشه وتحقيق درس يازدهم  صفحة 171

پاسخ سؤال اول : همان محورهاي اصلي درس است كه در ابتداي درس مطرح مي شود.

پاسخ سؤال دوم:تقليد در احكام ديني به معناي مراجعةغير متخصص وغير كار شناس به فر د متخصص و كارشناس در احكام براي انجام دادن صحيح وظايف ديني است .

پاسخ سؤال سوم :د بركساني لازم است كه به سن تكليف رسيده ودر احكام دين كارشناس ومتخصص نباشند. تقليد به اصول اعتقادي  يعني توحيد معاد  نبوت  عدل وامامت مربوط نمي شود وبه فروع دين يعني  احكام ودستورات عملي مربوط  مي شود.

پاسخ سؤال چهارم :عا دل باشد تا مردم به او اعتماد كنند زمان شناس باشد تا بتواند احكام دين را متناسب با نيازهاي روز استخراج كند .

انديشه وتحقيق درس دوازدهم صفحة 182

پاسخ سؤال اول :از طريق مجلس خبرگان رهبري . مردم با شركت درانتخابات مجلس خبرگان رهبري نمايندگان خود را انتخاب مي كنند واين نمايندگان به انتخاب رهبر اقدام مي نمايند.

پاسخ سؤال دوم : متن كتاب صفحه 176 سؤال چهارم

پاسخ سؤال سوم : متن كتاب صفحة 178 سؤال ششم.

 

پاسخ انديشه وتحقيق در سيزدهم صفحة 199

پاسخ سؤال اول :ميان كرامت نفس وگناه رابطة معكوس برقرار است ،يعني هر قدر كرامت نفس بالا مي رود ،گناه كمتر مي شود ،زيرا تا  انسان حقير نشود وخود را كوچك نكند ، دست به گناه نمي زند ، همانطور كه هر قدر انسان خود را عزيز ببيند ، تن به ذلت وگناه نمي سپا رد .

پاسخ سؤال دوم : خير زيرا ممكن است شرايط بيروني ،زمينه ساز گناه باشند اما  عامل و تصميم  گيرنده خودِ انسان است ، زيرا در همان شرايطي  كه يك نفر تن به گناه مي دهد ، فرد ديگري خود را حفظ مي كند وپاكي وتقوا پيشه مي كند ، بنا بر اين ،دوري از گناه پيش از آنكه به شرايط بستگي داشته باشد ، به مقدار عزت نفس دروني ما واراده وهمت ما بستگي دارد . البته نبايد از اين گفته غافل بود كه محيط هاي آلوده  سبب گرايش به گناه هستند . لذا انسان با كرامت سعي مي كند خود را از چنين محيط هايي دور بدارد .

پاسخ سؤال سوم : اطاعت از خداوند است . راه بهره مندي از عزت الهي آن است كه از فرمان هاي الهي پيروي كنيم وقدم در مسيري بگذاريم كه خداوند مي پسندد.

پاسخ سؤال چهارم :خير انسان صاحب كرامت پيمان شكني نمي كند زيرا كسي پيمان خود به خصوص پيمان با خدا را مي شكند كه ابتدا در خود شكسته باشد ، يعني خود عالي او تسليم خود داني شده باشد . اما كسي كه كه صاحب كرامت است ، خود عالي خود را برتر  مي شمارد وان را عزيز مي دارد.

انديشه وتحقيق درس چهاردهم صفحة 215

پاسخ سؤا ل ا ول : اگر خانواده عامل آرامش با شد ،فرزندا ن در كانون خانواده رشد كنند وتربيت شوند وخانواده محل رشد فضايل اخلاقي  باشد ونيز اگر نياز جنسي در رابطة زنا شوئي برآورده شود ، خانواده كانون مهر وعامل گسترش مهرباني مي شود .علاوه بر اين بايد به خانوادة گسترده هم توجه كرد .وميان خويشان  ارتباط بر قرار ساخت تا مهرباني توسعه يابد.

پاسخ سؤال دوم :كسي كه خانواده را محل رفع نياز جنسي مي بيند ، با ديگران رابطة نامشروع برقرار نمي كند ، در جلسات فساد شركت نمي كند ،تلاش مي كند دختراني كه به دام مي افتند هدايت كند . كسي كه خانواده را محل تربيت فرزند  مي داند شغلش را به گونه اي انتخاب مي كند كه بتواند به تربيت فرزند رسيدگي كند . اگر مرد خانواده است مي كوشد به موقع به خانه بيايد ورابطه اش را با فرزندان حفظ كند. اگر زن خانواده است ، مي كوشد وظيفة شير دادن را خودش انجام دهد . در سنين كودكي فرزندان را از خود دور نمي كند تا از آغوش او در طول روز بهره مند شود وطعم محبت را بچشد ومتعادل رشد كند.

پاسخ سؤال سوم : زيرا زمينه هاي تشكيل آن در طبيعت ونهاد آدمي قرار داده شده است . ساختمان روحي وجسمي  زن ومرد ورشد وكمال هريك ونيز فرزندان با تشكيل خانواده هماهنگي دارد

انديشه و تحقيق درس  پانزدهم صفحة 225

پاسخ سؤال اول :معيارهاي مطرح شده در بحث معيار هاي همسر شايسته درقسمت طبقه بندي صفحة 219

پاسخ سؤال دوم : 1- عدم پاسخگويي به نياز جنسي در دوره اي كه اين نياز حضور جدي ومؤثر دارد . 2-امكان انحراف جنسي و كشيده شدن به گناه وناتواني در حفظ دين  3-لذت كافي نبردن از نشاط  دورة جواني از راه مشروع . 4- تهديد جدي  سلامت جسمي وروحي وكاهش رشد طبيعي  5-كم شدن شادابي ونشاط روحي ، رواني وجسمي 6- افزايش روابط نا مشروع ميان دختران وپسران . 7- افزايش ميزان جرم و تجاوز به عنف وفساد.

 

نوشته شده توسط معلم در 14:15 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و نهم آذر 1389

نمونه سئوال ومقاله وکتاب

 

نمونه سوال

 

عنوان

حجم(KB)

 

14/10/87 - دین و زندگی 2 نیم سال اول

76.29

 

14/10/87 - دین و زندگی 3 نیم سال اول

54.27

 

30/9/87 - سوالات پایانی ترم اول از نه درس اول دین وزندگی 1

44.03

 

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین و زندگی 2

48.13

 

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین وزندگی 3

59.90

 

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 1 كشوري همراه با پاسخنامه

2,738.18

 

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 2 كشوري همراه با پاسخنامه

5,399.89

 

دين و زندگي 1

48.64

 

دين و زندگي 2

75.78

 

دين و زندگي 3

371.20

 

دين و زندگي 3 - ادامه

121.86

 

دين و زندگي 3 درس 12

31.23

 

دین و زندگی 3 - 7 نمونه سوال و پاسخ آنها

نامعلوم

 

دین و زندگی 3 درس 5

117.76

 

دین و زندگی 3 درس 15

60.42

 

دین و زندگی 3 درس 13

91.65

 

سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4

44.54

 

معارف اسلامی (1)پیش دانشگاهی درسهای3و4

49.66

 

معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی درسهای اول ودوم

39.42

 

نمونه سؤالات تشريحي درس دين و زندگي پيش دانشگاهي

216.06

 

 

مقالات

 

 

 

عنوان

حجم(KB)

 

12/2/88 - شيعه پاسخ مي گويد

1,099.87

 

12/2/88 - علم امام

72.70

 

15/1/88 - بشارت مسیح به آمدن پیامبر اسلام (ص)

57.34

 

21/12/87 - خرافات دركتب مسيحيان

172.54

 

21/12/87 - مسلك بابيه و بهائيه به طور اجمال

53.76

 

3/12/87 - پاسخ به 10پرسش

279.55

 

3/12/87 - تهاجم فرهنگی

51.20

 

3/12/87 - حق الوالدین

98.30

 

3/12/87 - علل عقب ماندگی جوامع اسلامی

63.49

 

3/12/87 - قرآن فراتر از زمان و مکان

79.87

 

3/12/87 - مهدی انکاری و انتظار ستیزی

169.47

 

3/12/87 - نگاهی به آیه ولایت

144.90

 

5/2/88 - احوال اطفال و مجانین و اشباه ایشان

64.00

 

5/2/88 - عالم بعد از انقضای قیامت

43.01

 

89-88 - یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ بر گرفته از تفسیر نمونه

2,603.02

 

89-88 - آشنایی با اصول دین ، آیةالله وحید خراسانی

1,493.74

 

89-88 - اشتباهات در رسم الخط قرآن عثمان طه

733.18

 

89-88 - اهل بیت کلید مشکل ها ، از دکتر تیجانی

889.34

 

89-88 - پرتوی از عظمت امام حسین علیه السّلام ؛ از آیة الله صافی

1,601.54

 

89-88 - پرتوی از فضائل امیر مؤمنان علی علیه السّلام

403.36

 

89-88 - تدبّر در قرآن از دیدگاه اهل البیت علیهم السّلام

145.91

 

89-88 - توحید مراتب آن

111.10

 

89-88 - چرا قرآن در جان ما اثر نمي گذارد

142.90

 

89-88 - چرا نام ائمّه در قرآن تصریح نشده است ؟

72.70

 

89-88 - حقوق متقابل زن و شوهر بر اساس روایات رسیده از معصومین علیهمُ السَّلام

57.86

 

89-88 - سیر مطالعاتی آثار استاد شهید مطهّری

13,066.32

 

89-88 - گفتمان عاشورایی

362.86

 

89-88 - هدايت قرآن كريم از زبان قرآن

383.87

 

89-88 - وابستگی جهان به امام زمان ( علیه السّلام )

292.86

 

90 - 89 - شیعه و اتهامات ناروا

5,502.71

 

90-89 - به یاد اول مظلوم روزگار

1,045.56

 

90-89 - معاد جسماني از حضرت آية الله مكارم شيرازي

4,703.04

 

آيين پيامبر اسلام قبل از بعثت

51.71

 

جهانى شدن و مقايسه‏ى آن با حكومت واحد جهانى حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

122.88

 

دلايل عدم تحريف قرآن

51.20

 

رجعت از ديدگاه عقل ، قرآن و حديث

235.01

 

 

 

راهنماي معلم كتاب دين و زندگي(1) - سال تحصيلي 89-88

 

 

 

 

کتب

 

 

 

عنوان

حجم(KB)

 

زهرا (ع) برترین بانوی جهان ، آیة الله مکارم شیرازی

956.36

 

آئین ما (اصل الشّیعة) از آیة الله مکارم

1,614.96

 

آفریدگار جهان ؛ آیة الله مکارم

1,383.63

 

پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان ، آیة الله مکارم

927.37

 

پیام قرآن ج 9 ( تفسیر موضوعی )؛ آیة الله مکارم

1,494.27

 

جلوه حق ( بحثی پیرامون صوفیگری در گذشته و حال)

1,240.72

 

خدا را چگونه بشناسیم، از آیة الله مکارم

730.20

 

معاد و جهان پس از مرگ ؛ آیة الله مکارم

1,008.88

 

مناظرات تاریخی امام رضا علیه السّلام

1,441.61

 

 

نوشته شده توسط معلم در 14:55 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم آبان 1389

سئوالات تشریحی دین وزندگی دوم (2)

دین و زندگی سال دوم                     درس 1                          جلوه های حکمت و تدبیر

1ـ از سوالات اساسی هر جوان و نوجوانی است.

2ـ آیه ولله ملک السموات و الارض بیانگر چیست .

3ـ مالکیت حقیقی و اصیل از آن کیست و مالکیت انسان چگونه است.

4ـ در خلقت آسمانها و زمین برای چه کسانی نشانه هایی است.

5ـ اولی الالباب چه کسانی است.

6ـ ربنا ما خلقت هذا باطلا از زبان چه کسانی است.

7ـ الذین یذکرون الله فیاما و قعوداً از خصوصیات چه کسانی است.

8ـ دو معنای عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلا چیست.

9ـ خردمندان با یاد خدا در خلقت آسمانها و زمین به چه نتیجه ای می رسند.

10ـ عدم وجود نظام و احتمال وقوع هر پدیده و عدم همکاری و حرکت دلخواه نیروهای عالم از خصوصیات چه جهانی است.

11ـ .................... یعنی جهانی که دارای نظم و قانون است.

12ـ برخورداری هر موجود از اجزای خاص و آرایش مخصوص اجزاء و خواص ویژه ی اجزاء و هماهنگی وظیفه آنها و وظیفه ی معین و پیوستگی اجزاء از خصوصیات چه جهانی است.

13ـ شاخصه اصلی مجموعه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چیست.

14ـ قرآن کریم جهان را ............................... معرفی می کند.

15ـ عنصر ..................... است که سبب پیدایش یک نظام می شود.

16ـ بدون آن پیوستگی و ارتباط هماهنگی معنا ندارد.

17ـ همکاری و پیوستگی نظام برای چیست.

18ـ برای پاسخ این  سوال که چگونه اجزای یک مجموعه متناسب با هدفی  که دارند جمع می شوند چه حالاتی قابل فرض است.

19ـ کدام ویژگی است که مانند روح در همه اجزاء و فعالیت ها مجموعه منظم حضور دارند.

20ـ چرا فرض اول «تصادفی بودن» صحیح  نیست.

21ـ چرا فرض دوم صحیح نیست.

22ـ تنها فرض قابل قبول در همکاری اجزای یک مجموعه منظم چیست.

23ـ ویژگی خلقت در خطبه 90 نهج البلاغه چیست.

24ـ مقصود از اختلاف اللیل و النهار چیست.

25ـ از آین آیه مالکیت و فرمانروایی مطلق الهی استنباط می شود.

26- ارتباط وهماهنگی بین اجزای یک مجموعه ی نظم چه زمانی معنا دارد.

27ـ عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلا اشاره به کدام صفت الهی است.

28ـ ازکدام عبارت قرآنی استفاده می شود که مجموعه جهان یک مجموعه منظم است.     

29ـ مهم ترین تفاوت جهان واقعی و خیالی چیست.

30ـ در خلقت جهان هستی وجودی آگاه و مدبر و حکیم ابتدا ........ را از نظر گرفته و متناسب با آن اجزاء را بوجود آورده است.

31ـ او خداوندی است که موجودات را آفرید بدون اینکه از هیچ نمونه آماده و و پیش ساخته ای ایده بگیرد از کیست و بیانگر چیست.

 

دین و زندگی سال دوم                                          درس دوم                            با کاروان هستی

1ـ هو الذی جعل الشمس ................. و القمر .............. را کامل کنید.

2ـ روشنی خورشید و ماه و حرکت منظم آنان برای چیست.

3ـ روشنی خورشید و ماه بیانگر چیست.

4ـ آفرینش جهان هستی بر اساس ....................... است.

5ـ آیه « یسبح له من فی السموات و الارض» بیانگر چیست.

6ـ والی الله المصیر بیانگر چیست.

7ـ وله اسلم من فی السموات والارض بیانگر چیست.

8ـ ترجمه آیه «افغیر دین الله یبغون» چیست.

9ـ عبارت «وقدره منازل» در رابطه با چیست.

10ـ عبارت « وله اسلم من فی السموات» کدام صفت الهی را اشاره می کند.

11ـ منظور از عبارت قرانی «ما خلق الله ذلک الا بالحق» چیست.

20ـ قران کریم بازگشت چه چیزی را به سوی خدا معرفی می کند.

21ـ ارتباط و پیوستگی طولی و عرضی در بدن چه هدفی را دنبال می کند.

22ـ فعالیت هر سلول در بدن در خدمت چیست.

23ـ نظام بزرگ چگونه شکل می گیرد.

24ـ هر چه دایره نظام بزرگ تر می شود.................. .

25ـ وقتی می گوئیم در یک مجموعه منظم هدف اجزاء کوچک در خدمت جزء بزرگ قرار دارد چه نوع پیوستگی بین اجزاء است.

26ـ همه موجودات زمین مانند اجزای بدن است یک پیوستگی ..............تشکیل می دهد.

27ـ زمین جزئی از منظومه شمسی و آن هم جزئی از کهکشان راه شیری است این پیوستگی ................. است.

28ـ انهدام و فروپاشی موجودات و نظام های این دنیا به چه معناست.

29ـ ما تری فی الارض الرحمن من تفاوت بیانگر چیست.

30ـ در فرهنگ نامه راغب فوت به چه معناست.

31ـ اختلاف دو چیز را در اوصاف و خصوصیات چه نامند.

32ـ از نظر علامه طباطبایی منظور از عدم تفاوت در خلقت چیست.

33ـ موجودات به گونه ای با یکدیگر مربوطند که آثار فعالیت یکی نصیب دیگری می شود بیانگر چه موضوعی است.

34ـ منظور از نبودن تفاوت در خلقت به چه معناست.

35ـ خداوند اجزاء جهان را طوری آفرید که بتواند به هدفی که دارند برسند و دیگران مانع او نشوند بیانگر چیست.

36ـ حکما پیوستگی بین اجزای عالم را تحت چه عنوانی مطرح می کنند.

37ـ اجزای همه عالم به هم متصل است و به صورت یک موجود است و نظام واحد دارند بیانگر کدام برهان است.

38ـ عبارت هل تری من فطور بیانگر چیست.

39ـ مبداء و منشاء دانش بشری چیست.

40ـ تمام تلاش ها و تفکر است منظم بشری در مقایسه با نظام عجیب و دقیق کائنات انعکاسی ضعیف و ناقابل است از کیست.

41ـ نظام های دنیوی دارای چه خصوصیاتی است.

42ـ همه مصنوعات بشری الهام گرفته از چیست.

43ـ بشر ........ از سیطره قوانین طبیعت خارج شود.

44ـ انسان در این صورت قادر به ساخت مصنوعات متنوع تر است.

45ـ خارج شدن انسان از سیطره جاذبه زمین و سیر در آسمان پیروی از چه قانونی است.

46ـ تغییرات و محیطی که در اثر تخریب لایه ی از زمین بوجود آمده نشان دهنده چیست.

47ـ وقتی عمر یکی از نظام های این دنیا به پایان میرسد ...................... .

48ـ زمین پاسخگوی نیاز انسان هست ولی پاسخگوی آنا و نیست از کیست.

49ـ تذکر این موضوع موعظه که در استفاده از آفریده های الهی باید به گونه ای عمل شود که نظام خود کنترلی طبیعت پیرامون خود را از دست ندهد از مصادیق چیت.

50ـ کامل کنید علم بی پایان الهی ........... علم انسان ..................

51ـ کدام جمله صحیح و کدام جمله غلط است.

الف : طبیعت با تدبیر درونی خود از فساد و تباهی حفظ می کند.

ب : انسان با شناخت قوانین طبیعت مصنوعاتی می سازد که تابع قوانین خود است.

ج : هر قدر علم انسان به قوانین خلقت کاملتر باشد مصنوعات متنوع تر است.

د : همه ی مصنوعات بشری با الهام از طبیعت و بکارگیری قوانین حاکم بر آن است.

هـ : قوانین بشری با قوانین خلقت در تضاد است.

و : عمر موجودات نامحدود و دائمی نیست.

ز: انرژی و استعداد طبیعت روزی به پایان می رسد و این به معنای نیستی و نابودی است.

ح : فروپاشی و انهدام انرژی برای پیوستن به نظام های دیگر و تجدید سازمان است.

ط : اجزای متلاشی شده در یک چرخه طبیعت دوباره باز سازی شده و در نظامی بالاتر با انرژی بیشتر به هم می پیوندد.

52ـ تفاوت علم خدا با علم انسان چیست.

53ـ تفاوت جهان خلقت با ساخت دست انسان چیست.

دین زندگی دوم                                               درس سوم                                            سرمایه های رشد

1ـ کاروان هستی شتابان رو به سوی ............... دارد.

2ـ ارزش هر انسان چیست.

3ـ خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده در کجا ترا دارد از کیست و بیانگر چیست.

4ـ سرانجام انسان در ............... رقم می خورد.

5ـ روزها فکر من این است و همه شب سخنم /  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم بیانگر چیست.

6ـ اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه بیانگر چیست.

7ـ خلقت الاشیاء لا جلک و خلقتک لا جلی از کیست و بیانگر چیست.

8ـ عبارت وفضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا بیانگر چیست.

9ـ تو را برای خود پروراندم در مورد چه کسی است.

10ـ و لقد گرمنا بنی آدم بیانگر چیست.

11ـ سخر لکم ما فی سموات و ما فی الارض بیانگر چیست.

12ـ ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی بیانگر چیست.

13ـ هدف از خلقت انسان طبق آیه انا خلقنا الانسان چیست.

14ـ انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا بیانگر چیست.

15ـ ودیعه های الهی انسان کدامند.

16ـ سرچشمه همه خوبیها و زیبائیها ست.

17ـ انسان سرشتی ................ و .................... دارد.

18ـ کتاب علم الیقین از کیست.

19ـ علت پرستش بت ها  توسط بت پرستان چه بود.

20ـ مشکل بت پرستان چه بود.

21ـ عبارت سنر یهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم بیانگر چیست.

22ـ آفاق وانفس یعنی چه.

23ـ در هیچ چیز نظر نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن و با آن دیدم از کیست و بیانگر کدام ودیعه الهی است.

24ـ کیست این پنهان مرا در جان و تن /  کز زبان من همی گوید سخن بیانگر چیست.

25ـ متصل تر با همه دوری به من /  از نگه با چشم و از لب با سخن با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد.

26ـ در این حال فرد به کوچکی آرمان و آرزوهای بشری پی می برد و عظمت و جلالی را که در ماورای پدیده های طبیعی ........... جلوه گری می کند حس می نماید از کیست.

27ـ انسان از چه چیزایی بیزار و از چه چیزهایی را دوست دارد و این بیانگر چیست.

28ـ فالهمها فجورها و تقواها بیانگر چیست.

29ـ عکس العمل انسان در برابر گناه و زشتی نتیجه چیست.

30ـ کدام مرتبه نفس انسان باعث رضایت وخشنودی و کدام مرتبه نفس باعث سرزنش انسان می شود.

31ـ در قرآن کریم به کدام یک از مراتب نفس سوگند یاد شده و در کدام سوره .

32ـ انسان در مقابل گناه عکس العمل نشان داده و او را سرزنش می کند کدام نفس است.

33ـ این قوه تشخیص دهنده درستی از نادرستی است.

34ـ برترین نعمتی که خدا در وجود انسان قرار داده است .

35ـ حضرت علی (ع) از نعمت عقل با چه خصوصیاتی یاد می کند.

36ـ خداوند علاوه بر ودیعه های الهی در درون ما برای هدایت ما چه چیزی را فرستاده است.

37ـ هدف ارسال انبیاء و پیشوایان چیست.

38ـ علاوه بر ودیعه های الهی و پیامبران خدا انسان را چگونه یاری می کند.

39ـ در این صورت زیبائیهای ایمان و عمل صالح در وجود انسان تجلی می کند.

40ـ از آن می توان به وجدان اخلاقی تعبیر کرد.

41ـ اگر انسان از ودیعه های الهی و انبیاء و الهامات استفاده کند زیبائیهای ........... و ............ در وجودش تجلی کند.

42ـ انسان بر اساس کدام سرمایه خود و جهان را وابسته به خداوندی می­داند که سرچشمه خوبیهاست.

43ـ امام علی (ع) از آن به عنوان بهترین ثروت و کمال انسان یاد می کند.

44ـ این که گوید از دل من راز از کیست بنگرید این صاحب آواز کیست و به کدام ودیعه الهی اشاره دارد.

45ـ انسان زیبائی ها و زشتی ها را درک می کند و به خوبیها گرایش دارد و به کدام ودیعه الهی اشاره دارد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                   درس چهارم                                      روزنه های خطا

1ـ ولا تتبعوا خطوات الشیطان یعنی چه.

2ـ انما یا مرگم بالسوء والفحشاء درباره چه کسی است؟

3ـ چرا شیطان به عنوان دشمن آشکار معرفی شده است.

4ـ منظور از نفس در عبارت « وتعلم ما توسوس به نفسه» چیست.

5ـ و نحن اقرب الیه من حبل الورید بیانگر چیست.

6ـ در عبارت «یل تحبون العاجله » العاجله به چه معناست.

7ـ عبارت «گلا بل تحبون العاجله» در توصیف چه کسانی است.

8ـ طبق آیه 7 سوره یونس چه افرادی به حیات دنیا راضی شده اند.

9ـ والذین هم عن ایاتنا غافلون در توصیف چه کسانی است.

10ـ علت سقوط بعضی انسانها چیست که راه خسروان را پیش می گیرند .

11ـ میل سرکشی که در درون انسان زبانه می کشد و وی را به طلب هر چه بیشتر لذت ها فرا می خواند.

12ـ در سر دو راهی ها ............. به گناه و .............. او را به پاکی فرا می خواند.

13ـ تحریک کننده درونی انسان به سوی گناه چیست.

14ـ دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست از کیست وبیانگر چیست.

15ـ حدیث « اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک» به کدام مانع رشد و رستگاری اشاره دارد.

16ـ با توجه به آیات و روایات عامل سقوط انسان چیست.

17ـ قران چه چیزی را سرچشمه بسیاری از گناهان می داند.

18ـ از نظر قران این انسان محال است در گرداب گناه فرو رود.

19ـ قران در برابر کدام عامل رشد انسان را به تفکر و تعقل دعوت می کند.

20ـ امام صادق (ع) در توصیف عقل و جهل برای چه کسی برای عقل و جهل لشکری را مشخص می کند.

21ـ در لشکر عقل و جهل چند فضیلت و رذیلت وجود دارد.

22ـ چه کسی به راحتی تن به گناه می دهد.

23ـ از نظر امام خمینی( ره) این افراد در چنگال گناه اسیر نخواهد شد.

24ـ عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید از کیست بیانگر چیست.

25ـ دو عامل که باعث غلطیدن انسان در گناه می شود چیست.

26ـ کسی که به آخرت ایمان دارد.................. .

27ـ چه عواملی باعث رغبت در اطاعت از خدا و مواظبت بر  پاکیزگی است.

28ـ راههای نفوذ شیطان در انسان چیست.

29ـ کار شیطان چیست.

30ـ راه نفوذ شیطان چیست.

31ـ و وعدتکم فاخلفتکم از زبان کیست و بیانگر چیست.

32ـ فلاتلومونی ولوموا انفسکم از زبان کیست و بیانگر چیست.

33ـ عبارت قرانی « ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی» بیانگر چیست.

34ـ هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد از کیست.

35ـ از نظر قران کریم عامل اصلی گناه کیست.

36ـ نفس هر دم در درونت در کمین    از همه مردم بتر در مکروکین بیانگر چیست.

37ـ آیه اذقال ربک للملائکه انی خالق بشراً من طینی ................. بیانگر چیست.

38ـ خصوصیات بعد جسمانی انسان چبست.

39ـ خصوصیات بعد روحانی چیست.

40ـ آگاهی های انسان و قدرت اختیار و عواطف و احساسات مربوط به کدام بعد است.

41ـ دو دلیل برغیر مادی بودن روح کدام است.

42ـ اثبات وجود چه چیزی نیاز به استدلال ندارد.

43ـ در میان همه تغییرات یک محور ثابت و یک حقیقت تغییر ناپذیر وجود دارد بیانگر چیست.

44ـ چرا شخصیت انسان وابسته به جسم نیست

45ـ من و هویت انسان که ثابت است به چه معناست.

46ـ قوانین و مقررات جامعه بر پایه چیزی بنا شده است.

47ـ رفتی گفته می شود من و شخصیت ثابت است به چه معناست.

48ـ منظور از رویاهای صادقه چیست و این رویاها چه چیزی را اثبات می کند.

49ـ چهار رویای سوره یوسف کدام است.

50ـ این بعد انسان توانایی انتخاب و تصمیم گیری دارد و جاودانگی را درک می کند.

51ـ ویژگی های روح را بیان کنید.

درس پنجم                                           پنجره ای رو به جهان                                دین و زندگی دوم دبیرستان

1ـ دو دیدگاه در مواجهه با مرگ کدام است.

2ـ چرا انسان نمی تواند خود را از اندیشه مرگ و نابودی نجات دهند.

3ـ دو واکنش کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست.

4ـ کدام میل درونی است که انسانها را به بی توجهی به مرگ یا ترس و اضطراب می کشاند.

5ـ سطحی نگری منکرین آخرت نسبت به دنیا و دیدن ظاهر این زندگی مفهوم کدام آیه است.

6ـ از آیه «اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات و الارض ...» بالحق بیانگر چیست.

7ـ ان کثیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون بیانگر چیست.

8ـ و رضوا بالحیاه الدنیا بیانگر چیست.

9ـ والدین هم عن ایاتنا غافلون بیانگر کدام خصوصیت منکرین معاد است.

10ـ آثار گناه آلود دیدگاه اول و رسیدن به سر نوشت زیان بار مفهوم کدام آیه است.

11ـ از پیامدهای این نگرش است که مرگ پایان زندگی است.

12ـ نگرانی انسان از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود.

13ـ کسی که به نگرش اول از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود .

14ـ بیماریهای روانی در انسان نتیجه چه نگرشی است.

15ـ الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا بیانگر چیست.

16ـ قل هل نبئکم بلاخسرین اعمالاً بیانگر چیست.

17ـ وهم یحسبون انهم یحسنون صنعاً بیانگر چه مفهومی است.

18ـ فبحطت اعمالهم بیانگر کدام پیامد نگرش گروه اول است.

19ـ دیدگاه دوم درباره مرگ چیست.

20ـ پیامبر (ص) درباره مرگ چه می فرماید.

21ـ از نظر پیامبر(ص) درباره مرگ چه می فرماید.

22ـ حضرت علی(ع) درباره مرگ چه می فرماید.

23ـ ............... میدان از دست جان و ........ عین نزدیک شدن به آن است.

24ـ پیامدهای نگرش دوم درباره مرگ چیست.

25ـ در دیدگاه دوم مرگ نسبت به دنیا ................ و نسبت به جهان دیگر .......... است.

26ـ من آمن باله ......... لا خوف علیهم بیانگر کدام پیامد نگرش دوم است.

27ـ تلاش حضرت علی (ع) در نخلستان و وقف آن به محرومان بیانگر کدام پیامد نگرش دوم مرگ است.

28ـ خدا پرستان در دنیا چگونه زندگی می کنند.

29ـ چرا خدا پرستان مرگ را ناگوار نمی دانند.

30ـ مرگ برای چه کسانی ناگوار است.

31ـ چرا خداپرستان از خدا عمر طولانی می خواهند.

32ـ کدام عامل سبب می شود دفاع از حق و مظلوم آسان تر شود.

33ـ شهادت طلبی نتیجه کدام دیدگاه است.

34ـ حدیث « انی لا اری الموت الا السعاده» بیانگر کدام پیامد نگرش الهی نسبت به مرگ است.

35ـ حضرت قاسم(ع) در پاسخ عموی خود چه چیزی را از عسل شیرین تر می داند.

36ـ مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما / به تمنای تو در حسرت رستاخیزم در ارتباط با چه موضوعی است.

37ـ قرآن سرنوشت کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش می کنند چگونه معرفی می کند.

38ـ عبارت« فلا نقیم لهم یوم القیامه و زنا» در رابطه با چه کسانی است.

39ـ وقتی امام حسین (ع) در دو راهی ذلت و شهادت چه گفت.

40ـ که گور پرده ی جمعیت جنان باشد بیانگر چیست.

41ـ طبق آیه قرآن سرنوشت کسانی که به زندگی دنیا راضی شده چیست.

42ـ زیان کار ترین مردم چه کسانی هستند.

43ـ عبارت « فالیوم ننسا هم کما نسوا لقاء یومهم هذا در ارتباط با چه کسانی است.

44ـ رسول خدا فرمود برای ............... خلق شده اید نه برای ..............

45ـ حتمی ترین حادثه در زندگی انسان چیست.

درس ششم                                             آینده روشن                                        دین و زندگی دوم دبیرستان

1ـ الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامته بیانگر چیست.

2ـ آیه « افحبستم انما خلقناکم عبثاً ........ معاد را در پرتو ....... ثابت می کند.

3ـ آیه « و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا»........... معاد را در پرتو .......... ثابت می کند.

4ـ ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض........... معاد رادر پرتو............ ثابت می کند

5ـ ام نجعل المتقین کالفجار ................ معاد را در پرتو .............. ثابت می کند.

6ـ دو دلیل به ضرورت معاد را بیان کنید.

7ـ آیه کریمه آیا ما آنها را که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام دادند با تباه کاران یکسان قرار خواهیم داد چه نوع استدلالی را درباره معاد مطرح می سازد و ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان معاد را.

8ـ این که خلقت انسان و جهان را هدفی و مقصدی نباشد در این صورت کاری عبث نخواهد بود معاد را در پرتو کدام صفت خدا اثبات می کند و ضرورت را اثبات می کند یا امکان معاد را.

9ـ آیه شریفه ی آیا گمان برید که شما را عبث خلق کردیم و دیگر به سوی ما باز نمی گردید استدلال عقلی است با نقلی و ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان را.

10ـ آیاتی که معاد را لازمه ی حکمت خدا می شمارند استدلال عقلی اند یا نقلی و ضرورت را اثبات می کند یا امکان را .

11ـ این که قران لازمه عبث نبودن خلقت را بازگشت به سوی خدا می داند ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان معاد را .

12ـ آیاتی که معاد را لازمه عدل الهی می داند استدلال عقلی اند یا نقلی و ضرورت معاد را اثبات می کنند یا امکان معاد را.

13ـ آیه « الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه » ضرورت معاد را در پرتو ............... اثبات می کند.

14ـ وقتی همه پیامبران که راستگو ترین انسانها هستند از جهان آخرت خبر دارند نباید کدام قانون عقلی باید معاد را پذیرفت.

15ـ مهمترین خبری که انبیاء برای ما آورده اند چیست.

16ـ پیامبران پس از ایمان به خدا چه چیزی را مطرح کرده اند.

17ـ قرآن پس از توحید درباره کدام موضوع بیشترین بحث را کرده است.

18ـ حکمت و عدل الهی چه چیزی را ثابت می کند.

19ـ کار حکیمانه چه کاری است.

20ـ موجود حکیم دارای چه خصوصیتی است.

21ـ خداوند بر اساس چه صفتی اگر موجودی را خلق می کند هدفی را برای او قرار می دهد.

22ـ بی نهایت طلبی و میل به جاودانگی که ناشی از ...... خداست ...... را اثبات می کند.

23ـ انسان بر اساس کدام میل درآرزوی حیات جاویدان است.

24ـ عموم تلاشهای انسان دز زندگی تحت تاثیر چه گرایشی است.

25ـ دو ویژگی انسان که مناسب ترین پاسخ ها وجود آخرت است کدامند.

26ـ این که دنیا نمی تواند میل به جاودانگی و بی نهایت طلبی ما را پاسخ دهد بیانگر کدام دلیل ضرورت معاد است.

27ـ اگر مرگ پایان زندگی انسان باشد چه چیز هایی بیهوده می شود و چه صفتی از خدا زیر سوال می رود.

28ـ اگر کمالات کسب شده توسط انسان با مرگ از بین رود کدام صفت الهی نقص می گردد.

29ـ جزء ها را روی ها سوی کل است بلبلان را عشق با روی گل است کدام دلیل بر ضرورت کعاد است.

30ـ بالعدل قامت السماوات و الارض از کیست و بیانگر کدام دلیل بر ضرورت معاد است.

31ـ چرا دنیا امکان تحقیق عدالت الهی را ندارد.

32ـ چرا بعضی از افراد در امکان معاد تردید دارند.

33ـ از نظر قرآن حقیقت وجود انسان چیست.

34ـ بیت آنچه از دریا به دریا می رود از همان جا کآمد آنجا می رود با کدام عبارت قرانی درس 6 ارتباط مفهومی دارد.

35ـ روح هنگام مرگ چه وضعیتی پیدا می کند.

36ـ آیه ایحسب الانسان الن نجع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی نبانه با توجه به قدرت نامحدود خدا ........... معاد را اثبات می کند.

37ـ و ضرب لنا مثلاً و نیتی خلقه قال من یحی العضام ... قل یحیها الذی انشاها اول مره و با اشاره به ............... امکان در اثبات می کند.

38ـ در آیه 19 سوره روم با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت ............ را اثبات می کند.

39ـ سه دلیل بر امکان معاد را بیان کنید.

40ـ اشاره به قدرت نامحدود خدا و خلقت نخستین انسان و اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت امکان معاد را اثبات می کند یا ضرورت معاد را.

دین و زندگی دوم                                             درس 7                                                              منزلگاه بعد

1ـ تنها آیه ای از قران که کلمه برزخ بکار رفته است کدام است.

2ـ محل تعیین سرنوشت انسان عالم ................ و عامل تعیین کننده با توجه به آیه « و نکتب ما قدموا و آثارهم » اعمال ................و ................. می باشد.

3ـ مهمترین شباهت دنیا و برزخ چیست.

4ـ مهمترین شباهت میان آخرت و برزخ کدام است.

5ـ برزخ در لغت به چه معناست و عالم برزخ یعنی چه.

6ـ ینبا الانسان یومئذ بما قدم و اخر یعنی چه.

7ـ توفی به چه معناست.

8ـ تفاوت دنیا و برزخ چیست.

9ـ پس از مرگ روح انسان چه حالتی دارد.

10ـ سخن گفتن انسان بعد از مرگ با خدا و فرشتگان بیانگر چیست.

11ـ اعمال تقدم چیست.

12ـ اعمال ما تاخر یعنی چه.

13ـ قرار دادن بدعت بد و راه و روش خوب جزء کدام اعمال است.

14ـ اولین مرحله عذاب گناهان چیست.

15ـ ینبا الانسان یومئذ بما قدم و اخر اشاره به کدام عالم است.

16ـ الذین تتو فاهم الملائکه ........ ادخلو الجنه منظور از جنت چیست.

17ـ آیه حتی اذاجاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترک» بیانگر چیست.

18ـ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون بیانگر کدام عالم است.

19ـ کسانی که خود را مستضعف می دانند قرآن به آنها چه می گوید.

20ـ سرنوشت کسانی که به خود ظلم کرده اند چیست.

21ـ با بیان امام صادق (ع) روح تونی شدگان در ........... قرار می گیرد.

22ـ عبارات قرانی «قالو فیم کنتم کنا مستضعفین فی الارض » گفتگوی  ............ با ........... است .

23ـ شش چیزی که از نظر امام صادق(ع) مومن پس از آنها بهرمند شود کدام است.

24ـ مطابق فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ شش چیز بهره مند می شود این حدیث اشاره به کدام اعمال است.

25ـ از نظر پیامبر (ص) هر کس سنت زشتی را باب کند تا وقتی مردم بداند عمل می کند .

26ـ اگر انسان از دشمنان خدا باشد در کدام مرحله و چه کسی نزد او می آید که این بدترین و بد لباس ترین خلق خداست.

27ـ مطابق فرمایش علی (ع) اگر انسان از دوستان خدا باشد در کدام مرحله و چه کسی نزد او می آید که خوش چهره ترین و خوش بو ترین افراد است.

28ـ سه چیز که در قبر بد انسان وارد می شود چیست.

29ـ سخن گفتن پیغمبر با کشتگان بد بیانگر چیست.

30ـ مطابق آیه 99 مومنون آن گاه که مرگ یکی از آنها برسد می گوید مرا باز گردان ...........

31ـ برزخ دوره ............... نیست و پرونده انسان ............. .

32ـ اولین سوالی که ملائکه از ستم کاران پس از مرگ می پرسند چیست.

33ـ طبق حدیثی از امام کاظم روح مومن حداقل چند وقت یک بار پس از مرگ به دیدار خانواده اش می آید.

34ـ براساس حدیث اما کاظم (ع) مومنان پس از مرگ بر حسب چه معیاری می تواند به دیدار نزدیکان خود برود.

35ـ از نظر اما کاظم (ع) روح مومن حداقل چند بار به دیدار خانواده اش می رود.

36ـ از تدبر برآیه ی شریفه ونکتب ما قد موا و آثارهم چه فهمیده می شود.

37ـ عبارت « النار یعرضون علیها غدّوا و عشیا در ارتباط با چه کسانی است و بیانگر چیست.

دین و زندگی دوم                                درس 8                                                                               واقعه بزرگ

1ـ اولین حادثه برای ورود به قیامت ............ است .

2ـ مرحله برپائی قیامت شامل چه حوادثی است.

3ـ نفخ صور یعنی چه.

4ـ تغییر ساختار زمین و آسمان در کدام مرحله اتفاق می افتد.

5ـ آیات زیر هر کدام به کدام حادثه مرحله اول اشاره دارد.

الف : و نفخ فی الصور

ب : فصق من فی السماوات

6ـ در آستانه  ........... بساط فعلی جهان در هم فرو می ریزد.

7ـ هنگام برپایی قیامت کدام واقعه بر سایرین تقدم دارد.

8ـ بر اثر کدام واقعه مردگان همه زنده می شوند.

9ـ حوادث مرحله دوم قیامت کدام است.

10ـ برپایی قیامت دارای .............. مرحله است که .......... با نفخ صور آغاز می شود.

11ـ بر چیده شدن حیات و آشکار شدن حقایق مربوط به کدام مرحله قیامت است.

12ـ آیات زیر مربوط به کدام مرحله است

الف : منها خلقناکم و فیها نعیدکم

ب : ثم نفخ فیه اخری

ج : فاذاهم قیام ینظرون

د : و اشرفت الارض بنور ربها

هـ ـ و وضع الکتاب

و ـ وجی ء بالنبین و الشهدا

ز : و قضی بینهم بالحق

ح : و نضع الموزین القسط

13ـ کدام عبارت بیان گر و وسیله ی سنجش اعمال در قیامت است.

14ـ آیه وفیت کل نفس ما عملت بیانگر کدام واقعه است و در کدام مرحله است.

15ـ نورانی شدن زمین در مرحله دوم به چه معنایست.

16ـ بعد از آغاز رسیدگی به اعمال اولین قدم چیست.

17ـ بر اساس آیات و روایات شاهدان به اعمال ما چه کسانی اند و در کجا .

18ـ چرا امامان و پیامبران معیار سنجش اعمال ما هستند.

19ـ وی شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران رواست .

20ـ شاهدان روز قیامت چه کسانی اند.

21ـ آنها در طول زندگی انسان همواره مراقب انسان بوده اند و تمامی اعمال آنها ثبت کرده اند.

22ـ در قیامت چون بدکاران سوگند دروغ یاد کنند چه اتفاقی می افتد.

23ـ تفاوت نامه ی در دنیا با نامه ی عمل در قیامت چیست.

24ـ نامه عمل انسان در قیامت چگونه است.

25ـ امام صادق (ع) در مورد و زن اعمال در قیامت میزان را چگونه معنا کرده اند.

26ـ با توجه به آیه ی فاما من تقلت موزاینه میزان یعنی چه .

27ـ منظور از موازین یا معیار سنجش اعمال انسان در آخرت چیست.

28ـ معیار و وسیله سنجش اعمال .................... .

29ـ سنجشگر اعمال ما در قیامت کیست.

30ـ ارزش اعمال انسان به چه چیزی بستگی دارد.

دین زندگی دوم دبیرستان                                             درس 9                                           فرجام کار

1ـ ترجمه آیه «و سبق الذین کفرو الی جهنم زمراً» چیست.

2ـ حتی اذا اذاجاء و ها فتحت ابوابها در مورد چیست.

3ـ عبارت « الم یا نکم رسل منکم ینلون علیکم ءایات ربکم » از زمان چه کسی و خطاب به کیست.

4ـ مخاطب « سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین» چه کسانی هستند.

5ـ و قالو الحمد لله الذی صدقنا وعده از زبان چه کسانی هستند.

6ـ عبارت« قیل ادخلو ابواب جهنم خالدین فیها» را ترجمه کنید.

7ـ و سبق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمراً در چه مرحله ای است.

8ـ جهنم و بهشت به ترتیب چند در دارد.

9ـ آتش جهنم به ........ سر می کشد و از ............. سر چشمه می گیرد.

10ـ ماموران عذاب چه خصوصیتی دارند.

11ـ دوزخیان وقتی دچار عذاب شدند چه می گویند.

12ـ جهنمیان از خدا چه درخواستی دارند.

13ـ پاسخ قطعی خدا به درخواست جهنمی ها چیست.

14ـ جهنمی ها چه کسی را مقصر می شمارند.

15ـ من بر شما تسلطی نداشتم جز این که شما پذیرفتید از زبان کیست.

16ـ فرشتگان در برابر درخواست تخفیف از طرف جهنمی ها به آنها چه می گویند.

17ـ برخورد نگهبانان بهشت با بهشتیان چگونه است و چه وعده ای می دهند.

18ـ بهشتیان چگونه در بهشت قرار می گیرند.

19ـ بالاترین درجه بهشت چیست.

20ـ مزد و پاداش رسالت پیامبر چیست.

21ـ مظهر تمام و کمال و جلوه های زیبائیهای خدا و نزدیک ترین افراد به خدا کیست.

22ـ قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله بیانگر چیست.

23ـ ................. سبب پیروی از خدا ............... نشانه عدم صداقت در دوستی است.

24ـ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی چه .

25ـ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحیکم الله بیانگر چیست.

26ـ قل ان کنتم تحبون اله فاتبعونی باطل کننده کدام اعتقاد است.

27ـ ما احب اله من عصاه از کیست و بیانگر چیست.

28ـ اسالک حبک اله من عصاه از کیست و بیانگر چیست.

29ـ اعمالی که ما را به خدا می رساند مشهور به چیست.

30ـ دوست دار خدا .......................... است.

31ـ عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد به کدام اثر محبت خدا اشاره دارد.

32ـ لا تجد قوماً یومنون الله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله به کدام اثر محبت به خدا اشاره دارد.

33ـ پایه و اساس اسلام چیست.

34ـ لا اله الا الله از چه نفی و اثباتی تشکیل می شود.

35ـ دو پایه دینداری کدام است.

36ـ تولی و تبری یعنی چه .

37ـ از نظر امام خمینی تحقق دیانت به چه بستگی دارد.

38ـ خلوص عشق موجدین چگونه میسر می شود.

39ـ اذا قالو لقو مهم انا براء منکم و مما تعبدون و به کدام اثر محبت الهی اشاره دارد.

40ـ اساس و پایه دینداری به بیان قران چیست.

41ـ قربی در آیه ی قل لا اسالکم علیه اجراً الا الموه فی القربی چه کسانی هستند.

42ـ مصرع نبودن نقش دو عالم که رنگ الفت بود دلالت دارد به تقدم  ............... بر ....................

43ـ در قران اجر رسالت پیامبر چه معرفی شده است و علت آن چیست.

44ـ انا براءاء منکم و ما تعبدون من دون الله به کدام اصل دینداری اشاره دارد.

45ـ جمله هر کس به دنبال سعادت است باید عشق را در وجود خود احیاء کند یا چه بیتی اشاره دارد.

46ـ آیه فذوقوا ما کنتم تکنزون بیانگر چیست.

47ـ از آنچه می بافی همه روزه بپوش / ز آن چه می کاری همه روزه بنوش بیانگر چیست.

48ـ چه بعدی از اعمال زندگی دنیوی انسان در عالم آخرت باز می گردد.

49ـ قوانین و مقررات قضایی جزء کدام دسته از انواع پاداش ها و کیفرهاست.

50ـ به ترتیب جنبه ظاهری و باطنی عمل چگونه است.

51ـ در کدام نوع پاداش و کیفر تناسب میان جرم و کیفر اهمیت دارد تا عدالت برقرار شود.

52ـ کدام نوع رابطه مخصوص نامه اعمال است که انسان با خود به قیامت می برد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                   درس 10                                                 اعتماد بر او

1ـ از مهم ترین عوامل تقویت کننده ی عزم می باشد.

2ـ و لو کنت فظا غلیظ القلب یعنی چه.

3ـ آیه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله بیانگر چیست.

4ـ توکل به چه معناست.

5ـ رابطه توکل با معرفت و ایمان چیست.

6ـ نتیجه توکل چیست.

7ـ خداوندا تو با دوستانت بیش از دیگران انس می گیری و برای اصلاح کار آنها که بر تو توکل می کنند از خودشان آماده تری از کیست.

8ـ نتیجه عدم توکل با معرفت و ایمان چیست.

9ـ خدا در قران قبل از توکل پیامبر را به چه مواردی سفارش کرده است.

10ـ لا نفضوا من حولک یعنی چه .

11ـ عبارت و شارهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله خطاب به کیست.

12ـ قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلین به چه معناست.

13ـ دوران تصمیم های بزرگ است.

14ـ چرا هر عمر می گذرد دوران تصمیم های بزرگ کاهش می یابد.

15ـ خصوصیات دوران جوانی و نوجوانی چیست.

16ـ در چه زمانی به توکل و اعتماد به خدا نیاز شدیدتری احساس می شود.

17ـ تفاوت توکل با ریسک کردن چیست.

18ـ ریسک کردن در چه مواردی است.

19ـ انی توکلت علی الله ربی و ربکم بیانگر چیست.

20ـ آیه ما توفیقی الا با لله علیه توکلت و الیه انیف سخن چه کسی است.

21ـ توکل کردن گفتن یک جمله نیست بلکه ........................ .

22ـ چه وقت خدا کارهای ما را به بهترین وجه چاره می کند.

23ـ توکل چه زمانی معنا دارد.

24ـ توکل کننده و امید دهنده به چه کسانی است.

25ـ گر توکل می کنی در کار کن / کشت کن پس تکیه بر جبار کن بیانگر چیست.

26ـ طبق آیات آخرین مرحله قبل از توکل چیست.

27ـ حضرت هود در برابر لجاجت قوم خود چه می فرماید.

28ـ شرایط توکل حقیقی چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                                 درس 11

1ـ الذین جاهد و افینا لنهدینهم سبلنا به کدام مرحله تکامل انسان اشاره دارد.

2ـ برنامه های زندگی در ارتباط با خدا چیست.

3ـ برنامه های زندگی در ارتباط با خود چیست.

4ـ برنامه های زندگی در ارتباط با دیگران چیست.

5ـ انجام صحیح و به موقع نماز انتخاب دو دست و حسابرسی از اعمال به ترتیب مربوط به کدام حوزه برنامه زندگی است.

6ـ آفرینش با .................. و ................ آغاز شد.

7ـ آیه «ورحمتی وسعت کل شیء» بیانگر کدام صفت الهی است.

8ـ خداوند با کدام اسم آدمیان را آفرید.

9ـ بیت «نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت» بیانگر چیست.

10ـ بیت «طفیل هستی عشق اند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری» بیانگر چیست.

11ـ خدا چگونه اسم غفار خود را به نمایش گذاشت.

12ـ سرچشمه بیماری از تصمیم های انسان است.

13ـ عامل خروج از خود محوری چیست.

14ـ عامل تقویت محبت به خدا چیست.

15ـ اثرات محبت به خدا چیست.

16ـ الهی سینه ای ده آتش افروز در آن سینه دلی همه سوز از زبان کیست.

17ـ اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند.

18ـ .و من الناس من یتجد من دون الله انداواً ................ و الذین آمنو اشد حبا لله بیانگر چیست.

19ـ قل لا اسالکم علیه اجراً الا الموره فی القربی به کدام آثار محبت خدا اشاره دارد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                  درس 12                               فضیلت آراستگی

1ـ حدیث ان الله جمیل و یحب الجمال از کیست.

2ـ سه ویژگی حضور مومنان در اجتماع چیست.

3ـ دین اسلام دین آراستگی ....................... و ...................  است.

4ـ البسو البیامین فانه اطیب و اطهر از کیست و بیانگر چیست.

5ـ التجمل من اخلاق المومنین از کیست و بیانگر چه مفهومی است.

6ـ خداوند زیبایی و آراستگی را درست دارد و از پرداختن به خود و ژولیده نشان دادن بدش می آید از کیست.

7ـ دو رکعت نماز با بوی خوش بهتر از.................. است از کیست.

8ـ خداوند دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستانش می رود خود را آماده و آراسته کند از کیست.

9ـ چرا برای مومن آراستگی در طول روز حفظ می شود.

10ـ تجمل در احادیث به چه معناست.

11ـ ظاهر هر کس .................... است.

12ـ چه چیزهای اعمال و ظواهر را می رساند.

13ـ تاثیر ظاهر با باطن انسان چگونه است.

14ـ عفاف یعنی چه.

15ـ انسان عفیف چه خصوصیتی دارد .

16ـ تاثیر عفت در ظاهر انسان چگونه است.

17ـ لباس نازک و بدن نما نپوشید زیرا چنین لباسی نشانه سستی و ضعف ایمان است از کیست.

18ـ بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی از کیست.

19ـ چرا امام پوشیدن لباس نازک را نشانه ضعف دین می داند.

20ـ چرا عفاف در زنان و دختران جلوه ی زیباتر و بدتر دارد.

21ـ زن کانون ................... خانواده است.

22ـ آراستگی زنان در جامعه باید چگونه باشد.

23ـ عرضه نابجای زیبای زیبائیها چه اثراتی دارد .

24ـ عزت در مقابل چه چیزی قرار دارد.

25ـ عزت نفس به چه معناست.

26ـ بزرگترین شکست چیست.

27ـ چرا عزتمند عفیف هم هست.

28ـ من کان یرید الفره فلله العزه جمیعاً بیانگر چیست.

29ـ از نیازهای مهم دوره نوجوانی و جوانی است.

30ـ جوان برای اثبات مفید بودن وجودش چه انجام می دهد.

31ـ کدام فضیلت اخلاقی است که سبب می شود انسان اندام ظاهری خود را وسیله ی خود نمایی و جلب توجه دیگران قرار دهند.

32ـ پیامبر اسلام به چه نوع لباس تاکید می کند چرا.

33ـ استفاده از عطر و لباسهای روشن در عبادتها چه حکمی دارد.

دین و زندگی سال دوم                                    درس 13                                           زیبائیهای عفاف

1ـ پوشش مناسب از نشانه های ................ و .............. است.

2ـ گرایش به پوشش در زن و مرد چگونه است.

3ـ پوشش و عفاف با چه چیزی رابطه مستقیم دارد.

4ـ دیدگاه اریان الهی درباره پوشش چیست.

5ـ دیدگاه یهود درباره پوشش و حجاب چیست.

6ـ حجاب در مسیحیت چگونه است.

7ـ وضعیت حجاب در زمان ظهور حضرت مسیح چگونه بود.

8ـ وضعیت زنان قبل از اسلام در ایران چگونه بود.

9ـ وی از همسر خود خواست که در جشن ازدواج بدون حجاب باشد ولی او نپذیرفت.

10ـ تفاوت فرهنگ ها درباره حجاب چیست.

11ـ آیه قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفضوا فروجهم بیانگر چیست.

12ـ و قل للمومنات یغضض ابصارهن و یحفظن فروجهن بیانگر چیست.

13ـ و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها بیانگر چیست.

14ـ ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن بیانگر چیست.

15ـ پیامبر اکرم نگاه به نامحرم را به چه تشبیه نمی کند.

16ـ امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار مجاز از بدن زن را برای دیدن توسط مرد نامحرم مجاز می شمارد.

17ـ از نظر امام صادق (ع) مقدار مجاز بدن زن برای دیدن توسط مرد نامحرم چقدر است.

18ـ قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا بیهن بیانگر چیست.

19ـ علت پوشش حجاب طبق آیه ذالک ادنی ان یعرفن چیست.

20ـ جلباب چیست.

21ـچگونگی و نوع پوشش به چه چیزی بستگی دارد.

22ـ معیار پوشش مردان از نظر اسلام چیست.

23ـ دو شرط پوشش زنان چیست.

24ـ چه چیزی دو شرط پوشش برای زنان را به طور کامل داراست.

25ـ دو مسئولیت مهم انسان در قبال هر نعمت چیست.

26ـ وظیفه زن در برابر اعطای زیبایی به او چیست.

27ـ چه چیزی زمینه ساز تفاوت پوشش برای زنان را به طور کامل داراست.

28ـ دیدگاه قرآن درباره حجاب چیست.

29ـ آیه شریفه « قل للمومنین یغضوامن ابصارهم» به چه مسئله ای اشاره دارد.

30ـ نظر اسلام درباره پوشش مناسب چیست.

31ـ اثرات حجاب و پوشش زنان چیست.

32ـ محارم سببی یعنی چه .

33ـ محارم نسبی یعنی چه.

34ـ محارم رضاعی کدام است.

35ـ کدام یک برای مردان محرم و کدام نامحرم اند.

1ـ دختر خواهر  2ـ زن پدر  3ـ زن برادر   4ـ مادر زن  5ـ دختر دایی 6ـ زن پسر

36ـ کدام یک برای زنان محرم و کدام نامحرم است.

1ـ پدر شوهر  2ـ شوهر مادر  3ـ  پسر خواهر  4ـ شوهر خواهر  5ـ پسر شوهر  6ـ پسر برادر

37ـ فضل بن یسار از اصحاب کدام امام است.

38ـ ولیضر بن بخمر هن علی جیوبهن اشاره به چیست.

39ـ عمو و دایی و برادر جزء کدام محارمند.

40ـ اثرات حجاب چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                        درس 14                               نظارت هماهنگی

1ـ مخاطب آیه « اتقوا الله تقاته» چه کسانی اند.

2ـ در آیه «و اذکروا نعمه الله علیکم» منظور از نعمت چیست.

3ـ اتقواله حق تقاته بیانگر چیست.

4ـ و لا تموتن الا و انتم مسلمون بیانگر چیست.

5ـ آیه و اعتصمو بحبل اله جمیعاً و لاتفرقوا به چه چیزی دعوت می کند.

6ـ قران برای ایتکه اثر معجزه آسای اسلام را در ایجاد وحدت بیان کند از چه یاد می کند.

7ـ قران پس از سفارش به تقوی و وحدت به چه دعوت می کند.

8ـ ولکن منکم امه یدعون الی الخیر بیانگر چیست.

9ـ امر به معروف وظیفه چه کسی است.

10ـ و لاتکونو کالذین تفرقو و اختلفوا من بعد ما جاء هم البینات درباره چه کسانی است.

11ـ سرنوشت کسانی که با بی تقوایی به وحدت جامعه لطمه می زنند چیست.

12ـ پیامبر اسلام مثل یک جامعه را به چه تشبیه می کند.

13ـ 5 وجه مشترک میان سرنشینان کشتی و یک جامعه کدام است.

14ـ دو وظیفه مردم برای رسیدن به سعادت در جامعه چیست.

15ـ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر بیانگر چیست.

16ـ دعوت به خیرها و نیکی ها چیست.

17ـ اثرات دعوت به نیکی ها چیست.

18ـ امام صادق(ع) بهترین دعوت به خیر و نیکی را چگونه می داند.

19ـ دعوت کننده مردم باشید اما نه با زیان بلکه با پارسایی از کیست.

20ـ خصوصیات دعوت عملی چیست.

21ـ مراتب بعد از دعوت عملی چیست.

22ـ چرا باید مقابل گناهکار اقدام مناسب کرد.

23ـ اقدام مناسب در در برابر گناهکار چیست و چگونه به اجرا در می آید.

24ـ امام حیسن (ع) هدف قیام خود را چه می داند.

25ـ از نظر حضرت علی (ع) اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود چه اتفاقی می افتد.

26ـ تاثیرات امر به معروف در جامعه از نظر امام باقر (ع) چیست.

27ـ امام صادق درباره چه گروهی می فرماید گروهی از اینان در کارهای گناههکاران شرکت نداشتند.

28ـ هر کس به کار نیکی امر یا از کار باز دارد را به خیر راهنمایی کند در آن عمل سهیم و شریک است.

29ـ و ما الاعمال کلها و الجهاد فی سبیل اله عند الامر بالمعروف ....... الا کنفته فی بحر لجی از کیست.

30ـ 4 شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر چیست.

31ـ اهمیت اموری مانند اصول دین یا مذهب و حفظ عقاید مسلمان به چه علت است.

32ـ اما حسین(ع) و یارانش به چه علت مصیبت بزرگی را تحمل کردند.

33ـ مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر چیست.

34ـ مرحله زبانی کدام مرحله از امر به معروف و نهی از منکر است.

35ـ مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر چیست.

36ـ کدام مر حله امر به معروف در حوزه مسئولیت حاکم اسلامی است.

37ـ عدم در پیش گرفتن روش صحیح امر به معروف چیست.

38ـ توصیه های موثر امام خمینی در امر به معروف چیست.

39ـ امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد.

40ـ امام حسین (ع) عمل خود را در مبارزه ی با حکومت فاسد چه نامیدند.

41ـ علم به بی تاثیری امر به معروف و نهی از منکر ............ امر و نهی موجب .................. تکلیف است.

42ـ اگر انسان احتمال مفسده و ضرر جانی یا مالی بدهد امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد.

43ـ آن گاه که ضروریات دین در خطر است وظیفه مکلف چیست.

44ـ روی بر گرداندن از گناهکار و موعظه کردن به ترتیب جزء کدام مراحل است.

45ـ وحدت مسلمانان چگونه تامین و تضمین می شود.

46ـ در حکم پیش گیری و مانع گسترش گناه است.

47ـ از نظر حضرت علی (ع) تمام کارهای نیک در مقابل امر به معروف ............

48ـ امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با چه اموری است.

49ـ طبق فرمایش امام علی(ع) اگر امر به معروف ترک شود کدام نزد خدا قبول نمی شود.

50ـ مهم ترین شرط کسی که می خواهد مردم را به خیر و نیکی دعوت کند چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                           درس 15                                  کار، گوهر زندگی

1ـ از ارکان مهم زندگی اجتماعی انسان است.

2ـ سخن از کار به چه معناست.

3ـ هدف از ذکر نعمت های خداوند در قرآن چیست.

4ـ عبارت ان فی ذالک لایه لقوم یتفکرون و لقوم یعقلون و لقوم یذکرون بیانگر چیست.

5ـ داشتن هدف ها و آرمان ها بزرگ از خصوصیات چه دورانی است.

6ـ امید و تلاش از خصوصیات کدام دوران است.

7ـ با چه چیزی می توان به اهداف بزرگ خود در زندگی رسید.

8ـ چه چیزی به هدف های بلند واقعیت می بخشد.

9ـ راه رسیدن به سربلندی برای یک ملت چیست.

10ـ عواقب کار کسانی که با سوء استفاده ثروتی بدست می آورند برای خودشان چیست.

11ـ عواقب ثروتهای کلان باد آورده برای جامعه چیست.

12ـ خصوصیات افرادی که با سوء استفاده ثروتی به دست می آورند چیست.

13ـ از نظر پیامبر این افراد در قیامت در شمار انبیاء هستند.

14ـ کسی که شب را در حال خستگی ناشی از کار بگذراند کاری که برای درآمد حلال بوده است شب را آمریده به سر آورده است از کیست.

15ـ امام صادق (ع) چند نفر شاگرد دارد.

16ـ امام صادق (ع) به ابو عمر و شیبانی چه گفت.

17ـ امام کاظم (ع) درابهره کار و تلاش چه می فرماید.

18ـ منظور امام کاظم (ع) از افراد برتری که کار می کردند چه کسانی بوده است.

19ـ رسول خدا درباره چه کسی فرمود از چشم من افتاد.

20ـ ملعون من القی کله علی الناس از کیست و بیانگر چیست.

21ـ از نظر حضرت علی (ع) ............. و ............ با هم عقد زوجیت بستند و فرزندی به نام ......... از آنها متولد شد.

22ـ آثار کار و تلاش برای مرد چیست.

23ـ آثار کار و تلاش برای جامعه چیست.

24ـ آثار تنبلی و بیکاری برای فرد چیست.

25ـ آثار تنبلی و بیکاری برای جامعه چیست.

26ـ .......... سازنده انسان و .......... فاسد کننده اوست.

27ـ آثار تربیتی کار در انسان چیست.

28ـ استعدادهای انسان چه زمانی ظهور می شود.

29ـ اثرات تنبلی در فرد چیست.

30ـ وی قدر زحمت و کار را می داند از رنج مردم به رنج می افتد.

31ـ .............. کارخانه سازندگی و تربیت و تعالی بخش احساسات انسانی است.

32ـ اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول می کند از کیست و بیانگر کدام اثر کار است.

33ـ اتقان در کار یعنی چه .

34ـ کسی که اهل کار است چه خصوصیاتی دارد.

35ـ و تری الفلک مواخر فیه یعنی چه.

36ـ تسیمون یعنی چه.

37ـ حمل صخره های سترگ از قلی کوه های رفیع از بار منت آدمیان برایم دوست داشتنی تر است بیانگر کدام اثر کار است.

38ـ کسی که اهل کار است از رنج مردم به رنج می افتد به کدام اثر کار اشاره دارد.

39ـ حدیث ملعون من القی کله علی الناس بیانگر چیست.

40ـ لحماً طریاً درباه چیست.

41ـ نزول باران رویش گیاهان انواع میوه ها نشانه های الهی برای چه گروهی است.

42ـ تسخیر شب و روز خورشید و ماه ستارگان به نشانه های الهی برای چه گروهی است.

43ـ خداوند انچه را در زمین به رنگ های گوناگون برای انسان پدید آورد نشانه برای چه کسانی است.

44ـ از چه چیزی می توان هم چون کیمیایی نام برد که مس وجود انسان را به زر تبدیل می کند.

45ـ ان فی ذالک لایه لقوم یذکرون به چه معناست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                    درس 16                                              کار در نظام اقتصادی

1ـ نقش کار در بینش و تفکر اسلامی چیست.

2ـ بر چه اساس مالک اصلی همهی موجودات خداست.

3ـ منطق فطرت درباره مالکیت چیست.

4ـ هر کس به آباد کردن زمینی که بی استفاده است بپردازد آن زمین از ان او خواهد بود از کیست و طبق چه منطقی است.

5ـ به چه فعالیتی کار گویند.

6ـ دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم و همان آسیاب را باقیمتی بیش تر به دیگری اجاره دهم از کیست و بیانگر چیست.

7ـ از امام کاظم سوال شد شخصی یک ماده غذایی را موجود آیا می تواند بیش از تحویل کالا آن را به دیگری بفروشد امام چه جوابی داد.

8ـ از نظر فقها معامله در کارهای کاذب چه حکمی دارد.

9ـ کارهایی که انسان انجام می دهد به چند گروه تقسیم می شود.

10ـ تاثیر کارهای کاذب به اقتصاد جامعه چیست.

11ـ چه هنگام ربا پیش می آید.

12ـ ربا یعنی چه.

13ـ آثار ربا در جامعه چیست.

14ـ نمونه ربا در جامعه چیست.

15ـ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذرو اما بقی من الربا ان کنتم مومنین بیانگر چیست.

16ـ فان لم تفعلوا فاذنو بحرب من الله و رسوله بیانگر چیست.

17ـ از نظر قرآن راه افزایش ثروت در جامعه چیست.

18- و ما آتیتم من رباً یربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله بیانگر چیست.

19- و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله بیانگر چیست.

20- اما رضا (ع) علت حرام بودن ربا چیست .

21- دو عامل دخیل در هر فعالیت اقتصدی چیست .

22- با ............ و .............. مشارکت اقتصادی بوجود می آید.

23- تقسیم سود در فعالیت اقتصادی چگونه است.

24- برنامه اسلام در مورد ثروت و سرمایه چیست.

25- از راههای برقراری عدالت چیست.

26- سودی که از راه فعالیت اقتصادی میان دارندگان سرمایه تقسیم می شود چه حکمی دارد.

27ـ کانون مشارکت کار و سرمایه و محلی است که صاحبان پول و سرمایه ثروت خود را بدانجا سپارد.

28ـ اساس بانکداری در نظام اسلامی چگونه است.

29ـ روش بانکداری اسلامی در اعطاء وام چگونه است.

30ـ بانکداری اسلامی در مشارکت با وام گیرنده ................... .

31ـ در بانکداری اسلامی چه چیزی اهمیت دارد.

32ـ قانون بانکداری که در مجلس تصویب شده بر چه اساسی است.

33ـ هزینه های جامعه از چه راههای تامین می شود.

34ـ منظور از اتفاق واجب و مستحب چیست.

35ـ هزینه های ناشی از خل ها و شکاف های موجود در جامعه از چه راهی است.

36ـ کدام هزینه ها با انفاق جبران می شود.

37ـ اموالی که افراد صاحب ثروت در راه خدا صرف امور خیریه می شود چه نام دارد.

38ـ قرآن بعد از نماز به چه چیزی تاکید می کند.

39ـ انما الصد قات للفقراء و المساکین و العالمین علیها ....... بیانگر کدام انفاق است.

40ـ زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد.

41ـ غلات اربعه کدام است و چه چیزی به ان تعلق دارد.

42ـ موارد مصرف زکات چیست.

43ـ زکات امموال در چه صورتی واجب است.

44ـ حد نصاب در زکات یعنی چه.

45ـ نیت زکات باید چگونه باشد.

46ـ زکات طلا و نقره در چه صورتی واجب است.

47ـ منظور از انعام ثلاثه چیست و چه به آنها تعلق می گیرد.

48ـ زکات فطره چیست.

49ـ میزان زکات فطره چیست.

50ـ کسی که دیگری باید فطره او را دهد دادن فطره توسط او چه حکمی دارد.

51ـ کسی که نمی تواند مخارج سال خود را تامین کند زکات فطره .......... .

52ـ انسان باید زکات فطره را به قصد ............... .

53ـ خمس به چند چیز تعلق می گیرد و رایج ترین ان چیست.

54ـ مقدار خمس را بنویسید.

55ـ مصارف خمس را نام ببرید.

56ـ منظور از حساب سال چیست.

57ـ تا خمس مال پرداخت نشود استفاده از آن ............. .

58ـ اگر با پولی که خمس آن داده نشده است خانه ای خریداری شود حکم نماز در آن چیست.

59ـ آذوقه خانه اگر از سال زیاد بیاید حکم آن چیست.

60ـ طلا و زیور آلات اگر بیش از مقدار مصرفی باشد خمس ............. .

61ـ اگر چیزی که خمس آن داده نشود به کسی هدیه شود ............. .

62ـ اگر بچه ای سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید چه حکمی دارد.

63ـ هدف مالیات چیست.

64ـ هزینه جامعه چگونه باید تأمین شود.

65- وظیفه نظام اسلا می در قبال خمس و زکات و مالیات چیست.

66- از نظر حضرت علی (ع) بهبودی و صلاح دیگران در چیست.

67- از نظر حضرت علی (ع) کار مردم چه وقت سامان می یابد.

68- از نظر حضرت علی (ع) حاکم قبل از مالیات باید به چه فکر کند.

69- زیور آلات خانم ها ............. ندارد ولی ممکن است ................... داشته باشد.

70- هزینه های جامعه از دو راه ............... و ..................... تأمین می شود.

71- حد نصاب پرداخت زکات برای سکه های نقره چیست.

72- برای انجام کدام واجب باید سال تعیین کرد.

73- به ترتیب حد نصاب و حساب سال برای چه مطرح می شود.

74- آیه انما الصدقات للفقراء برای چه نازل شده است.

75- واعلموا انما غنمتم من شیء در ارتباط با چه چیزی است؟

76- خداوند ادامه چه چیزی را اعلان جنگ با خدا و رسولش می داند.

 

نوشته شده توسط معلم در 13:27 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم آبان 1389

سئوالات تشریحی دین وزندگی دوم

سؤالات دين و زندگي دوم دبيرستان 

 

 

درس اول     

 

 

1-       مهم ترين و آشكارترين ويژگي جهان واقعي چيست؟ و اثر آن را در چه چيزهايي مشاهده مي كنيم؟

2-       پنج مورد از ويژگي هاي جهان واقعي را ذكر كنيد؟

3-       كدام ويژگي سبب پيدايش نظام مي شود؟

4-       همكاري و پيوستگي و ارتباط در يك نظام به چه منظور است؟

5-       برتري مجموعه ي منظم در برابر مجموعه ي نامنظم چيست؟

6-       با توجه به آيات ( لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و علي جنوبهم و يتفكرون في خلق الاسماوات و الارض)

الف: اهل خرد چه كساني هستند؟

ب: منظور از قياما و قعودا چيست؟ ( معني كنيد)

7-       عبارت قرآني را ترجمه كنيد( لقومه يعقلون)


درس دوم     

 

 

1-       رابطه ي طولي را تعريف كرده و مثالي براي آن بياوريد؟

2-       رابطه ي عرضي را تعريف كرده و مثالي براي آن بياوريد؟

3-       مبدا و منشا دانش بشري چيست؟

4-       مصنوعات بشري با الهام از چه چيزي به وجود مي آيند؟

5-       چگونه مصنوعات متنوع تر و دقيق تر خواهد شد؟

6-       اين آيه به چه موضوعي اشاره دارد؟ (فتبارك الله احسن الخالقين)

7-       نظام جهاني چه هدفي را دنبال مي كند واجراي آن براي چه سازمان  يافته اند و مي كوشند؟

8-       با شناخت ساختمان دقيق موجودات و غايتمندي آنها حضور ...............و.............. را مشاهده مي كنيم؟

 


درس سوم     

 

 

1-       ارزش هر انساني به چه چيزي بستگي دارد؟

2-       مقام خلافت الهي چيست و چه كسي با چه ويژگي هايي شايسته ي چنين مقامي است؟

3-       خداوند به انسان چه چيزي بخشيده كه او مي تواند حقايق جهان پيرامون را بشناسد؟

4-       انسان چه زماني احساس خرسندي مي كند و چه زماني ملامت گر خويش است ؟

5-       بعدهاي وجود انسان را نام ببريد و ويژگي هاي هر يك جداگانه برشماريد؟

6-       گزينه هاي صحيح را انتخاب نماييد؟

                      الف: خوابهاي با صحنه هاي آشفته و بي اساس بيانگر چيست؟

           1- موضوع مهم               2- خستگي               3-حالت عميق             4-حوادث آينده

                      ب: خداوند گوهر وجود انسان را با حقيقتي ملكوتي به نام ...................سرشت.

           1-روح                          2-جسم                   3- كرامت                     4-قدرت تفكر و تعقل

7-       اين سخن از كيست؟ ( خدا رحمت كند انساني را كه بداند از كجا آمده در كجا قرار دارد و به سوي كجا رهسپار خواهد شد)

8-       الف: امام جعفر صادق (ع)              ب: حضرت رسول اكرم (ص)

                ج: حضرت علي(ع)                               د: امام سجاد(ع

 


درس چهارم     

 

 

1-       وديعه ها و امانات الهي براي سفر به سوي كمال را نام ببريد؟

2-       حضرت علي (ع) عقل را چگونه توصيف كرده است؟

3-       چه هنگام زيبايي ايمان و عمل صالح در وجود انسان تجلي مي كند؟

4-       موانع رشد و رستگاري را نام ببريد؟

5-       علت سقوط انسان از كمال و فلاح به گناه چيست؟

6-       امام صادق (ع) عقل و جهل را چگونه توصيف كرده است؟

7-       شيطان از چه راه هايي انسان را به نافرماني از خدا وسوسه مي كند؟

8-       زندگي صحنه جنگي سخت ميان ................و...................است.

 


درس پنجم     

 

 

1-       انسان ها معمولا در برخورد با مرگ چند ديدگاه دارند؟(با توضيح )

2-       صاحبان ديدگاه اول در برخورد با مرگ چگونه مي انديشند ؟

3-       از پيامدهاي مهم نگرش اول چيست؟

4-       ديدگاه پيروان اديان الهي در رابطه با مرگ چيست؟

5-       رسول خدا(ص) در رابطه با ديدگاه دوم (مرگ) چه مي فرمايند؟

6-       چند مورد از پيامدهاي نگرش دوم در رابطه با مرگ را بنويسيد

7-       چرا زندگي انسان هاي عصر جديد با همه ي پيشرفت ها گرفتار نوعي عدم تعادل شده است؟

8-       لا يرجون يعني چه؟

               الف: بازگشت دارند                   ب: رجعت نمي كنند

               ج: اميد ندارند                           د: راضي نيستند

 


درس ششم     

 

 

1-       كار حكيمانه چگونه كاري است؟

2-       حكيم به چه كسي مي گويند؟

3-       دو ويژگي انسان را نوشته ، توضيح دهيد؟

4-       انسان چگونه به خصلت الهي آراسته مي شود؟

5-       انسان ها چگونه توسط قرآن كريم به ضرورت معاد پي مي برند؟

6-       شعر داده شده از كدام شاعر است ؟( ما ز بالاييم و بالا مي رويم  ما ز درياييم و دريا مي رويم

 


درس هفتم     

 

 

1-       برخي از خصوصيات عالم برزخ را بيان كنيد؟

2-       بنابر فرمايش امام صادق (ع) مومن بعد از مرگ از شش چيز بهره مند مي شود ، آن شش مورد را ذكر كنيد؟

3-       سخن پيشوايان دين بيانگر چه مطلبي است ؟

4-       بعد از نابودي انسان چه چيزي از او باقي مانده و بر چه چيزي تاثير مي گذارد؟

5-       فرمايش امام علي (ع) پيرامون مراحل اوليه مرگ انسان چيست؟

6-       بعد از جنگ بدر خدا به كشته شدگان چه پيامي داد؟

7-       قرآن كريم در مورد حق و عدل چه مي فرمايند ؟ توضيح دهيد؟

 


درس هشتم     

 

1-       برپايي قيامت در چند مرحله انجام مي گيرد؟

2-       چند نمونه از شاهدان و گواهان دادگاه عدل الهي در روز قيامت را فقط نام ببريد؟

3-       ويژگي و خصوصيت نامه ي اعمال انسان در قيامت چيست چه تفاوتي با نامه هاي ثبت شده در اين دنيا دارد؟

4-       طبق سخن امام صادق (ع) آيا واقعا اعمال وزن مي شوند؟ توضيح دهيد؟

5-       معني اين عبارت قرآني چيست؟ ( و كفي بنا حاسبين)

 


درس نهم     

 

1-       به طور خلاصه بيان كنيد كه دوزخيان پس از دچار شدن به عذاب با حسرت چه مي گويند و چه پاسخي مي شنوند ؟

2-       جايگاه نيكوكاران و خصوصياتي از بهشت را طبق آيات و روايات اسلامي توصيف كنيد؟

3-       خلاصه اي از فرمايش امام علي(ع) در توصيف بهشت را بيان كنيد؟

4-       انواع پاداش وكيفر اعمال انساني را در اين دنيا توضيح دهيد با ذكر مثال ؟

5-       جايگاه گناهكاران و خصوصياتي از جهنم را طبق آيات و روايات الهي ترسيم كنيد؟

6-       بئس يعني چه؟

                    الف: چه سخت است          ب: چه ساده است         ج: چه بد است           د: چه خوب است

 


درس دهم     

 

    

1-       معني اين لغات را بيان كنيد؟

                                       الف: قطا                      ب: لا نفضوا                  ج: فاعف                  د: حسبي

2-       توكل به چه معناست؟

3-       انساني كه به خدا توكل مي كند ، چگونه سعادتمند مي گردد؟

4-       شرط رسيدن به بي نيازي و عزت چيست؟

5-       تكيه بر غير خدا چه چيزي را نتيجه مي دهد؟

6-       اگر توكل بر خدا حقيقي و همراه با اخلاص باشد ، چه سودي براي انسان خواهد داشت؟

7-       توكل چه زماني معنا دارد؟

8-       عبارت قرآني (تدعون من دون الله ) به چه معناست؟

9-       اين حديث ( بي نيازي و عزت در گردشند و چون به محل توكل برسند آنجا را وطن سازند)

                       الف: امام سجاد(ع)            ب: امام  محمد باقر(ع)    

                       ج: امام جعفرصادق          د: حضرت علي (ع9


درس یازدهم     

 

1-       آفرينش با..................و........... شروع شد.

2-       خداوند با كدام يك از اسامي خود انسان را آفريد؟

3-       اگر بخواهيم جلوه اي از محبت خداوند را ببينيم چه چيزي را بايد مشاهده كنيم؟

4-       ظرف هستي لبريز از محبت چه كسي است؟

5-       خداوند اساس و پايه دين داري را چه چيزي قرار دارد؟

6-       تصميم ها و كارهاي انسان سرچشمه ي چه چيزهايي هستند ؟توضيح دهيد؟

7-       آثار محبت الهي به چند دسته تقسيم مي شود؟

8-       پيروي از خداوند را توضيح دهيد؟

9-       امام صادق (ع) در مورد پيروي از خداوند چه مي فرمايند؟

10-    چه راهي انسان را به خدا مي رساند ؟توضيح دهيد؟

11-    چه چيزي آغازگر دوستي با خداست؟

12-    پايه و اساس اسلام چه كلمه اي است؟

13-    كتاب جاذبه و دافعه علي(ع) اثر كيست؟

الف: شهيد بهشتي        ب: شهيد چمران        ج: شهيد مطهري       د: شهيد دستغيب

 


درس دوازدهم     

 

1-       اين سخن از كيست؟(آراستگي از اخلاق مومنان است)

2-       آيا ظاهر و باطن انسان با يكديگر ارتباط دارند؟ با ذكر يك مثال توضيح دهيد؟

3-       انسان عفيف چه چيزي دارد؟ و اين موضوع باعث چه مي شود؟

4-       آيا عفاف تنها مخصوص زنان است؟

5-       چرا عفاف در زنان جلوه اي زيباتر دارد؟

6-       چه چيزي در مقابل حقارت و ذلت قرار دارد؟ و در معناي اين مورد چه عواملي گنجانده شده اند؟

7-       عزت واقعي نزد كيست؟

8-       از نشانه هاي رفع شكست خورده و مغلوب چيست؟

9-       ازمهم ترين برنامه هاي ديني چيست؟

10-    كانون عفاف در خانواده چه كسي است؟

11-    اين حديث از كيست؟

( دو ركعت نماز كه با بوي خوش گزارده شود بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوي خوش است)

الف: رسول خدا (ص)         ب: امام علي(ع)      ج: امام صادق(ع)     د: امام سجاد(ع)

 


درس سیزدهم     

 

 

                                     1  -    ميزان گرايش به پوشش و حجاب در اديان مختلف با چه چيزي رابطه اي مستقيم دارد؟

                                     2  -    دراجتماعات مختلف چه انسان هايي از پوشش كاملتر و متين تري استفاده مي كنند؟ 

                                     3  -    پوشش در آيين مسيحيت چگونه مي باشد؟

                                     4  -    پوشش در آيين يهود چگونه بوده است؟

5  -    اگر مرد مسئوليت خود را انجام ندهد چه اتفاقي مي افتد؟

6-      سخني از حضرت رسول در مورد نگاه به نامحرم بنويسيد؟  

7-     زنان چگونه بايد پوشش خود را تنظيم كنند؟

8-     پوشش باعث چه چيزي در درون زن مي شود؟

9-     اسلام مردان را موظف به رعايت چه شروطي كرده است؟

10-   انسان در مقابل نعمت وموهبت الهي چه مسئوليت را بر عهده دارد؟

             11 -  منشا تفاوت زنان و مردان چيست؟

 


درس چهاردهم     

 

1-       لازمه ي رستگاري و سربلندي جامعه ي اسلامي چيست؟

2-       امام صادق(ع) موثرترين و بهترين راه فراخواني به خير و نيكي را چه مي داند و در اين مورد چه مي فرمايند؟

3-       چه موقع امر به معروف و نهي از منكر ضرورت مي يابد؟

4-       سه شرط از شرايط امر به معروف و نهي از منكر را بنويسيد؟

5-       مراحل امر به معروف و نهي از منكر را بنويسيد؟

6-       امام خميني راجع به روش هاي درست امر به معروف و نهي ا زمنكر چه توصيه هايي مي كند؟

7-       اثرات دعوت به خير و نيكي ها را توضيح دهيد؟

8-       چه كسي مي تواند دعوت را انجام دهد ؟

9-       رسول خدا (ص) در مقام كسي كه امر به معروف ونهي از منكر مي كند چه مي فرمايد؟

 


درس پانزدهم      

 

1-       هر شخص يا ملت چگونه مي تواند راه سربلندي را طي كند؟

2-       از نظر امام علي()ع) فقر چگونه متولد مي شود؟

3-       امام علي (ع) چگونه عزت نفس خود را نگه مي داشت؟

4-       چه زماني نفس ، انسان ها را مشغول مي كند؟

5-       برخي از آثار كار در تربيت انسان را فقط بر شمريد.

6-       از نظر امام علي(ع) چه دستي آتش را لمس نخواهد كرد؟

7-       اين سخن ( هر كس بار زندگي خود را به دوش مردم اندازد ،ملعون است ) از كيست؟

 


درس شانزدهم     

 

1-       كار و تلاش اقتصادي چه مواردي را در پي خواهد داشت؟

2-       در بينش و تفكر اسلامي كار خلاق و مولد منشا اصلي چيست؟

3-       كارهاي انسان به چند دسته تقسيم مي شوند هر يك از را توضيح دهيد؟

4-       مشاركت اقتصادي چه زماني و توسط چه عواملي پديد مي آيد؟

5-       چه زماني چرخ توليد به كار مي افتد ؟

6-       فعاليت بانك به چه صورت است؟

7-       تامين نيازهاي عمومي جامعه به چه صورت است؟

8-       شرايط خمس را توضيح دهيد؟

9-       امام علي (ع) راجع به دريافت ماليات به مالك اشتر چه فرمود؟

10-    حساب سال داشتن به چه معناست؟

11-    عبارت قرآني ( فاولئك هم المضعفون) به چه معناست؟

12-    مصارف زكات بر اساس آيه 60 سوره توبه را بنويسيد؟

13-    زكات به چه چيزهايي تعلق دارد نام ببريد؟

14-    خمس چيست؟ و بر چند چيز تعلق مي گيرد نام ببريد؟

 

نوشته شده توسط معلم در 13:26 |  لینک ثابت   • 

جمعه دوازدهم شهریور 1389

دانلودکتاب ومقاله مذهبی وتاریخی

تالار گفتمان مناظرات شیعه و سنی   لینک سایت                 سایت معرفی دشمنان اهل بیت (ع) لینک سایت

---------------------------------

کتاب های پایگاه

آیا رسول خدا (ص) ترور ومسموم شد(این کتاب را حتما بخوانید) لینک کتاب

آيا پايين كشيدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و حسين (ع)صحت دارد لینک مقاله

(ابوبكر، همراهي هميشه محزون ) آیا همراه رسول خدا در غار ابوبکر بود لینک کتاب

عایشه بعد از پیامبر(ص) تا زمان عثمان(نوشته شده توسط علامه عسگری (ره)) لینک کتاب

فرار ابوبكر و عمر وعثمان از جنگ ها لینک کتاب

خليفه دوم عمر بن خطاب در صحاح سته لینک کتاب

عايشه در صحاح سته لینک کتاب

أصحاب پيامبر(ص) در صحاح سته لینک کتاب

آيا عمر ، ابوبكر و عثمان و ... در ترور نافرجام پيامبر(ص) دست داشتند وپيامبر(ص) مسموم از دنيا رفت؟ لینک کتاب

مسموم كردن امام حسن عليه السلام به دستور معاويه بود ؟ لینک کتاب

رضايت دائم خداوند از صحابه ? لینک کتاب

چه كسي به ابوبكر لقب «صديق» و به عمر لقب «فاروق» را داد ؟ لینک کتاب

ازدواج دو دختر پيامبر (ص) با عثمان صحت دارد ؟ لینک کتاب

معاويه كاتب وحي بود ؟ لینک کتاب

مناظرات استاد حسيني قزويني در شبکه المستقله پيرامون شهادت حضرت زهرا (س)  لینک کتاب

اسرار آل محمد (ص) (الفبای شیعه)   لینک کتاب

ترجمه فارسی المراجعات (مناظره بین شیعه وسنی) لینک کتاب

مظلومیت برترین بانو   لینک کتاب

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله لینک کتاب

ازدواج ساختگی ام کلثوم (دختر امام علی (ع) ) با عمر  لینک کتاب

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد لینک کتاب

خواستگاری ساختگی امام علی(ع) از دختر ابوجهل  لینک کتاب

جدید داستان ترور ابوبكر وعائشه (مرگ های مشکوک  در صدر اسلام) لینک کتاب

جدید ديدگاههاى دو خليفه لینک کتاب

جدید  اهل بيت كليد مشكل ها اثری از تیجانی تونسی لینک کتاب

جدید سقیفه (نوشته شده توسط علامه عسگری (ره))  لینک کتاب

جدید آشنايي با چهره واقعي ابوهريره(راوی اهل سنت لینک کتاب

جدید یورش به خانه وحی  لینک کتاب

جدید  شعله های همیشه  لینک کتاب

 جدید عبورازتاریکی لینک کتاب

جدید  دانشنامه شهادت حضرت زهرا(س)  جلد یک

جدید مظلومی گمشده درسقیفه جلد یک   جلد دوم  جلد سوم   جلد چهارم

جدید شب های پیشاور(مناظره بین شیعه وسنی)  لینک کتاب

جدید تاریخ خلفا(امامت وسیاست) ابن قتبه دینوری   لینک کتاب

جدید دفاع از مذهب اهل بيت(ع)  لینک کتاب

آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار ابوبکر بود؟    لینک کتاب

راهى به سوى حقيقت( مناظره)   لینک کتاب

اهل سنت واقعی  اثری از تیجانی تونسی   دانلود  جلد اول  جلد دوم

آنگاه هدایت شدم  اثری از تیجانی تونسی  دانلود و یا در صورت خرابی لینک کمکی

با نورفاطمه هدایت شدم (سنی شیعه شده)  دانلود 

فریب (سنی شیعه شده) 

حقیقت گمشده  (سنی شیعه شده) 

خاطرات همفر جاسوس انگلیسی و وهابیت  دانلود

عصر ظهور (علایم ظهور و حوادث آخرالزمان)  دانلود

وهابیت از منظر عقل و شرع  دانلود

پیشگویی های نوستراداموس درباره ایران   دانلود

محاکمه اسراییل و هولوکاست  اثری از روزه گارودی  دانلود

 

تاریخ طبری جلد اول  جلد دوم جلد سوم  جلد چهارم  جلد پنجم  جلد ششم  جلد هفتم  جلد هشتم   جلد نهم  جلد دهم  جلد یازدهم 

جلد دوازدهم  جلد سیزدهم  جلد چهاردهم  جلد پانزدهم  جلد شانزدهم  جلد هفدهم

 

نوشته شده توسط معلم در 17:2 |  لینک ثابت   • 

جمعه هجدهم تیر 1389

نمونه سئوال دين وزندگي

عنوان

حجم(KB)

 

14/10/87 - دین و زندگی 2 نیم سال اول

76.29

 

14/10/87 - دین و زندگی 3 نیم سال اول

54.27

 

30/9/87 - سوالات پایانی ترم اول از نه درس اول دین وزندگی 1

44.03

 

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین و زندگی 2

48.13

 

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین وزندگی 3

59.90

 

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 1 كشوري همراه با پاسخنامه

2,738.18

 

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 2 كشوري همراه با پاسخنامه

5,399.89

 

دين و زندگي 1

48.64

 

دين و زندگي 2

75.78

 

دين و زندگي 3

371.20

 

دين و زندگي 3 - ادامه

121.86

 

دين و زندگي 3 درس 12

31.23

 

دین و زندگی 3 - 7 نمونه سوال و پاسخ آنها

نامعلوم

 

دین و زندگی 3 درس 5

117.76

 

دین و زندگی 3 درس 15

60.42

 

دین و زندگی 3 درس 13

91.65

 

سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4

44.54

 

معارف اسلامی (1)پیش دانشگاهی درسهای3و4

49.66

 

معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی درسهای اول ودوم

39.42

 

نمونه سؤالات تشريحي درس دين و زندگي پيش دانشگاهي

 

 

 

 

راهنماي معلم اول متوسطه(دين وزندگي)

عنوان

                                             حجم(KB)

 

بارم بندي دروس

46.59

 

راهنماي درس 1 و 2

657.31

 

راهنماي درس 11 و 12

102.52

 

راهنماي درس 13 و 14

89.62

 

راهنماي درس 15 و 16

70.89

 

راهنماي درس 3 و 4

350.46

 

راهنماي درس 5 و 6

90.42

 

راهنماي درس 7 و 8

84.53

 

راهنماي درس 9 و 10

 

 

نوشته شده توسط معلم در 19:27 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه شانزدهم خرداد 1389

دین وزندگی دوم دسهای 9-1

بانك سوال

 

دين و زندگي (2)

 

 

درس اول :  جلوه هاي حكمت و تدبير

1- آيات زير را تر جمه  كنيد :

الف ) و لله ملك  السمو ات وا لا رض وا لله علي كل شئ قدير

ب) الذين يذكرون الله قياماًو قعوداً

ج) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار

2- سه مورد از ويژگيهاي اولوالالباب را بنويسيد .

3- ويژگيهاي جهان واقعي را بنويسيد (ذكر چهار مورد كافي است )

4- جهان خيالي و واقعي را د ر سه مورد با يكديگر مقايسه كنيد .

5- سه مورد از پديده هاي منظم را نام برده  از دقت در اين پديده ها چه نتيجه اي مي گيريد ؟

6- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) شاخص اصلي مجموعه ي منظم هدف است .

ب ) عنصر اصلي كه سبب پيدايش مجموعه ي منظم  مي شود هما هنگي است .

 ج ) بين اجزاء مجموعه ي منظم يك رابطه ي قرار دادي وجود دارد .

 د ) بين اجزاء مجموعه ي منظم يك رابطه ي حقيقي وجود دارد .

7- عناصر واركان يك مجموعه ي منظم را نام ببريد 0

8- در توجيه نظم و هماهنگي پديده هاي وجهان چند نظريه وجود دارد 0

9- نظريه تصادف ، نظم وهما هنگي جهان را چگونه توجيه مي كند 0

10- نظريه خود كفايي ، نظم وهما هنگي جهان را چگو نه توجيه مي كند 0

 11- ويژگي وشاخص اصلي مجموعه منظم…………… است 0

الف) هما هنگي                  ب)گزينش               ج) هدف                د) طرح ونقشه

12- از عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلاً چه نكته اي دريافت مي شود ؟

13- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) خواص هر جزء مجموعه منظم با وظيفه آن هماهنگي دارد0

ب ) هر در مجمو عه منظم كار مخصوص به خود دارد كه به كمال آن جزء منتهي مي‌شود.

ج ) بدون طرح ونقشه  پيوستگي ارتباط وهماهنگي  در مجموعه منظم معنا ندارد 0

14-  ويژگي هاي  يك مجموعه منظم را بر روي يك نمونه پياده نموده توضيح دهيد 0

15- فرضيه هاي قابل قبول نظم موجود جهان را چگونه توجيه مي كند 0

16- عنصري كه مجموعه منظم به خاطر آن شكل مي گيرد چيست ؟

17- از دقت وتدبر در مجموعه منظم به چه نتيجه اي دست مي يابيم ؟

18- اولوالالباب چه كساني اند قران براي آنها ويژگي هايي بيان نموده است ؟

19- جهان در يك نگاه خيالي چه ويژ گي هايي دارد؟(ذكر چهار مورد كافي است )

20- قرآن براي آب به عنوان يكي از پديده هاي جهان چه فوايدي را بيان مي‌كند ؟

(سه مورد )

درس دوم:   با كاروان هستي

21- آيات زير را ترجمه كنيد0

الف ) هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً

ب  ) ولله ملك السموات والا رض والي الله المصير

22- منظور از رابطه طولي و عرضي چيست ؟

23- رابطه طولي وعرضي را تعريف كرده ،مثال بزنيد 0

24- علم ودانش بشري داراي چند مبد ء ومنش مي باشد ،به اختصار بيان كنيد 0

25- سه مورد از ويژگي هاي علم وحكمت بشري را بيان كنيد 0

26- سه مورد از ويژگي هاي علم وحكمت الهي را بيان كنيد 0

27- علم و حكمت الهي را با علم وحكمت بشري در سه مورد با هم مقايسه كنيد 0

28- جهان خلقت وساخته هاي دست بشري را در سه مورد با يكديگر مقايسه كنيد 0

29- دانش بشري دو مبدأ دارد كه عبارت است از ……………  و ……………

30- علم بيونيك چگونه علمي است ،براي آن مثال بزنيد 0

31- در چه صورت انسان به ساخت مصنوعات متنوع ودقيق موفق خواهد شد ؟

32- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) بين اجزاء يك مجموعه نظير برگ پيوستگي طولي وجود دارد 0

ب ) بشر با علم وآگاهي مي تواند خود را از سيطره قوانين خارج سازد 0

ج ) ساخته هاي دست انسان نظير نظام خلقت از انسجام واستواري كامل برخوردار است 0

درس سوم : حقيقت انسان

33- آيات زير را ترجمه كنيد :

الف ) اني جاعل في الارض خليفه

ب ) قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و   يسفك الدماء

ج ) قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا

د ) و علم آدم الاسماء كلها

ه ) قال علم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والا رض

و) اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشراً من طين

34- صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد 0

الف) ارزش هر كس به جايگاه او در كاروان آفرينش بستگي دارد 0

ب ) ارزش هر كس به درك و فهم او از حقيقت هستي بستگي دارد 0

ج ) هر يك از افراد انسان بر همه مخلوقات ديگر برتري داده شده است 0

د ) حقيقت وگوهر وجود انسان را جسم انسان تشكيل مي دهد 0

ه ) من انسان يك حقيقت تغيير نا پذير و نشانگر شخصيت انسان است 0

و ) رؤياهاي صادقه ، خوابهايي هستند كه از ضمير نا خودآگاه انسان سر چشمه مي گيرند

35- ابعاد وجودي انسان را نام ببريد 0

36- از ديدگاه علي (ع ) ارزش انسان به اين است كه سه چيز را بداند آن سه چيز كدام است 0

37- ويژگيهاي بعد مادي انسان را بيان كنيد 0(ذكر 4 مورد كافي است )

38- ويژگي هاي بعد غير مادي انسان را بيان كنيد (ذكر 4مورد كافي است )

39- منظور از ثبات شخصيت چيست ، به كمك وجود بعد غير مادي انسان راثابت كنيد 0

40- دلايل عقلي وجود غير مادي در انسان را نام ببريد 0

41- با توجه به تغيير پذيري جسم انسان ، چرا اگر شخصي در زماني مرتكب جنايتي شد او را در زمان ديگر مجازات مي نما يند 0

42- انواع خواب و روياهايي كه انسان مي بيند را نام ببريد 0

43- چرا جسم انسان نمي تواند منشاً رؤياهاي صادقه باشد ؟

44- به كمك رؤ ياهاي صادقه وجود بعد غير مادي را در انسان ثابت كنيد 0

45 - قرآن چه ارزشهايي را براي انسان بيان نموده كه او را از ساير موجودات متمايز مي سازد ؟

46- چرا نمي توان گفت وجود انسان فقط از بعد جسمي تشكيل شده است ؟

47- چرا خداوند انسان را بر بسياري از مخلوقات بر تري داد؟

48- خواب هايي كه از حوادث آ ينده خبر مي دهد ……………… نام دارد 0

49- چه موقع انسان از خود احساس خرسندي وچه موقع خود را ملامت مي نمايد ؟

50- چرا شخصيت انسان وابسته به جسم انسان نمي باشد ؟

51- علت مخالفت ملائكه با مقام خليفه اللهي انسان چه بود ؟

52- علي (ع ) ميفرمايد خداوند رحمت كند انساني را كه بداند ………،………و………

53- قوانين ومقررات جامعه وروابط افراد بر پايه‌ي پذيرش …………… بنا شده است0

54- از عبارت (ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ) چه نكته اي دريافت مي شود ؟

درس چهارم : روزنه هاي خطا

55- آيات زير را ترجمه كنيد :

الف ) يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً

ب ) نحن اقرب اليه من حبل الوريد

ج ) انما يامركم بالسوء والفحشاء

56- بر اساس آ يات سوره والعصر ، خسران زده كيست 0

57- مطابق آيات سوره والعصر ،رعايت وتوجه چه اصولي ما را از خسران وزيان باز مي‌دارد0

58- چهار مورد از وديعه ها وسرمايه هاي الهي براي سفر به سوي كمال را نام ببريد 0

59- از سرمايه هاي وجودي انسان ، ( سرشت خدا آشنا ) را توضيح دهيد 0

60- چگونه سرشت خدا آشناي انسان موجب گرايش به ارزش هاي مقدس مي گردد 0

61- چرا انسان از بدي ها وزشتي هامتنفر وگريزان است ؟

62- 6مورد از بدي ها وزيبا ئي هايي را كه انسان به آن گرايش دارد نام ببريد 0

63- منظور از وجدان اخلاقي چيست وچه اثرو نقشي در زندگي انسان دارد 0

64- علي (ع) عقل را چگونه توصيف مي كند ؟

65- از نظر امام كاظم (ع) منظور از حجت ظاهري وحجت باطني چيست ؟

66- خداوند بر انسان دو حجت دارد كه عبارتند از …………… و ………………

67- صحيح وغلط بودن جملات زير را مشخص كنيد 0

الف ) وجدان اخلاقي همان نفس لوامه است 0

ب ) خدا گرائي سرچشمه همه زيبائي هاست 0

ج ) منظور از حجت ظاهري وباطني به ترتيب انبياء وعقل است 0

د ) منظور از حجت ظاهري وباطني به ترتيب عقل وائمه است 0

ه ) از نظر علي (ع) بهترين ثروت خداداي به انسان عقل است 0

و ) انسان به طور فطري هم تمايل به خوبي ها هم تمايل به بدي ها دارد 0

س ) نفس اماره همان وجدان اخلاقي است كه انسان را در برابر اعمال خلاف ملامت مي‌كند 0

ش ) قرآن كريم عامل اصلي گناه وسركشي را شيطان معرفي مي‌كند 0

ط ) قرآن كريم عامل اصلي گناه وسركشي را خود انسان مي داند 0

68- 4 مورد از عواملي كه انسان را به گناه فرا مي خواند وباعث سقوط انسان مي شود ، نام ببريد0

69- منظور از نفس اماره چيست وچه نقسي در زندگي انسان به دنبال دارد ؟

70- حضرت يوسف چگونه توانست خود را از شر نفس اماره برهاند ؟

71- بر اساس روايت ، سرچشمه همه فضايل …………و سرچشمه همه رذايل  ………است0

72- غفلت از خدا وآخرت چه تاًثيري در زندگي انسان دارد0

73- ياد خدا وتوجه به او چگونه انسان را از گناه باز مي دارد، امام خميني در اين رابطه چه فرموده است 0

74- 4  مورد از دامهاي شيطان را كه باعث فريب آدمي مي شود ، بيان كنيد0

75- آدميان به چند دسته تقسيم مي شوند وعامل اين دسته بندي چيست ؟

76- چرا آدم بي جهت وجود ندارد ؟

77- موانع رشد وكمال آدمي را نام ببريد (ذكر 4 مورد كافي است )0

درس پنجم : پنجرهاي بر روشنائي

78- انسانها معمولاً در برخورد با مرگ چند ديدگاه دارند ، به اختصار توضيح دهيد 0

79- كساني كه حيات را پايان زندگي مي دانند در برابر اين موضوع چه واكنش هايي از خود بروز مي دهند ؟

80- ديدگاهي كه حيات را پايان زندگي مي داند چه پيامدهائي را به دنبال دارد؟

81- قرآن عامل غفلت وبي توجهي به آخرت را چه مي داند؟

82- آيه يعملون ظاهراً من الحيوه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون را ترجمه كنيد، اين آيه ناظر بر كدام ديدگاه در رابطه با مرگ است 0

83- كدام ميل دروني است كه باعث بي توجهي گروهي به مرگ وترس واضطراب از آن گرديده است 0

84- آيه ان الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحيوه الدنيا را ترجمه كرده ، آيه ناظر بر كدام ديدگاه در رابطه با مرگ است 0

85- ديدگاه پيروان اديان الهي را در رابطه با مرگ بيان كنيد0

86- وقتي از رسول خدا پرسيدند با هوش ترين مؤمنان چه كساني هستند حضرت چه جواب دادند ؟

87- ديدگاه الهي در رابطه با مرگ وحيات بعداز آن چه پيامدهايي را به دنبال دارد ؟

88- جمله زير را كامل كرده، بيان كنيد ناظر بر كدام ديدگاه در رابطه با مرگ است 0

براي بقاء خلق شده ايد…………………………

89- آيا توجه به آخرت لزوماً بي توجهي به دنيا و عقب ماندگي را به دنبال دارد؟

90- جمله (من مرگ را جز سعادت نمي دانم ) از كيست ؟

الف) امام حسين(ع)        ب ) رسول خدا(ص)        ج ) حضرت قاسم(ع)       د )علي(ع)

91-عبارت (مرگ در نزد من شيرين تر از عسل است ) از كيست؟

الف)امام حسين(ع)       ب )علي (ع)        ج ) رسول خدا (ص)        د) حضرت قاسم(ع)

92- علت عدم تعادل انسان عصر جديد ومواجهه او با مشكلات و تبعيضات چيست ؟

93- طبق آيات  103 و105 سوره كهف خداوند براي اعمال چه كساني در قيامت ميزان قرار نمي دهد ؟

94- علم وفناوري جديد چه آثار و پيامدهايي را در زندگي بشر به دنبال داشته است ؟

(ذكر 4 مورد كافي است)

95- طبق آيات 103 و105 سوره كهف زبان كارترين مردم چه كساني هستند؟

96- كدام يك از پيامدهاي ديدگاه الهي نسبت به مرگ نيست؟

الف) شور و نشاط و انگيزه و فعاليت      

ب) نهراسيدن از مرگ وآمادگي براي فداكاري

ج ) بيرون آمدن از بن بست زندگي  واميد به فردا

د ) تقاضاي مرگ از خدا براي رسيدن به درجات بهشت

97- چرا خدا پرستان واقعي از خدا طلب مرگ نمي‌كنند و عمر طولاني طلب مي‌كنند ؟

98 -  اينكه علي (ع) به نخلستان‌ها مي‌رفت وبه خاطر مردم و محرومان كار مي‌كرد؛

كدام يك از پيامدهاي ديدگاه الي نسبت به مرگ است ؟

99- شعر ( مردم از فتنه گريزند و ندانند كه ما          به تمناي تو در حسرت رستاخيزيم ) اشاره به كدام مورد دارد؟

الف) خدا پرستان واقعي از خدا طلب مرگ مي‌كنند 0

ب ) خدا پرستان واقعي از خدا عمر طولاني طلب مي‌كنند 0

ج ) خداپرستان واقعي از همت خستگي ناپذير برخوردارند0

د ) خداپرستان واقعي در صورت همراهي حيات دنيا با ذلت ، به استقبال شهادت مي روند

100- چرا برخي افراد با اينكه آخرت را قبول دارند در عمل ورفتارشان به آن ايمان قلبي ندارند؟

الف ) فراموش كردن حيات اخروي                              ب ) گسترش صنعت وتكنولوژي        ج ) در اختيار گرفتن ثروت واشتغال به امور دنيوي         د ) افزايش ظلم وناامني در جهان

101- شهادت طلبي حضرت قاسم در شب عاشورا كدام يك از پيامدهاي ديدگاه الي نسبت به مرگ است 0

102- چه زماني دفاع از مظلوم و فداكاري در راه خدا آسان مي گردد؟

الف ) وقتي ترس از مرگ كاهش مي يابد

ب ) وقتي انسان بتواند مرگ خود را از خدا بخواهد

 

ج ) وقتي در انسان انگيزه ونشاط وفعاليت ايجاد شود

د ) وقتي باذ اندوخته هاي كامل خدا را ملاقات كند 

درس ششم : آينده روشن

103- منظور از قائده دفع خطر احتمالي چيست، به كمك آن ضرورت معاد را ثابت كنيد.

104- منظور از  قائده  دفع خطر احتمالي چيست، به كمك آن چه نكتهاي ثابت مي‌شود.

105- مهمترين اصلي كه پيامبران الهي بعد از دعوت به توحيد مردم را به آن فرا مي‌خواند

چيست ؟

106- قرآن كريم ايمان به معاد را لازمه ايمان به كدام اصل دانسته است 0

الف )خدا            ب ) امامت              ج ) عدل             د ) نبوت

107- راههاي عقلي كه در كتاب در رابطه با ضرورت معاد بيان شده است را نام ببريد0

108- اگر شخصي راستگوئي انبياء را دليل بر پذيرش عقل قرار دهد از كدام راه عقلي وجود معاد را ثابت نموده است 0

109- به كمك برهان عدل ضرورت معاد را ثابت كنيد 0

110- به كمك برهان حكمت ضرورت معاد را ثابت كنيد0

111- حكيم كيست وكار حكيمانه چيست ؟

112-    به كمك گرايش به بقاء وميل به خلود ، ضرورت معاد را ثابت كنيد 0

113-    به كمك ميل بي نهايت طلبي ، ضرورت معاد را ثابت كن.

104- آيه ما خلقنا السموات والارض ومابينهما باطلاً را ترجمه كرده ، بيان كنيد ناظر بر كدام يك از براهين اثبات معاد است 0

105- تعبير قرآن از مرگ چيست ؟ و به چه معنا است ؟

106- قرآن از مرگ به ………………تعبير نموده و به معناي ………………… مي باشد 0

107- به كمك خلقت نخستين انسان ، معاد وحيات بعد از مرگ را ثابت كنيد0

108- به كمك قدرت نامحدودالهي ، معادو حيات بعد از مرگ را ثابت كنيد0

109- به كمك حيات و مرگ در طبيعت ، معادو حيات بعد از مرگ را ثابت كنيد 0

110- دلايل امكان وجود معاد را نام ببريد (ذكر 3 مورد كافي است ) 0

111- دنياوآخرت را با يكديگر مقايسه كنيد (ذكر 3مورد كافي است ) 0

112- چرا امكان پياده شدن عدل الهي در اين دنيا وجوددارد؟

113- آيه بالعدل قامت السموات والارض ناظر بر كداميك از استدلالهاي قرآن بر وجود معاد است 0

114- آيه امحسبتم انما خلقنا لم عبثاً وانكم الينا لاتر جعون را تر جمه كرده بيان كنيد ناظر بر كداميك از استدلالهاي قرآن بر معاداست 0   

درس هفتم : منزلگاه بعد

114-    عالمي كه بعد از مرگ در آن وارد مي شود چه نام دارد ؟

116- برزخ را از نظر لغت واصصلاح تعريف كنيد 0

117- چرا انسان بعد از مرگ ، حيات وفعاليت خود را از دست مي دهد ؟

118- كدام بعد آدمي است كه به هنگام مرگ توسط ملائكه الهي دريافت مي شود0

119- منظور از بهشت وجهنم برزخي چيست ؟

120- عالم دنيا وعالم برزخ را با يكديگر مقايسه كنيد (ذكر 3 مورد كافي است )

121- به كمك دو دليل نشان دهيد كه انسان در عالم برزخ داراي حيات مي باشد 0

123- بين دنياو عالم برزخ چه شباهت هايي وجوددارد ؟

124- آنچه كه انسان از دنيا باخود به عالم برزخ مي برد چه نام دارد ؟

125- منظور از آثار ماتقدم چيست ؟ مثال بزنيد 0

126- امام صادق (ع) فرموده اندمؤمن از6چيز بعداز مرگ بهره مند مي شودآنها را نام ببريد 0

127- چرا پرونده اعمال انسان در عالم برزخ بسته نمي شود ؟

128- صحبت نمودن رسول خدا با كشته گان چاه بدر چه حقيقتي را ثابت مي كند ؟

129- سخن امام صادق (ع) را در رابطه با چگونگي ارواح مؤمنان بعداز مرگ بنويسيد 0

130- از ديدگاه امام صادق (ع) 3چيزي كه در دنيا با افراد بوده چه نام دارد ، كداميك تا ابد با انسان خواهد بود ؟

131- از ديدگاه علي (ع) عمل دوستان ودشمنان خدا در عالم برزخ چگونه بر آنها ظاهر مي شود ؟

 

132- ماتقدم وماتاًخر بودن اعمال زير را مشخص كنيد 0

الف ) سنت حسنه          ب ) چاه آب حفر شده             ج ) درخت كاشته شده     

د ) فرزند صالح           ه ) نماز خواندن             و ) حج رفتن

133- آيه ينباًالانسان يومئذ بما تقدم واخر ناظر بر كدام دسته از اعمال است ؟

134- كداميك بعداز مرگ همراه انسان به برزخ مي آيد؟

الف ) رزق          ب ) خانواده            ج ) جسم دنيوي              د ) عمل

135- آيه ومن ورائهم برزخ الي يوم يبعثون را ترجمه كرده ، دلالت بر چه نكته اي دارد؟

136- عبارات سوءالعذاب واشدالعذاب هر كدام ناظر بر كداميك از مراحل حيات انسان است 0

درس هشتم : واقعه‌ي بزرگ

137- پايان دوران زندگي انسان در اين جهان با چه حادثه اي همراه است ؟

138- نظام قيامت طي چند مرحله تحقق پيدا مي كند 0

139- منظوراز نفخ صور چيست ؟ ودر چند مرحله انجام مي شود ؟

140- نفخ صور اول چه پيامدهايي را به دنبال دارد ؟

141- به دنبال نفخ صور دوم چه وقايعي رخ مي دهد ؟

142- اولين حادثه اي كه در مرحله اول (بر پايه ي نظام قيامت ) رخ مي دهد چيست ؟

143- قرآن كريم از نفخ صور اول به چه تعبيري ياد كرده است ؟

144- منظور از كتاب اعمال چيست ؟

145- براساس آيات وروايات گواهان وشاهدان بر اعمال انسان چه كساني هستند ؟

146- كدام مورد در مرحله اول رخ نمي دهد ؟

الف ) مدهوش شدن اهل آسمان وزمين                ب ) صيحه آسماني

ج ) تبديل شدن آسمان وزمين به چيز ديگر             ه ) بر پاشدن دادگاه عدل الهي

147- كدام حادثه در مرحله اول وكدام در مرحله دوم رخ مي دهد ؟

الف ) نوراني شدن زمين                        ب ) بر پائي دادگاه عدل الهي

ج )برچيده شدن بساط حيات انسان           د ) حضور پيامبران و ائمه

148- آيه واشرقت الارض بنورربها را ترجمه كرده ، در چه مرحله اي رخ مي دهد ؟

149- عبارت ووضع الكتاب اشاره به كدام حادثه دارد ودر چه مرحله اي رخ مي دهد ؟

150- عبارت (وجي ء بالبنيين والشهداء ) ناظر به كدام حادثه است ؟

الف ) زنده شدن انسانها                             ب ) نفخ صور دوم

ج ) بر پا شدن دادگاه عدل الهي                   د ) حضور پيامبران وائمه

152- ادر نظام قيامت ، زمين چگونه نوراني مي شود و چه پيا مدهايي را به دنبال دارد ؟

153- معيار وميزان سنجش اعمال انسان در نظام قيامت چيست ؟

154- بهترين گواهان براعمال انسان در قيامت چيست وچرا ؟

155- اعضاي بدن انسان چه موقع بر عليه انسان شهادت مي دهند ؟

156- نامه عمل انسان در قيامت چه تفاوتي با نامه هاي اين دنيا دارد ؟

157- اعمال انسان به چند دسته تقسيم مي شود و چگونه در كتاب اعمال ثبت مي گردد ؟

158- رسول خدا فرموده براي تو همنشيني است كه هرگز از تو جدا نمي شود ، آن همنشين چيست ؟

159- منظور از تجسم اعمال چيست ؟

160- چرا اعمالي كه انسان در دنيا انجام مي دهد قابل جمع شدن با هم نيست ولي در آخرت هست ؟

161- منظور از ضمير ناخود آگاه چيست ؟

162- آيا فراموش نمودن پاره اي از اعمالي كه انسان انجام داده به معناي از بين رفتن آنها است ، چگونه ؟

163- صحيح يا غلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) انسان ها در قيامت اثر اعمال خود را مي بينند0

ب ) انسان ها در قيامت عين عمل خود را مي بينند 0

ج ) اعمالو كردار انسان در قيامت با ترازوي عدل سنجيده مي شود 0

د ) ضمير خودآگاه انسان ، مخزن تمامي اعمال اعم از خرد وبزرگ است0

ه ) فرشتگان گزارشي از اعمال انسان را در كتاب اعمال ثبت مي كنند 0

و ) در مرحله اول است كه همه اعمال واسرار انسان آشكار مي گردد 0

164- منظور از سبكي وسنگيني اعمال در قيامت چيست ؟

165- اعمال انسان با چه ميزاني و چه معياري سنجيده مي شود ؟

166- ميزان سنجش اعمال …………………  و معيار سنجش اعمال …………… مي باشد 0

167- چه كسي شاهد وناظر بر پيامبران وامت ها مي باشد ؟

168- حضور شاهدان وناظران در قيامت براي چيست ؟

169- چرا از قيامت به (روز آشكار شدن اسرار )تعبير شده است ؟

170- از نظر امام صادق (ع) خواندن نامه اعمال يعني چه ؟

171- منظور از ميزان سنجش اعمال از نظر امام صادق چيست ؟

172- با اينكه خداوند حاكم بر دادگاه قيامت است، چه نيازي به شهادت شاهدان مي‌باشد؟

173- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد 0

الف ) در قيامت مردم به طور جمعي حاضر مي شوند ومحاكمه به صورت جمعي انجام مي شود0

ب ) منظور از سنگيني اعمال ، زشتي آنها ومنظور از سبكي ، نيكي اعمال است 0

ج ) محاكمه در قيامت انفرادي است وهر كس با عمل خود محاكمه مي شود 0

 

درس نهم : فرجام كار

174- از نظر قرآن سرانجام بد كاران ونيكو كاران چه خواهد بود؟

175- جهنم چند (در ) دارد  و اين درها كنايه از چيست ؟

176- از نظر قرآن ، جايگاه بدكاران  كجا است ، 4 ويژگي آن را نام ببريد0

177- ازنظر قرآن مأموران عذاب ، چه كساني هستند ؟

178- وقتي جهنميان نداي حسرتشان بلند مي شود ، از ناحيه خدا به آنها چه گفته مي شود.

179- جايگاه نيكوكاران از نظر قرآن كجا است ، 4 ويژگي آنرا نام ببريد.

180- دوزخيان چه كسي را سبب گمراهي خود مي دانند و به آنها چه جوابي داده مي‌شود؟

181- بهشت چند (در ) دارد واين درها كنايه از چيست ؟

182- بالاترين درجه بهشت چه نلام دارد ؟

183- 4 مورد از ويژگي هاي بهشت را نام ببريد 0

184- بالاترين مرتبهذ نعمت الهي در قيامت چيست ؟

185- سرچشمه آتش وهيزم دوزخ چيست ؟

186- انواع كيفرو پاداش را نام ببريد 0

187- كيفرهاي قراردادي را تعريف كرده ، چه آثاري را به دنبال دارد ؟

188- منظور از كيفر طبيعي چيست، مثال بزنيد.

189- صحيح وغلط بودن گزاره هاي زير را معلوم كنيد 0

الف ) در پاداش وكيفرهاي قراردادي لازم است بين عمل وكيفر تناسب باشد0

ب ) در پاداش وكيفرهاي طبيعي لازم است بين عمل وكيفر تناسب باشد 0

ج ) در پاداش وكيفرهاي قراردادي وطبيعي تناسب بين عمل وكيفر معنا ندارد 0

د ) پاداش وكيفر قراردادي جنبه وسيله اي دارد ولي طبيعي خير 0

ه ) پاداش وكيفر طبيعي جنبه وسيله اي دارد ولي قراردادي خير 0

190- چه عاملي مردم را به رعايت قانون ومقررات سوق مي دهد؟

191- منظور از تجسم عيني اعمال چيست ودر كجا تحقق مي يابد ؟

192- جنبه هاي يك عمل را نام برده ، كدام جنبه ماندني وكدام فنا پذير است ؟

193- هر عملي كه از ما سر مي زند چند نقش دارد ، توضيح دهيد 0

194- شعر (اي دريده پوستين يوسفان                  گرگ برخيزي از اين خواب گران ) ناظر بر كداميك از انواع كيفر وپاداش است ؟

195- عبارت اِنماهي اعمالكم ردت اليكم بر كدام نوع كيفر دلالت دارد ؟  

196- عالم برزخ و آخرت را با يكديگر مقايسه كنيد (ذكر دو مورد كافي است)

197- كيفرهاي طبيعي و قراردادي را با يكديگر مقايسه كنيد ( ذكر دو مورد كافي است)

198- انواع كيفر را در موارد زير مشخص كنيد :

الف) بيمار شدن فرد سيگاري                           ب) گرفتن دستمزد در برابر كار

ج) يافتن سلامتي در اثر ورزش                           د) مواجه شدن با اعمال در آخرت

ه ) دست يافتن به علم در اثر مطالعه

199- عبارت ‹‹ بچشيد آنچه را مي‌اندوختيد›› خطاب به چه كساني است و از نوع كدام كيفر است؟

200- چرا در مجازات نوع سوم (تجسم اعمال) به كسي ظلم نمي‌شود؟

 

نوشته شده توسط معلم در 19:13 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سیزدهم خرداد 1389

دروس دبیرستان2

بر روي هر تيتر کليک کنيد

جدول درسهاي عمومي دوره متوسطه به تفكيك شاخه تحصيلي

 

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

شاخه تحصيلي

فني و حرفه اي

كاردانش

نظري

علوم تجربي و رياضي – فيزيك

ادبيات و علوم انساني

علوم و معارف اسلامي

1

تعليمات ديني و قرآن (1)

5401

2+2

×

×

×

×

×

2

تعليمات ديني و قرآن (2)

5434

1+2

×

×

×

×

-

3

تعليمات ديني و قرآن (3)

5491

1+2

×

×

×

×

-

4

زبان فارسي (1)

5402

2

×

×

×

×

×

5

زبان فارسي (2)

5435

2

×

×

×

5436 ×

×

6

زبان فارسي (3)

5492

2

-

-

×

-

-

7

ادبيات فارسي (1)

5403

2

×

×

×

×

×

8

ادبيات فارسي (2)

5437

2

×

×

×

×

×

9

ادبيات فارسي (3)

5493

2

-

-

×

-

-

10

عربي (1)

5404

2

×

×

×

×

×

11

عربي (2) *

5438

2

×

×

×

-

-

12

عربي (3)

5496

2

-

-

×

-

-

13

زبان خارجه (1)

5405

3

×

×

×

×

×

14

زبان خارجه (2)

5440

2

×

×

×

×

×

15

زبان خارجه (3)

5500

2

-

-

×

×

×

16

مطالعات اجتماعي

5409

2

×

×

×

×

×

17

فيزيك (1) و آزمايشگاه

5406

5/2

×

×

×

×

×

18

شيمي (1) و آزمايشگاه

5407

5/2

×

×

×

×

×

19

رياضي (1)

5408

4

×

×

×

×

×

20

رياضي (2)

5443

4

×

-

×

-

-

21

آمار و مدلسازي

5447

2

-

-

×

×

×

22

علوم زيستي و بهداشت

5410

2

×

×

×

×

×

23

تاريخ معاصر ايران

5518

2

×

×

×

-

-

24

جغرافياي عمومي و استان

5446

3

×

×

×

-

-

25

تربيت بدني (1)

5411

1

×

×

×

×

×

26

تربيت بدني (2)

5435

1

×

×

×

×

×

27

تربيت بدني (3)

5526

1

×

-

×

×

×

28

آمادگي دفاعي

5461

2

×

×

×

×

×

29

درسهاي انتخابي

پرورشي (1)

1

×

×

×

×

×

پرورشي (2)

1

-

-

×

×

-

جبراني يا تكميلي

1

×

×

×

×

×

ساير درسهاي انتخابي

1

×

×

×

×

×

جــمـــــــع

58

53

69

52

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* در شاخه فني و حرفه اي و كاردانش درس عربي (2) به دو قسمت تقسيم شده و تحت عنوان درسهاي عربي 1/2 و 2/2 به ترتيب در پايه هاي دوم و سوم هر كدام به ميران يك واحد ارائه خواهد شد .

تستهاي کنکور-سئوالات آزمون ها

 

سؤالهاي امتحاني ابتدایی جدید  

بانک سؤالهاي امتحاني ابتدایی     

آزمون دبستان جوانه ها

بارم بندی ابتدایی

آزمون پنحم-صالح آباد

آزمون چهارم-صالح آباد

آزمون پنجم -ناحیه 4 مشهد

آزمون پنجم -ناحیه 4 مشهد

آزمون چهارم-ناحیه 4 مشهد

آزمون چهارم-ناحیه 4 مشهد

نمونه دولتی اصفهان-87

کلید 4دبستان جوانه ها

آزمون4 دبستان جوانه ها

آزمون2 دبستان جوانه ها

پرسش و پاسخ فارسي پنجم

نمونه دولتی خراسان-88

نمونه سوالات پنجم ابتدایی

نمونه دولتی اصفهان-86

نمونه سوالات رياضي سال سوم

نمونه سوالات سال چهارم

 رياضي سال سوم - تفکيک مفاهيم

علوم سال سوم - کمک آموزشي

سؤالهاي امتحاني راهنمايي جدید

بانک سؤالهاي امتحاني راهنمايي       

سؤالهاي امتحاني دبيرستان جدید  

بانک سؤالهاي امتحاني دبيرستان  به جز نهایی سوم

     

سوال و پاسخ امتحانات نهایی -سال سوم متوسطه

 

 

سؤالهاي امتحاني پيش دانشگاهي جدید

بانک سؤالهاي امتحاني پيش دانشگاهي

 

http://www.rasatous.com

 

 

قابل تو جه دانش آموزان سال سوم انسانی - امتحان نهایی فلسفه و منطق - شنبه هشتم خرداد 1389
کنکور سراسری 86 - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری ریاضی 87 - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور (سراسري انساني 86) - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
کنکور سراسری هنر 87 - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری – 88 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری –ریاضی 88 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
سولات کنکور سراسری 87 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری ریاضی 88 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
سوالات کنکور سراسری انسانی 86 - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
قابل توجه دانش پژوهان پیش دانشگاهی - دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389
ارایه جزوات دین و زندگی دوم و سوم و پیش دانشگاهی - دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1388
معرفی سایت رسمی گروه فلسفه و منطق سازمان آموزش و پرورش فارس - شنبه بیست و دوم اسفند 1388
جدول کامل احکام قضایای حملی - دوشنبه هفدهم اسفند 1388
حل تمرینات کتاب جدید منطق سوم انسانی - دوشنبه هفدهم اسفند 1388
حل تمرینات و مسایل کتاب جدید منطق سوم انسانی - قسمت دوم - دوشنبه هفدهم اسفند 1388
نمونه سوالات تشریحی فلسفه پیش دانشگاهی قسمت دوم - سه شنبه بیست و هفتم بهمن 1388
نمونه سوالات تشریحی فلسفه پیش دانشگاهی همراه با پاسخنامه قسمت اول - سه شنبه بیست و هفتم بهمن 1388
معرفی کتاب کمک آموزشی فلسفه سوم و منطق سوم - دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388
سوالات چهار گزینه ای - سه شنبه بیست و نهم دی 1388
کلیات خمس - یکشنبه بیست و هفتم دی 1388
نمونه سوال منطق سوم انسانی 5 درس اول - یکشنبه بیست و هفتم دی 1388
اهداف آموزشی درس منطق سوم - یکشنبه بیست و هفتم دی 1388
نمونه سوال فلسفه و منطق جدید نوبت اول - یکشنبه بیست و هفتم دی 1388
تهیه حل تمرینات و جزوه کمک آموزشی منطق جدید - جمعه بیست و هفتم آذر 1388
نمونه سوالات خردادماه درس دین و زندگی دوم متوسطه - یکشنبه سوم خرداد 1388
دین وزندگی یک - پایانی نیم سال دوم – نمونه ی (1) - یکشنبه سوم خرداد 1388
نمونه سوال پایانی دوم دین و زندگی یک - یکشنبه سوم خرداد 1388
درس چهارم : در مسير اخلاص - سه شنبه هشتم بهمن 1387
سوالات مفهومی و تشريحی معارف ( ١) پيش دانشگاهی - سه شنبه هشتم بهمن 1387
درس اخلاقي که يک ستاره‌شناس آمريکايي گرفت - یکشنبه بیست و سوم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دوره ي فراگير - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دوره ي فراگير شهريور ماه 86 ـ 85 - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دانشگاه پيام نور نيم سال دوم 86 ـ 85 - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دانشگاه پيام نور نيم سال اول 86-85 - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دانشگاه پيام نور تابستان 85 - جمعه هفتم تیر 1387
پرسش هاي آزمون دانشگاه پيام نور نيم سال دوم 85-84 - جمعه هفتم تیر 1387
[عنوان ندارد] - جمعه هفتم تیر 1387
ازمون انديشه اسلامي يک - جمعه هفتم تیر 1387
آزمون انديشه اسلامي 1 - جمعه هفتم تیر 1387
نمونه سوالات فراگیر پیام نور - جمعه هفتم تیر 1387
اندیشه اسلامی پیام نور - جمعه هفتم تیر 1387
قرآن مجید، حادث یا قدیم؟ - شنبه بیست و چهارم فروردین 1387
جناب آقای رئوف سبهانی از لبنان - بیروت - شنبه بیست و چهارم فروردین 1387
رئالیسم - جمعه نهم فروردین 1387
این هم یک مطلب جالب از دانش آموز گلم سعید زارع - جمعه دهم اسفند 1386
دین و زندگی 3 درس اول - شنبه بیست و هفتم بهمن 1386
دین و زندگی 3 درس 2 - شنبه بیست و هفتم بهمن 1386
قرآن و تعليمات ديني 3 درس سوم سوالات چهار گزینه ای - شنبه بیست و هفتم بهمن 1386

بانک سوال - چهارشنبه دهم بهمن 1386
بانک سوال - چهارشنبه دهم بهمن 1386
جامعترین و جذاب ترین مطالب و مقالات روان شناسی و مشاوره به دو زبان فارسی و انگلیسی - دوشنبه هشتم بهمن 1386
روش نگارش و تنظيم طرح درس روزانه - شنبه ششم بهمن 1386
یک نمونه فرم طرح درس - پنجشنبه چهارم بهمن 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه سوم بهمن 1386
خدا در انديشه سقراط - چهارشنبه سوم بهمن 1386
معنی واژه های دشوار کتاب منطق سال سوم - چهارشنبه سوم بهمن 1386
تشكيك هاي منطقي - چهارشنبه سوم بهمن 1386
كاربرد شعر در تدريس فلسفه - چهارشنبه سوم بهمن 1386
حركت جوهري ونتايج فلسفي آن - چهارشنبه سوم بهمن 1386
سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4 - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سئوالات كتاب جديد التأليف معارف اسلامي(1) پيش دانشگاهي از درسهاي سوم و چهارم ـ آبان ماه 85 - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سئوالات كتاب جديد التأليف معارف اسلامي (1) پيش دانشگاهي از درسهاي اول و دوم ـ مهر ماه 85 - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سئوال امتحانی درس قرآن و تعلیمات دینی 3 « دین وزندگی 3 » - دوشنبه یکم بهمن 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سؤال براي نسب اربعه - دوشنبه یکم بهمن 1386
سوالات نهایی درس فلسفه و منطق سال سوم دبیرستان - دوشنبه یکم بهمن 1386
نمونه سوالات امتحانی فلسفه پیش دانشگاهی - دوشنبه یکم بهمن 1386
پاسخنامه ي تمرينات - كتاب منطق سال سوم دبيرستان - دوشنبه یکم بهمن 1386
سؤالات دين و زندگي دوم دبيرستان - پنجشنبه بیست و هفتم دی 1386
بانک سوال - پنجشنبه بیست و هفتم دی 1386
نمونه سوالات مفهومی و تشریحی دین وزندگی (1) - چهارشنبه بیست و ششم دی 1386
نمونه سوال دین و زندگی سوم متوسطه - چهارشنبه بیست و ششم دی 1386
نا امیدی و تردید - دوشنبه هفدهم دی 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه هفدهم دی 1386
سنت بو - دوشنبه هفدهم دی 1386
رسول زرین کلاه - دوشنبه هفدهم دی 1386
دوست ارجمندم جناب آقای شرفی - دوشنبه هفدهم دی 1386
متافیزیک ابن سینا - شنبه هشتم دی 1386
منطق - چهارشنبه پنجم دی 1386
تعاریف مختلف فلسفه - چهارشنبه پنجم دی 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه پنجم دی 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه پنجم دی 1386
ابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز - شنبه یکم دی 1386
سفسطه چیست؟ - شنبه یکم دی 1386
فیلسوف کیست؟ - شنبه یکم دی 1386
فلسفه چیست؟ - شنبه یکم دی 1386
آشنایی با متفکران یونان باستان - شنبه یکم دی 1386
پروتاگوراس (487 تا 420 ق.م.) - شنبه یکم دی 1386
( در وسط عـکس بالا افلاطون با انگشت آسمان را نشان می دهد و ارسطو زمين را ) - شنبه یکم دی 1386
[عنوان ندارد] - شنبه یکم دی 1386
[عنوان ندارد] - شنبه یکم دی 1386
منطق - شنبه یکم دی 1386
[عنوان ندارد] - شنبه یکم دی 1386
وقتی سکوت نشانه قدرت است: - شنبه بیست و چهارم آذر 1386
لایب نیتس - شنبه بیست و چهارم آذر 1386
فیلسوف جهانی است عقلانی - شنبه بیست و چهارم آذر 1386
واژه رئالیسم - شنبه هفدهم آذر 1386
پرا گماتیسم - شنبه هفدهم آذر 1386

ایده آلیست - شنبه هفدهم آذر 1386
فلسفه منطق چیست؟ - شنبه هفدهم آذر 1386
اگزیستانس - شنبه هفدهم آذر 1386
از چه می ترسم - شنبه هفدهم آذر 1386
ابن سینا --- فارابی - جمعه شانزدهم آذر 1386
تجرد نفس - جمعه شانزدهم آذر 1386
وجوب - امكان - امتناع - جمعه شانزدهم آذر 1386
مقصود از علوم اسلامى چيست؟ - جمعه شانزدهم آذر 1386
فلسفه چيست؟ - جمعه شانزدهم آذر 1386
عينى و ذهنى - جمعه شانزدهم آذر 1386
خداوند در فلسفه فارابی - جمعه شانزدهم آذر 1386
حادث و قدیم - ثابت و متغیر - جمعه شانزدهم آذر 1386
تسلسل - جمعه شانزدهم آذر 1386
آثار و تالیفات ابن رشد - جمعه شانزدهم آذر 1386
سوالات چهار گزینه ای فلسفه پیش دانشگاهی بخش اول - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دوم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش سوم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش چهارم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش چهارم: - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش پنجم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش ششم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش ششم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش هشتم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش هفتم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش هشتم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش نهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش یاز دهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش پازدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دوازدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دوازدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش دوازدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
بخش سیزدهم - جمعه شانزدهم آذر 1386
میزان تاثیر ضرایب دروس در کنکور 87 اعلام شد - چهارشنبه چهاردهم آذر 1386
کمبرلند - دوشنبه دوازدهم آذر 1386
" هفت بار روح خویش را تحقیر کردم: - دوشنبه دوازدهم آذر 1386
چنان باش که... - دوشنبه دوازدهم آذر 1386
خیام - دوشنبه دوازدهم آذر 1386
تقدیر و تشکر - شنبه دهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
جملاتی از بزرگان در باره خوشبختی - جمعه نهم آذر 1386
یک شاخه گل رزسرخ برای عزیز ترینم - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه نهم آذر 1386
چرا بعضي مواقع - جمعه نهم آذر 1386
پروردگارا ... - جمعه نهم آذر 1386

هر مسئله اي به مسئله ديگر مي انجامد - جمعه نهم آذر 1386
موفقیت یعنی ... - جمعه نهم آذر 1386
هرچه شما بهتر مي شويد، بازي هم بزرگتر مي شود - جمعه نهم آذر 1386
خـــود را بــاور کـنــيــد - جمعه نهم آذر 1386
کداميک از عقايدمان را بايد دور بيندازيم؟ - جمعه نهم آذر 1386
+ نجات عشق - جمعه نهم آذر 1386
چهار همسری - جمعه نهم آذر 1386
یه چیزی مثل تولد ... - پنجشنبه هشتم آذر 1386
دكارت: - سه شنبه ششم آذر 1386
وین دایر - سه شنبه ششم آذر 1386
جبران خلیل جبران - سه شنبه ششم آذر 1386
[عنوان ندارد] - سه شنبه ششم آذر 1386
سخن بزرگان - سه شنبه ششم آذر 1386
جملات بزرگان - سه شنبه ششم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
سیب سرخ - دوشنبه پنجم آذر 1386
امام محمد تقی (ع) : - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
خواجه عبدالله انصاری - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
حدیث قدسی - دوشنبه پنجم آذر 1386
نامه‌ي ابراهام لينکن به آموزگار فرزندش - دوشنبه پنجم آذر 1386
دوستی دنیا - دوشنبه پنجم آذر 1386
نیایش (دکتر شریعتی ) - دوشنبه پنجم آذر 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه پنجم آذر 1386
راز سیاهی و سفیدی گور خر - دوشنبه پنجم آذر 1386
هفت نصيحت مولانا - دوشنبه پنجم آذر 1386
پیام بازرگانی - یکشنبه چهارم آذر 1386
آرامگاه ابن سینا - همدان - شنبه سوم آذر 1386
استاد و شاگرد - افلاطون . و ارسطو - شنبه سوم آذر 1386
ارسطو - شنبه سوم آذر 1386
علامه طباطبایی - شنبه سوم آذر 1386
حركت جوهري ونتايج فلسفي آن - شنبه سوم آذر 1386
كاربرد شعر در تدريس فلسفه - شنبه سوم آذر 1386
واژه های دشوار کتاب منطق سوم - شنبه سوم آذر 1386
سقراط و جام شوکران - جمعه دوم آذر 1386
سقراط - جمعه دوم آذر 1386
فارابی - جمعه دوم آذر 1386
ملا صدرا - جمعه دوم آذر 1386
ملا صدرا - جمعه دوم آذر 1386
ابونصر فارابي‌ (ارسطوي‌ دوم) - جمعه دوم آذر 1386
آيا بحث مواد ثلاث ، يك بحث منطقي است يا فلسفي؟ - جمعه دوم آذر 1386
[عنوان ندارد] - جمعه دوم آذر 1386
تست گاج معارف اسلامي پيش دانشگاهي درس اول : آبشار - جمعه دوم آذر 1386
درس دوم : يگانه ي بي همتا - جمعه دوم آذر 1386
درس سوم : حقيقت بندگي - جمعه دوم آذر 1386
درس چهارم : اخلاص - جمعه دوم آذر 1386
درس پنجم : بازگشت - جمعه دوم آذر 1386

درس ششم : قدرت پرواز - جمعه دوم آذر 1386
درس هفتم : پايه هاي استوار - جمعه دوم آذر 1386
درس هشتم : عصر شكوفاي - جمعه دوم آذر 1386
درس نهم :نگاهي به تمدن جديد - جمعه دوم آذر 1386
درس دهم :‌برنامه اي براي فردا - جمعه دوم آذر 1386
ملاصدرا - دوشنبه بیست و هشتم آبان 1386
فلسفه علوم - یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386
غم‌ و شادی‌ از دیدگاه‌ مولانا - یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386
تفکر انتقادی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
سهروردی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
زندگي‌نامه و مكتب فارابی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
زندگي‌نامه و مكتب فارابی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
آثار و کتب ملاصدرا - شنبه بیست و ششم آبان 1386
ابن سینا و مکتب او - شنبه بیست و ششم آبان 1386
صدرالدین شیرازی (ملاصدرا ـ صدرالمتالهین) - شنبه بیست و ششم آبان 1386
در قلمرو تاريخ فلسفه - شنبه بیست و ششم آبان 1386
شيخ ابوسعيد و ابوعلي سينا - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
ابوريحان محمد بن احمد بيرونى - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
نگاهی کوتاه بر چهار مکتب یونان باستان - شنبه بیست و ششم آبان 1386
نگاهی کوتاه بر چهار مکتب یونان باستان - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
زندگي‌نامه و مكتب فارابی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
سخن بزرگان و فرهیختگان - شنبه بیست و ششم آبان 1386
آشنایی با افلاطون و ارسطو پدران علم سیاست - شنبه بیست و ششم آبان 1386
خواجه نصیر الدین طوسی - شنبه بیست و ششم آبان 1386
مارکس و مارکسیت ها چه می گویند ؟ - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و ششم آبان 1386
آشنایی با اندیشمندان اندیشه سیاسی در اسلام - شنبه بیست و ششم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس شانزدهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس پانزدهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس چهارد هم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
درس سیزدهم - دین و زندگی سوم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس دوازدهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس یاز دهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس دهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس نهم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس هشتم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس ششم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس پنجم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی سوم درس چهارم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دین و زندگی 3 درس سوم - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
دودرس اول دین وزندگی 3 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386

نمونه سوال دین و زندگی اول دبیرستان پایانی دوم نمونه 2 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
نمونه سوال دین و زندگی سال اول دبیرستان پایانی دوم نمونه 1 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
نمونه سوال دین و زندگی اول دبیرستان پایانی اول نمونه 2 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی اول دبیرستان پایانی اول - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
سوالات تستی دین و زندگی اول دبیرستان - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
خلاصه دین و زندگی 1 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
خلاصه دین و زندگی 1 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
خلاصه دین و زندگی 1 - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
مسائل فلسفه - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
زندگی نامه افلاطون - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
زندگی نامه سقراط - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
فلسفه اسلامى و فلسفه یونان - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
رویکرد انتقادی فلسفه اسلامی - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
اندیشه های سیاسی ملا صدرا - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
موازنه عقل و ایمان - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و پنجم آبان 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و یکم آبان 1386
سقراط سخن گوی فلسفه - دوشنبه بیست و یکم آبان 1386
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و یکم آبان 1386
درس شانزدهم - دین و زندگی 2 - شنبه نوزدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی 2 - درس 14 - شنبه نوزدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی 2 درس 12 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی 2 درس 11 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی سال دوم دوم دبیرستان - درس 10 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی سال دوم دبیرستان - درس 9 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی سال دوم دبیرستان - درس 8 - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی سال دوم دبیرستان - درس هفتم - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی دوم دبیرستان - درسس ششم - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی دوم دبیرستان درس 5 - شنبه نوزدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه نوزدهم آبان 1386
سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی دوم دبیرستان - درس سوم - شنبه نوزدهم آبان 1386
دین و زندگی 2 درس های اول – دوم- سوم - چهارم - شنبه نوزدهم آبان 1386
سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی پيش دانشگاهي درس اول و دوم - جمعه هجدهم آبان 1386
آزمون چهار گزینه ای از تمام کتاب درسی دین و زندگی سال اول دبیرستان - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
نمونه سوالات امتحانات نهایی درس فلسفه سال سوم انسانی - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
نمونه سوالات امتحانات نهایی درس منطق سال سوم رشته انسانی - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
نمونه سوال منطق - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - پنجشنبه هفدهم آبان 1386
ميزان تاثير سوابق تحصيلي در كنكور ‪۸۷نهايي شد - دوشنبه چهاردهم آبان 1386
ایمیل - دوشنبه چهاردهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه دوازدهم آبان 1386
خلاصه و نکات مهم فلسفه سال سوم متوسطه - شنبه دوازدهم آبان 1386
درس چهارم: مبحث الفاظ - شنبه دوازدهم آبان 1386

درس سوم - شنبه دوازدهم آبان 1386
درس دوم : علم و اقسام آن - شنبه دوازدهم آبان 1386
درس دوم : علم و اقسام آن - شنبه دوازدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه دوازدهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - شنبه دوازدهم آبان 1386
چکیده نکات درس دین و زندگی دوم دبیرستان - شنبه دوازدهم آبان 1386
چکیده نکات درس دین و زندگی دوم دبیرستان - شنبه دوازدهم آبان 1386
كتب منابع سؤالات آزمون سراسري سال 87 - پنجشنبه دهم آبان 1386
كتب منابع سؤالات آزمون سراسري سال 87 - پنجشنبه دهم آبان 1386
دین وزندگی 3 دودرس اول - چهارشنبه نهم آبان 1386
دین وزندگی 3 دودرس اول - چهارشنبه نهم آبان 1386
سوالات درس منطق سه درس اول - چهارشنبه نهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه نهم آبان 1386
[عنوان ندارد] - چهارشنبه نهم آبان 1386
دکتر علی شریعتی - یکشنبه ششم آبان 1386
يك ساعت ويژه - یکشنبه ششم آبان 1386
مادر... - یکشنبه ششم آبان 1386
پروانه و پیله - یکشنبه ششم آبان 1386
حسن زرین کلاه - جمعه چهارم آبان 1386
نمونه سوالات فلسفه - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
شیشه دل - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
خدا - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
من در زندگی آموخته ام که.......... - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
اهم مطالب در س دین و زندگی دوم - شنبه بیست و هشتم مهر 1386
اهمیت حجت و استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
اهمیت حجت و استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
چگونگی استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
چگونگی استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
تعریف حجت یا استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
تعریف حجت یا استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
تعریف حجت یا استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
مقدمه مبحث حجت یا استدلال - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
حجت یا استدلال جایگاه حجت و استدلال در منطق - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
اقسام فکر--- معرِّف - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
اقسام علم - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
چکیده مطالب دین و زندگی اول دبیرستان - جمعه بیست و هفتم مهر 1386
تست گاج معارف اسلامي پيش دانشگاهي درس اول : آبشار نور - پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386
چگونگی پیدایش سوفیسم - پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386
تعاریف مختلف درباره منطق - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
فایده منطق چیست؟ - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
نسبت منطق با فلسفه و علوم دیگر - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
موضوع منطق چیست؟ - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
منطق - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386
به نام خدا - چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386

 

 

نوشته شده توسط معلم در 15:47 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389

دروس مختلف+دانلودکتاب+نرم افزارهمراه

http://www.delaram.blogsky.com/category/cat-58/

·                                کتابهای پاسخ به شبهات (4)  

·                                سایت ووبلاگ (2)  

·                                نمونه سئوالات ازابتدایی تا دبیرستان (1)  

·                                دانلود نرم افزار (5)  

·                                دانلودنرم افزار همراه (3)  

·                                دانلود-  قرآن کریم (1)  

·                                دانلودکتاب (8)  

نوشته شده توسط معلم در 14:43 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389

تفسیر آیات دین و زندگی 2

 

   درس دوم: با كاروان هستى

درس سوم: سرمايه‏هاى رشد

درس چهارم: روزنه‏هاى خطا

درس پنجم: پنجره‏اى به روشنايى 

                      درس ششم: آينده‏ى روشن

درس هفتم: منزلگاه بعد  

  درس هشتم: واقعه‏ى بزرگ  

     درس نهم: فرجام كار  

      درس دهم: اعتماد بر او   

                         درس يازدهم: دوستى با حق

درس دوازدهم: فضيلت آراستگى

                       درس سيزدهم: زيبايى عفاف

درس چهاردهم: نظارت همگانى

                                                       درس پانزدهم: كار گوهر

                                                                درس شانزدهم: كار در نظام اقتصادى

نوشته شده توسط معلم در 14:18 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389

دین وزندگی

www.alsoal.ir

 

http://www.gozine-2.ir

 

 

سوال امتحانی دین و زندگی 3

 

سوال امتحانی دین و زندگی 2

 

سوال امتجانی دین و زندگی 1

نوشته شده توسط معلم در 14:9 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389

دروس مختلف

نمونه سوال امتحانی درس دین و زندگی 3

 

http://www.good4us.blogfa.com/

نمونه سوال دین و زندگی پایه دوم سالهای 1384 تا 1386

 

طرح درس دینی و زندگی 2و3 و پیش دانشگاهی

 

مقالات
بانک سوال دین وزندگی1
بانک سوال دین وزندگی2
بانک سوال دین وزندگی3
بانک سوال دین وزندگی پیش دانشگاهی
پرسش وپاسخ
طرح درس
نمونه سوال استاندارد
نقدوبررسی کتب

 

سایت حوزه
مرکزاطلاعات وآمارزنان
پایگاه اطلاع رسانی اسراء
سایت آموزش وپرورش استان اصفهان
وب لاك كروه اموزشي ديني و قران ناحيه2
سايت مراجع
كروه اموزشي وزارتخانه
كتب شهيد مطهرى(ره)
m
گروه معارف و فلسفه و منطق کاشان
گروه آموزشی دینی وقرآن منطقه دهاقان
گروه آموزشی دینی وقرآن شهرضا
گروه دینی و قرآن آموزش و پرورش منطقه 9 تهران
گروه دینی و قرآن آموزش و پرورش منطقه5 تهران
گروه دینی و قرآن آموزش و پرورش منطقه17تهران
گروه دینی و قرآن دامغان
وبلاگ معلمان موفق دینی
دبیر خانه کشوری درس دینی وقرآن-مشهد مقدس
معلمان فلاورجان

 

نمونه سوالات سال دوم دبيرستان

 

 

صفحه

گروه

درس

1 - 2 - 3 - 4

گروه الف

عربی 1

1 - 2 - 3 - 4

گروه ب

 

 

 

1 - 2

گروه الف

ادبیات 1

1 - 2

گروه ب

 

 

 

1 - 2 - 3

گروه الف

شیمی 1

1 - 2 -3

گروه ب

 

 

 

1

گروه الف

دین و زندگی

1

گروه ب

 

 

 

 

1 - 2 - 3 - 4

گروه الف

اجتماعی 1

1

گروه ب

 

 

 

1- 2

گروه الف

فیزیك 1

1 - 2

گروه ب

 

 

 

1

گروه الف

ریاضی 1

1 - 2

گروه ب

 

 

 

1 - 2 - 3 - 4

گروه الف

زبان 1

1 - 2 - 3 - 4

گروه ب

 

 

 

1

گروه الف

زیست 1

1

گروه ب

 

 

 

1 - 2

گروه الف

زبان فارسی 1

1 - 2 - 3

گروه ب

 

 

 

 

 

سال اول دبيرستان

 

 

نمونه سوالات ترم دوم (پایانی)

(3)

سری امتحانات ترم اول

(8)

 

نکات کلیه دروس

(3)

 

زبان اینگلیسی

(4)

 

دین وزندگی

(10)

 

زبان فارسی

(6)

 

ادبیات فارسی

(6)

 

عربی

(2)

 

ریاضی

(4)

 

تست

(6)

 

فیزیک

(14)

 

شیمی

(5)

 

زیست

(11)

 

http://www.zanjansadra.com/index.php?method=gpage&cat=2&group=4

 

 

نوشته شده توسط معلم در 13:30 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ششم اردیبهشت 1389

کانال رشد

کانال رشد

 

الف ) تعريف :

    گروه آموزش هاي پايه و اساسي شبکه آموزش سيما گروهي است که به منظور آموزش مواد درسي از دبستان تا دبيرستان و نيز شيوه تدريس مطلوب بري معلمان با رويکرد اطلاعاتي آموزش برنامه توليد مي کند .

 

ب ) اهداف

  اهداف شناختي :

    1- افزيش آگاهي و اطلاعات مخاطبان در زمينه مواد درسي مربوط به دوره هاي مختلف از ابتدايي تا دبيرستان

    2- افزيش شناخت و آگاهي معلمان در مورد شيوه هاي علمي و موثر آموزش

 

اهداف گرايشي :

   ايجاد علاقه و انگيزه فراگيري و تحقيق در بين دانش آموزان

 

اهداف رفتاري :

   1- افزيش سلامت رواني و جسماني در مخاطبان

   2 - جامعه پذيري در نتيجه رشد فرهنگ و بهداشت و سلامت فردي و اجتماعي

   3 - نهادينه کردن آموزش علمي و عملي در نزد دانش آموزان

   4 - نهادينه شدن امور در خانه به ويژه براي خانمها و دختران

   5 - نهادينه شدن اختصاص ساعاتي از شبانه روز به علم آموزي در ميان عموم مخاطبان

 

د ) موضوعات برنامه سازي در گروه آموزش هي پيه و اساسي شبکه آموزش سيما :

  1- آموزش دروس مقطع ابتدايي

  2 - آموزش دروس راهنمايي

  3 - آموزش دروس دبيرستان

  4 - آموزش دروس دوره پيش دانشگاهي

  5 - آموزش روش تدريس علمي

 

 

 

 


 

 

 

دوره راهنمايي ( كانال رشد)

پايه تحصيلي

دروس

 

 

 


 

 

 

دوره متوسطه (نظري)( كانال رشد)

پايه تحصيلي

دروس

 

 

سوم

 

نکات ادبيات فارسي سوم(علوم انساني )

جغرافيا - بجز ادبيات و علوم انساني

سوالات تستي زيست شناسي و آزمايشگاه

روانشناسي (علوم انساني)

 جامعه شناسي 2 (علوم انساني)

زبان فارسي (علوم انساني )

مجموعه سوالات زير در قالب Pdf ارايه گرديده و براي مشاهده نياز به
نرم افزار Acrobat Reader مي باشد
 

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهريور86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهريور 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دي 86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دي 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي رشته ادبيات و علوم انساني
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورخرداد86
1 - عربي 3
2 - جغرافيا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرايه هاي ادبي
5 - زبان انگليسي 3
6 - جامعه شناسي 2
7 - زبان فارسي تخصصي
8 - ادبيات فارسي تخصصي
9 - تاريخ ايران و جهان 2
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي رشته ادبيات و علوم انساني
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورشهريور86
1 - عربي 3
2 - جغرافيا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرايه هاي ادبي
5 - زبان انگليسي 3
6 - جامعه شناسي 2
7 - زبان فارسي تخصصي
8 - ادبيات فارسي تخصصي
9 - تاريخ ايران و جهان 2
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

 

 

 

 

 

دوره متوسطه ((فني و حرفه اي)( كانال رشد)

گروه تحصيلي

رشته تحصيلي

دروس

كشاورزي

ماشين هاي كشاورزي

آب و خاک و گياه

صنايع غذايي , امور دامي

صنايع غذايي

امور زراعي و باغي

ماشين هاي كشاورزي

دامپروري

 

هنر

كليه رشته ها

 مباني هنرهاي تجسمي

نقشه كشي معماري

ترسيم فني و نقشه کشي

گرافيك , صنايع دستي  , نقاشي

تاريخ هنر ايران

 

 

صنايع غذايي

عمليات ميکروبيولوژي

 

 

امور زراعي وباغي

آب خاک

 

 

صنايع دستي

آشنايي با صنايع دستي ايران

 

 

مديريت خانواده

روانشناسي رشد

بهداشت خانواده

تدارک و تهيه غذا

 

 

مكانيك خودرو

کارگاه مولد قدرت 1

 

 

 

دوره پيش دانشگاهي ( كانال رشد)

رشته

دروس

هنر

منابع کنکور هنر - طراحي

انسان فضا طراحي

سير هنر در تاريخ (1)

 کارگاه هنر 1 و 2

مباني هنرهاي تجسمي 1 و 2

هنر و ادبيات فارسي

 

رياضي

فيزيک 1 پيش دانشگاهي

فيزيک 2 پيش دانشگاهي

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات شيمي - پيش دانشگاهي

 

تجربي

تست هاي زيست شناسي

علوم زمين

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات شيمي - پيش دانشگاهي

 

علوم انساني

تاريخ شناسي پيش دانشگاهي

علوم اجتماعي - جامعه شناسي نظام جهاني

مجموعه سوالات پيش دانشگاهي

ادبيات فارسي 1( قافيه،عروض و نقد ادبي)

جغرافياي پيش دانشگاهي

 

عمومي

مجموعه تست زبان انگليسي دوره متوسطه

زبان و ادبيات فارسي - كنكور

مجموعه سوالات زبان انگليسي

عربي پيش دانشگاهي

زبان انگليسي 1 و 2 پيش دانشگاهي

گرامر زبان انگليسي

نمونه سوالات معارف اسلامي سال اول و دوم

منابع آزمون سراسري سال 1387 دانشگاه هاي دولتي

بينش اسلامي سال دوم به همراه نمونه سوالات

سوالات دين و زندگي پيش دانشگاهي - گاج

 

فرصت برابر

 

معرفي رشته هاي دانشگاهي

 


 

 

 

 

نوشته شده توسط معلم در 21:26 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ششم اردیبهشت 1389

دین وزندگی وفلسفه ومنطق

منطق سوم دبیرستان
فلسفه سوم دبیرستان
فلسفه پیش دانشگاهی
دین و زندگی سوم دبیرستان
دین و زندگی دوم دبیرستان
دین و زندگی اول دبیرستان
دین و زندگی پیش دانشگاهی
مطالب متنوع و کوتاه
بانک نمونه سوالات امتحانات نهایی منطق سوم انسانی
بانک سوالات امتحانی درس فلسفه سوم انسانی
تست منطق سوم
تست فلسفه سوم انسانی
تست فلسفه پیش دانشگاهی
تست دین و زندگی اول دبیرستان
تست دین و زندگی دوم دبیرستان
تست دین و زندگی سوم دبیرستان
تست دین و زندگی پیش دانشگاهی
کتابچه راهنمای معلم درس منطق
آلبوم تصاویر
فلسفه اشراق
فلسفه مشاء
حکمت متعالیه
ابن سینا
ملا صدرا - صدر المتالهین
شیخ اشراق - شیخ شهاب الدین سهروردی
فلسفه اسلامی
خواجه نصیر
افلاطون
ارسطو
سقراط
ابوریحان بیرونی
فارابی
خواجه نصیر الدین طوسی
فلسفه یونانی
کلام اسلامی
فلسفه حقوق
فلسفه هنر
فلسفه روانشناسی
سخن بزرگان
اگزیستانسیالیسم
ر’الیسیم
پراگماتیسم
ایده الیسم
فلسفه غرب
کانت
کنفوسیوس
اسپینوزا
اپیکور
آریستیپوس
امپدوکلس
آناکساگوراس
آنتیستنس
پارمنیدس
پیرهون بنیانگذار مکتب شک گرایی
توماس هابز
دموکریتوس
دیوجنس
زنوفان
زنون
طالس
نیوتن
کلبیان
هیپارچیا
بانک سوال دین و زندگی 1
بانک سوال دین و زندگی 2
بانک سوال دین و زندگی 3
بانک سوالات دین و زندگی پیش دانشگاهی
شیوه نوشتن طرح درس
اندیشه اسلامی 1- نمونه سوالات امتحانی دوره های قبل
اندیشه اسلامی 1 فراگیر پیام نور - نمونه سوالات
منطق 1 - دکتر قراملکی - نمونه سوالات دوره های قبل
منطق 1 - دکتر قراملکی - نمونه سوالات پیام نور
گروه آموزشي

نوشته شده توسط معلم در 21:9 |  لینک ثابت   • 
 

Powered By : P00ZHAN